Ersättningar

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ledande befattningshavare inom Nobina är verkställande direktör, dotterbolagens verkställande direktörer och de funktioner som direktrapporterar till verkställande direktören. Ersättningen till ledande befattningshavare innefattar fasta löner, kortsiktig och långsiktig rörlig ersättning, pensioner och andra förmåner. Ledande befattningshavare kan även på marknadsmässiga villkor erbjudas att delta i olika incitamentsprogram utgivna av Nobina AB. Det övergripande syftet med sådana incitamentsprogram ska vara att skapa en intressegemenskap mellan Nobinas ledande befattningshavare och aktieägarna.

Den rörliga ersättningen ska baseras på individens prestation samt bolagets prestation i förhållande till i förväg uppställda mål. Utvärdering av målen ska ske årligen. Den rörliga ersättningen för bolagschefer kan maximalt uppgå till 60 procent av en årslön, medan stabschefer är den maximalt 30 procent av en årslön.

Styrelsen i Nobina har beslutat att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram för att ytterligare motivera och behålla Nobinas nyckelpersoner. Upp till 22 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Nobinakoncernen omfattas av programmet, som maximalt kan uppgå till 17 procent av deltagarens årliga fasta grundlön för 2017/2018. Aktiesparprogrammet omfattar två olika former, matchnings­ och prestationsaktier, där deltagarna förutsätts att förvärva aktier i Nobina AB alternativt använder aktier som redan innehas.

Kostnaderna för aktiesparprogrammet kommer att periodiseras över sparperioden, som börjar 1 mars 2018 och gäller under en treårsperiod. Överlåtelse av matchnings­ och prestationsaktierna, kommer att överlåtas senast 45 dagar efter offentliggörandet av Nobinas bokslutskommuniké för 2020/2021, om deltagarna fortfarande är anställda inom Nobinakoncernen. Ledande befattningshavare inom Nobina har i händelse av uppsägning av anställningen maximalt 18 månaders ersättning inklusive lön under uppsägningstiden. Mellan bolaget och Nobinas verkställande direktör råder en ömsesidig uppsägningstid om sex månader, för övriga ledande befattningshavare kan kortare uppsägningstid än sex månader förekomma. För verkställande direktörer utgår därutöver ytterligare maximalt tolv månaders ersättning i händelse av att företaget har avslutat anställningen, för övriga ledande befattningshavare kan kortare tid än tolv månader förekomma.

Pensioner och villkor till verkställande direktör

Pensionsåldern för bolagets verkställande direktör är 65 år. Pensionskostnader utgörs av avgiftsbestämd pension, där premien är 35 procent av den pensionsgrundande lönen. Med pensionsgrundande lön avses grundlönen så länge som den verkställande direktören kvarstår som anställd i bolaget. Uppsägningslön är inte pensionsgrundande. Den verkställande direktören har rätt till 30 semesterdagar och har förutom beskrivna skattepliktiga förmåner ovan även en sjukvårdsförsäkring och rätt till förmånsbil. I händelse att av att den verkställande direktören väljer att avstå förmånsbil erhålls en månatlig ersättning motsvarande förmånsvärdet. 

Ersättning till styrelsen

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Ersättning till styrelsen utöver vad bolagsstämman beslutat utgår inte. Totalt styrelsearvode som utbetalades under räkenskapsåret var 2,5 MSEK.

OM KONCERNEN

Läs mer

HÅLLBARA AFFÄRER

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer