Bolagsstyrningsrapporter

Varje år upprättar Nobina en bolagsstyrningsrapport. Den beskriver strukturen för Nobinas bolagsstyrning och innefattar information om bl.a. aktieägare, bolagsstämma, valberedning, revisor, styrelsen och utskottsarbete, koncernledning samt compliance och intern kontroll. Rapporten beskriver också den operativa ledningen och förvaltningen samt hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen och samverkar med bolagets oberoende revisorer.

Copyright Nobina 2023