Nobina Aktie 82,25 SEK
0,3%

Årsstämman

Årsstämman är Nobinas högsta beslutande organ och hålls årligen. På den beslutas om centrala frågor och alla aktieägare som är införda i aktieboken på avstämningsdagen har rätt att närvara vid stämman om de anmäler sig.

Exempel på centrala frågor
  • Fastställelse av resultat- och balansräkningar 
  • Utdelning till aktieägarna
  • Styrelsens sammansättning
  • Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  • Ändringar i bolagsordningen
  • Val av revisor och principer för ersättning till bolagsledningen


Beslut på årsstämman fattas vanligtvis med enkel majoritet. I vissa fall ange
r aktiebolagslagen en viss närvaro eller en särskild röstmajoritet för att årsstämman ska vara beslutsförPå stämman närvarar representanter från Nobinas styrelse, bolagsledning och revisorer och aktieägarna kan vid stämman ställa frågor till dem om Nobinas resultat för det gångna året

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2021