Bolagsordning

Nobina AB (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm där aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och tillhör segmentet MidCap och sektor industri. Styrelsen i Nobina AB består av minst tre och högst tio ledamöter. Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet inom affärsområdena personbefordran och godstransport och tillhandahålla IT-, personal- och lokaltjänster liksom juridiska tjänster till koncernbolag inom nämnda affärsområden samt bedriva annan härmed förenlig verksamhet (dock ej verksamhet som stadgats i lagarna om bankrörelse och kreditmarknadsbolag).

Aktiekapitalet ska vara lägst 100.000.000 och högst 400.000.000. Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 60.000.000 stycken och till högst 240.000.000 stycken. Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Antal aktier i Nobina AB uppgår till 88.355.682 stycken.

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. 

Bolagsordningen för Nobina AB finns här i sin helhet

Bolagsordningen för Nobina Europe AB finns här i sin helhet

Copyright Nobina 2023