1. Nobina /
  2. Bolagsstyrning /
  3. God bolagsstyrning

En god bolagsstyrning som grund

En god bolagsstyrning är grunden för att skapa en förtroendefull relation till aktieägare, anställda och viktiga intressenter i koncernens omvärld. Den är också en central byggsten för att säkra att Nobina sköts ansvarsfullt, hållbart och att det sker enligt gällande lagar, andra regler och bestämmelser samt god sed utifrån Nobinas verksamhet. 

Bolagsstyrningen handlar om hur verksamheten styrs, leds och kontrolleras med syfte att skapa värde för bolagets aktieägare och andra intressenter. Den syftar till att skapa förutsättningar för aktiva och ansvarstagande bolagsorgan, tydliggöra roll- och ansvarsfördelning samt att säkerställa rättvisande rapportering och information. Vår styrning utgår ifrån såväl externa som interna regelverk och värderingar 

 

 

 

Externa regelverk

  • Aktiebolagslagen
  • Årsredovisningslagen
  • International Financial Reporting Standards (IFRS)
  • Andra relevanta lagar

Interna regelverk

  • Styrelsens arbetsordning
  • Styrelsens instruktion för Vd
  • Styrande ramverk genom policyer, instruktioner och riktlinjer

Bilden nedan illustrerar Nobinas styrningsstruktur. I menyn hittar du och kan läsa mer om de olika funktionerna och enheterna. Här kan du se bilden i större format.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024