1. Nobina /
  2. Bolagsstyrning /
  3. Årsstämmor /
  4. Årsstämma 2022

Årsstämma den 31 maj 2022

Nobina AB (publ), 556576-4569, håller årsstämma den 31 maj 2022.
Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman i enlighet med 20 och 22 §§ lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

  • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 maj 2022 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd den 24 maj 2022, och
  • avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” nedan i sådan tid att poströsten är bolaget tillhanda senast den 30 maj 2022.

Anvisningar för poströstning

För att rösta vid stämman ska aktieägarna använda det digitala poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.nobina.com. Formuläret ska skickas antingen:

Om en aktieägare utövar sin rösträtt genom ombud ska fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängliga på denna del av bolagets webbplats.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024