Marknad

Marknaden för kollektivtrafik med buss bedöms omsätta cirka 45 miljarder SEK, varav den regionala trafiken står för närmare 90 procent. Gemensamt för de nordiska marknaderna är att de regionala trafikhuvudmännen i genomsnitt till hälften finansieras av de regionala offentliga förvaltningarnas budgetar. Den andra hälften kommer direkt från resenärerna via biljettintäkter. Nobina är verksamt på marknaden för regional trafik i hela Norden samt upphandlad servicetrafik i form av omsorgsresor genom Samtrans i Sverige.

Den nordiska kollektivtrafikmarknaden

I Norden är effektiva och funktionella kollektivtrafik­lösningar centrala för en hållbar samhällsutveckling.
Eftersom uppdragsgivarna, vilka är politiskt styrda och offentligt ägda, ansvarar för trafikförsörjningen i sina respektive regioner konkurrensutsätts uppdragen vid upphandling.
Upphandlingsförfaranden gäller vanligtvis samtliga trafikslag, och marknads- och affärsförutsättningarna är likartade i de nordiska länderna.

Den regionalt upphandlade kollektivtrafiken har uppvisat en god tillväxt under de senaste åren och bedöms fortsätta växa framöver, i takt med en politisk vilja att öka kollektivt resande och att fler resenärer väljer buss. I samtliga länder ser vi också en trend mot ett större inslag av kvalitet som utvärderingskriterium i samband med anbudsprocesser, samt bättre ersättningsmodeller där incitament baserat på antal resande och av kunderna upplevd kvalitet blir vanligare. Ersättningsmodeller med enbart körsträckebaserad ersättning till operatören och indexering av ersättning vid ett fåtal tillfällen per år blir allt ovanligare. Detta ser vi bland uppdragsgivare som är verksamma inom tätbefolkade och snabbväxande områden, där man går mot kontraktsformer med balanserade villkor för operatörerna som bättre möjliggör en högkvalitativ leverans av kollektivtrafik.

Samhällets intresse för att investera i kollektivtrafiken ökar, detta framför allt i områden med hög befolkningstäthet, som till exempel storstäderna där en väl utvecklad kollektivtrafik är viktig för mobiliteten i samhället. Förutom detta står kollektivtrafiken högt på agendan hos lokalpolitiker då den blir en allt viktigare förutsättning för byggandet av ett hållbart samhälle.

Branschens utveckling 

Det senaste årtiondets marknadsutveckling har till stora delar varit positiv. Andelen kollektivtrafik som är föremål för upphandling ökar i samtliga nordiska länder, särskilt i Finland och Norge. Den totala nordiska marknaden för regionalt upphandlad kollektivtrafik har ökat med tre procent per år under en femårsperiod. Buss är ett attraktivt transportmedel tack vare, bland annat, låga investeringar och kostnader per passagerarkilometer, som för närvarande är betydligt lägre i jämförelse mot tunnelbana, tåg och spårvagn. Lönsamhetsutvecklingen bland branschens större aktörer har varierat de senaste åren samtidigt som marknadens efterfrågan successivt har ökat.

Ett fåtal större aktörer dominerar 

Kontraktsmarknaden för regional busstrafik i Norden leds av en handfull större aktörer. En av orsakerna är den omfattande kravbild som ställs på tilltänkt operatör av kollektivtrafiklös­ningen i upphandlingsförfarandet. Mindre aktörer har svårt att konkurrera om betydande uppdrag då de inte uppfyller de krav på kompetens, stabilitet och beprövad leveranssäkerhet som efterfrågas. Huvudsakliga konkurrenter är de franska aktörerna Keolis och Transdev samt tyskägda Arriva och norska Nettbuss. Till skillnad från Nobina har flera av bolagen en statlig ägarbild. Arriva ägs av Deutsche Bahn som i sin tur ägs av tyska staten, Keolis ägs av det franska statsägda järnvägsbolaget SNCF, Transdev ägs delvis av franska staten och Nettbus av NSB, norska statens järnvägsbolag. En statlig ägarbild innebär såväl andra avkastningskrav som förutsättningar för finansieringen av verksamheten.

Ökat kvalitetsfokus – rationellare prissättning 

Resenärer förväntar sig kvalitativa och funktionella kollektiv­trafiklösningar. Det ställer höga krav på såväl upphandlande uppdragsgivare som på Nobina som leverantör.

Upphandlingar vars utvärderingskriterier i hög grad värdesätter kvalitet ökar inom samtliga nordiska marknader. Kvalitetsbegreppet innefattar normalt leveransförmåga med minimala driftsstopp, god prestanda med hänsyn till klimat­- och miljöpåverkan samt tillgänglighetsanpassade fordon med modern utrustning. Den svenska och danska marknaden har kommit längst i användandet av kvalitetsutvärderingar på bred front, men både de finska och norska marknaderna utvecklas i rätt riktning. Det faktum att spridningen mellan högsta och lägsta anbudsgivare minskar år för år är ett sund­hetstecken som leder till allt mer rationell prissättning. Den ökade förekomsten av incitamentskontrakten där ersättningsmodellen premierar prestanda är ytterligare ett tecken på branschens ökande kvalitetsfokus.

Lokalt fragmenterad marknad – starka lokala aktörer

I tillägg till de större aktörerna finns en mängd mindre aktörer på den nordiska marknaden. Idag upphandlas merparten av all linjelagd trafik med buss offentligt. Samtidigt använder fortfarande vissa regioner och städer koncessionskontrakt, där trafikuppdraget tilldelas en kommunal eller privat verksam­ het. De mindre aktörerna har en mycket stark lokal förank­ring i sina närområden och kontraktsomsättningsgraden är låg. Lokala aktörer agerar ibland samarbetspartner i form av underleverantör till Nobina där synergieffekter i prospekte­ring och anbudslämning bedömts möjliga.

Den fragmenterade nordiska marknaden visar tecken på ett underliggande behov av konsolidering. Samtidigt är sömlöst övertagande och drift av en mindre aktörs kontrakts- portfölj inte sällan en komplicerad process med flera osäker­hetsmoment.

Branschens kontraktsformer – ersättningsmodellen varierar

Kollektivtrafikmarknaden i Norden utgörs av flera olika kontraktsformer. Beroende på kontraktets ersättningsmodell klassificeras dessa i två övergripande grupper; produktions­kontrakt och incitamentskontrakt. Produktionskontrakt grundar sig i en fast ersättningsmodell för att bedriva kollek­tivtrafik. Ersättning till trafikoperatören bestäms utifrån en ersättning baserad på i upphandlingen angivet antal kilo­ meter, timmar och fordon som dokumenterats i trafikkon­traktet.

Incitamentskontrakt är en kontraktsform som förutsätter att trafikoperatören kan bedriva en effektiv verksamhet och attrahera fler resenärer. Trafikoperatören är resenärsberoende i antal och utvärderas ofta även i form av resenärsnöjdhet eller annan kvalitetsindikator. Andelen rörlig ersättning i incita­mentskontrakt varierar, från ett fåtal procent ända upp till 100 procent av kontraktets ersättning.

Ökat fokus på miljö och kvalitet innebär att incitaments­ kontrakt blir allt vanligare inom samtliga marknader. Även graden prestationsbaserad ersättning ökar inom incitaments- kontrakten då uppdragsgivare inser att trafikoperatörerna besitter nödvändig kompetens i hur kollektivtrafiklösningen bör utformas. En gemensam nämnare för produktions­ och incitamentskontrakt är att kontraktslängden vanligtvis är fem till tio år.

Större ansvar i enskilda kontrakt 

I incitamentskontrakt, där ersättningsformen i allt högre grad är prestationsbaserad, ökar Nobinas möjlighet att påverka det enskilda kontraktets lönsamhet. Genom att ta större ansvar för vidareutveckling av de tjänster vi levererar, samt kontroll över marknadsföring och försäljning, presterar vi bättre. Sam­tidigt arbetar Nobinas ledning mycket nära den operativa verksamheten. Erfarenhet och lärdomar från tidigt delta­gande i uppdrag med den nya kontraktsformen med incita­mentsbaserad ersättning finns därför på flera nivåer i organi­sationen. Nobina har på så sätt byggt upp rätt kompetens för att effektivt identifiera, prospektera och leverera enligt rätt prestationsvariabler i incitamentskontrakt. Även kompetens inom försäljningstaktik och marknadskommunikation från Swebus bidrar till att integrera fler delar av Nobinas affär.

Nobinas position på marknaden 

Nobina är en väl etablerad del av den nordiska kollektivtrafikinfrastrukturen. Vi hjälper våra uppdragsgivare att skapa ett bättre och mer effektivt samhälle i form av ökad rörlighet. En förutsättning för vår ledande position är djup förståelse för affärens alla aspekter. Vår framgång grundar sig i en väl fungerande affärsmodell med integrerad ledningsstruktur som i sin tur bidrar till att skapa stordriftsfördelar i anbudsarbete, fordonsutnyttjande och verksamhetsutveckling.

Som aktiva förvaltare av vår kontraktsportfölj strävar Nobina efter att förädla varje enskilt kontrakt samtidigt som vi driver verksamheten framåt ur ett helhetsperspektiv. I Sverige präglas vår ledande marknadsposition av hög effekti­vitet och god kontraktsförädling. I Finland är vi i egenskap av marknadsledare i Helsingfors väl positionerade för att öka våra marknadsandelar på en växande marknad. Nobina är i utmanarposition på den norska och danska marknaden samtidigt som även dessa marknader växer i termer av volym och antal kontrakt. Som Nordens största och mest erfarna trafikoperatör är förutsättningarna för lönsam tillväxt goda.

  

*Nobinas Årsredovisning 2016/2017

BOLAGSSTYRNING

Läs mer

HÅLLBARA AFFÄRER

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer