1. Nobina /
  2. Bolagsstyrning /
  3. Årsstämmor /
  4. Extra bolagsstämma 2022

Extra bolagsstämma den 22 februari 2022

Nobina AB (publ), 556576-4569, håller extra bolagsstämma tisdagen den 22 februari 2022 kl. 10.00 på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hamngatan 2, 111 47 Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 09.30.

Kallelse till den extra bolagsstämman sker på begäran av Ride BidCo AB, som efter att man förklarat det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i bolaget ovillkorat kontrollerar cirka 92,8 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. Med anledning av de nya ägarförhållandena har bolagets valberedning inte varit involverad i beredningen av något av beslutsförslagen till den extra bolagsstämman.

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning. I syfte att motverka smittspridning av covid-19 föredrar styrelsen att så många aktieägare som möjligt väljer att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Den som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

  • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 14 februari 2022 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd onsdagen den 16 februari 2022, och
  • anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud” alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” senast onsdagen den 16 februari 2022.

Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman fysiskt eller genom ombud ska senast onsdagen den 16 februari 2022 anmäla detta till bolaget antingen:

  • genom e-post till info@computershare.se,
  • genom post till Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm (märk kuvertet ”Nobinas extrastämma”), eller
  • genom telefon till +46 (0)771-24 64 00 under vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på adressen Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm (märk kuvertet ”Nobinas extrastämma”) senast onsdagen den 16 februari 2022.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängliga på denna del av bolagets webbplats.

Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa nedanstående anvisningar och de anvisningar som framgår av det poströstningsformulär som finns tillgänglig på denna del av bolagets webbplats. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 16 februari 2022. Poströstningsformuläret ska skickas antingen:

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024