Årstämma 2020

Aktieägarna i Nobina AB (publ) (”Nobina” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 28 maj 2020 kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Dokument

Kallelse till årstämma

PDF

Förslag till dagordning

PDF

Förslag till aktiesparprogram 2020

PDF

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning

PDF

Förslag till disposition av resultat

PDF

Förslag till emissionsbemyndigande

PDF

Styrelsens yttrande i enlighet med 19_22 ABL

PDF

Föreslagen bolagsordning 2020

PDF

Föreslagen bolagsordning (clean)

PDF

Styrelsens redovisning enligt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning

PDF

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

PDF

Förslag till ändring av bolagsordningen

PDF

Power of attorney fullmakt årsstämma 2020

PDF

Revisorsyttrande

PDF

Magnus Rosén, vd och koncernchef välkomnar till bolagsstämman 2020

video

Stämmoprotokoll

PDF

Anmälan till årsstämman görs genom att klicka här.

Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när årsstämman öppnas. Lokalen öppnas kl. 13.45.

Information om poströstning

Nobina har beslutat att aktieägarna före årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning. Nobina uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet aktieägare som närvarar personligen vid stämman och därmed minska risken för smittspridning av covid-19.

Formulär för poströstning finner du på Euroclear Sweden AB:s hemsida. Ifyllda och undertecknade formulär skickas digitalt via BankID eller i original till Nobina AB (publ), ”Poströstning årsstämma 2020”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Formuläret, tillsammans med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Nobina tillhanda senast den 26 maj 2020. Vidare instruktioner finns i formuläret.

Observera att du ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och anmäld till stämman senast den 22 maj 2020, även om du väljer att rösta via poströstning.

Försiktighetsåtgärder i samband med stämman med anledning av covid-19

Nobina värnar om sina aktieägares och sin personals hälsa. Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt risken för smittspridning av covid-19 kommer Nobina därför att vidta vissa försiktighetsåtgärder i samband med stämman. Själva stämman och insläppet till stämman kommer att hållas så kort som möjligt, bland annat genom att begränsa föredrag. Vidare kommer ingen dryck eller förtäring att erbjudas före, under eller efter stämman. Stämman kommer även att rekommenderas att fatta beslut om att inga gäster eller andra som inte har rätt att enligt lag delta vid stämman tillåts vistas i stämmolokalen. Inga ledamöter i Nobinas styrelse kommer att närvara och ledningen och andra anställda kommer endast att närvara i den utsträckning som krävs. Aktieägare som själva uppvisar symptom (eller som har varit i kontakt med någon som uppvisar symptom), uppmanas att inte närvara vid stämman utan att i stället delta genom ombud. Även aktieägare som känner sig oroliga för att själva bli smittade har möjlighet att undvika att närvara personligen och att i stället delta genom ombud.

Nobina följer utvecklingen noggrant, och vid behov kommer information om eventuella ytterligare åtgärder inför stämman att publiceras på Bolagets hemsida, www.nobina.com.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 maj 2020.

Aktieägare måste vidare anmäla sig hos Bolaget per post till Nobina AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 92 76, eller på Bolagets hemsida, www.nobina.com, senast den 22 maj 2020. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, personnummer eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 22 maj 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan därom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.nobina.com.

 

https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/

OM KONCERNEN

Läs mer

HÅLLBARA AFFÄRER

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer