Ersättningar

Riktlinjer för ersättning till Nobinas ledande befattningshavare

Årsstämman 2016 beslutade om följande riktlinjer för ersättning till Nobinas ledande befattningshavare för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Riktlinjerna ska tillämpas för de avtal som ingås efter årsstämman 2016.

Ledande befattningshavare är Nobinas verkställande direktör, ekonomidirektör, personaldirektör, chef verksamhetsutveckling, verkställande direktörer i Nobina Sverige, Nobina Finland, Nobina Danmark, Nobina Norge och Swebus, chef för centrala operativa resurser, kommunikationsdirektör samt chefsjurist.

Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner samt eventuella avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla de anställdas prestationer och ansvar. Den rörliga ersättningen ska baseras på individens prestation samt bolagets prestation i förhållande till i förväg uppställda mål. Utvärdering av målen ska ske årligen. Den rörliga ersättningen ska bestå av en kontant bonus enligt styrelsens beslut.

Pensionskostnader utgörs av avgiftsbestämd pension, där premien är 30 procent av den pensionsgrundande lönen. Med pensionsgrundande lön avses grundlönen så länge som den verkställande direktören kvarstår som anställd i bolaget. Uppsägningslön är pensionsgrundande.

Ledande befattningshavare har i händelse av uppsägning av anställningen maximalt tolv månaders ersättning. Som grund gäller sex månaders ömsesidig uppsägningstid mellan Nobina och befattningshavaren. Därutöver utgår ytterligare maximalt sex månaders ersättning i händelse av att Nobina har avslutat anställningen.

Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Det huvudsakliga innehållet i anställningsvillkoren för de ledande befattningshavare som varit anställda i koncernen under räkenskapsåret 2015/2016 redovisas i bolagsstyrningsrapporten 2015/2016 samt i not 8 i Bolagets årsredovisning 2015/2016.

Pensioner och villkor till verkställande direktör
Pensionsåldern för bolagets verkställande direktör är 62 år. Pensionsutbetalningarna för bolaget reduceras till 90 procent av lönen vid pensionering vid 62–63 års ålder, 80 procent av lönen vid 63–64 års ålder samt 70 procent av lönen vid pensionering vid 64–65 års ålder. Nobinas åtaganden gentemot verkställande direktören upphör vid pensionering vid 65 års ålder. Pensionskostnader utgörs av avgiftsbestämd pension, där premien är 30 procent av den pensionsgrundande lönen. Med pensionsgrundande lön avses grundlönen så länge som den verkställande direktören kvarstår som anställd i bolaget.  Uppsägningslön är pensionsgrundande. Den verkställande direktören har rätt till 30 semesterdagar per år och är försäkrad till 90 procent av lönen (sjuklön) under maximalt 365 dagar per kalenderår, utan karensdag. Förutom beskrivna skattepliktiga förmåner finns även sjukvårdsförsäkring. Viss del av tidigare intjänad bonus regleras genom tilldelning av aktier.

Incitamentsprogram
Under räkenskapsåret 2015/16 har Nobina AB betalat ut två incitamentsprogram varav det ena omfattade tio ledande befattningshavare (inklusive VD) och det andra fem styrelseledamöter (exklusive VD). Den totala kostnaden för de båda programmen uppgick till 172 MSEK (inklusive sociala avgifter och skatter). De ledande befattningshavarna fick ett sammanlagt belopp om 123 MSEK (exklusive sociala avgifter och skatter) och styrelseledamöterna erhöll ett sammanlagt belopp om 11 MSEK (exklusive sociala avgifter och skatter). Beloppet betalades ut i samband med börsintroduktionen då 75 procent av beloppet efter skatt återinvesterades genom förvärv av aktier i Nobina. De förvärvade aktierna var föremål för åtaganden enligt så kallade lock up­avtal. Båda incitamentsprogrammen har avslutats.

Ersättning till styrelsen
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Ersättning till styrelsen utöver vad årsstämman beslutat utgår inte efter att incitamentsprogrammet ovan avslutades. Verkställande direktör får inte styrelsearvode. Totalt styrelsearvode som utbetalades under räkenskapsåret var 2,7 MSEK.

OM KONCERNEN

Läs mer

HÅLLBARA AFFÄRER

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer