Kontraktsportföljen

Aktiv förvaltning av vår kontraktsportfölj

De marknader Nobina verkar i är av homogen karaktär. En likartad affärslogik länderna emellan och en integrerad ledningsstruktur bidrar till att skapa stordriftsfördelar i anbudsarbete, fordonsutnyttjande och verksamhetsutveckling. Vår kontraktsportfölj förvaltas aktivt. Det sker i identifieringen av rätt kontrakt, påverkan av kontraktsförutsättningar, noggrann kalkylering i anbudsfasen samt väl fungerande ledningssystem för säkerställande av leveranskvalitet. Gemensamt optimerar detta nyttan, lönsamheten och kontraktsmixen för Nobina.

Riskhantering utgör fundamentet i vår portföljstrategi

Nyckeln till Nobinas framgång är väl avvägd balans mellan kontraktens identifierade risknivå och dess beräknade avkast­ning. De senaste åren har Nobina förstärkt riskanalysen ytter­ligare bland annat genom tillskott av personella resurser, kontinuerlig kompetensutveckling och systematiserat utbyte av erfarenheter.

Nobina har en väl inarbetad modell för att beräkna risk ur flera aspekter. Det faktum att innehaven i vår kontraktsport­följ stadigt utvecklats positivt samtidigt som antalet antagan­defel i upphandlingsprocessen minskar visar att vårt risk­hanteringsarbete fungerar mycket väl. Förenklat uttryckt klassificerar Nobina varje enskilt kontrakt utifrån låg, medel och hög risknivå. Samtidigt rör sig Nobina medvetet mot en kontraktsportfölj bestående av fler incitamentskontrakt med högre risknivå och större avkastningsmöjligheter. Nobinas omfattande portfölj utgör i sig en god riskspridning.

Stabila intäkter 

Kontrakt som sluts till följd av upphandling av en uppdrags­givares kollektivtrafikområde sträcker sig över längre tidsperi­oder, vanligtvis mellan fem till tio år, inräknat de vanligt förekommande optionsåren. Eftersom kostnader och intäkter är ojämnt fördelade under kontraktsperioden strävar Nobina efter en kontraktsportfölj med rätt balans mellan yngre och mer mogna kontrakt.

Rätt kontraktsmix balanserar risk och avkastning 

Nobinas breda kontraktsportfölj, som i sig bidrar till minskad risk för Nobina, behöver därför utgöras av kontraktsinnehav som genererar såväl god lönsamhet som gynnsamma tillväxtmöjligheter. Nobinas prospekte­ringsarbete är fortsatt brett i det avseendet att alla kontrakt på marknaden som konkurrensutsätts analyseras noggrant. Samtidigt fokuserar vi idag allt mer på aktiv prospektering av högavkastande incitamentskontrakt. De senaste årens för­bättring av riskhanteringsarbetet innebär att Nobina är redo att vinna fler incitamentskontrakt till lägre risknivå.

Kontinuerligt kontraktsförädlingsarbete

Varje enskilt kontrakt utvärderas och analyseras löpande utifrån ett flertal mätkriterier. Ett av de viktigaste är andelen av den totala betalda arbetstiden våra förare tillbringar med resenärer i fordonen. Kontraktsjämförelser mellan senaste kalkyl och faktisk prestanda följs upp månadsvis. Där vi identifierar avvikelser agerar vi snabbt med punktinsatser eller med mer omfattande driftsförändringar vid behov. Det kontinuerliga förädlings­arbetet för respektive kontrakt initieras från och med trafik­ start och avslutas inte förrän kontraktstiden löpt ut. 

BOLAGSSTYRNING

Läs mer

HÅLLBARA AFFÄRER

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer