Årsstämma 2016

Aktieägarna i Nobina AB (publ) (”Nobina” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 31 maj 2016 kl. 14.00 på World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm.

Documents

Protokoll årsstämma 2016

PDF

Kallelse till årsstämma

PDF

Styrelsens förslag till utdelning och yttrande

PDF

Styrelsens fullständiga beslutsförslag inför årsstämman 2016

PDF

Power of attorney

PDF

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämma

PDF

Information om de föreslagna styrelseledamöterna

PDF

Ersättningsutskottets utvärdering (9.1 och 10.3)

PDF

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 maj 2016.

Aktieägarna måste vidare anmäla sig hos Bolaget per post till Nobina AB (publ), Armégatan 38, 171 71 Solna, per fax 08-272 303 eller per e-post till hanna.lekas@nobina.com, senast den 25 maj 2016. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefon­nummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 25 maj 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan därom till förvaltaren.

Ombud / Proxy

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på denna sida. 

OM KONCERNEN

Läs mer

HÅLLBARA AFFÄRER

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer