Revisorer

Nobina har en extern oberoende revisor som väljs av aktieägarna på årsstämman för tiden till och med nästa årsstämma. Revisorn rapporterar till aktieägarna på bolagets årsstämmor. Nobina ska ha minst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter.

Nobina ska ha minst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. 

Till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. På förra årsstämman återvaldes revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB till revisor för Nobina för det kommande året. Huvudansvarig revisor är den auktoriserade revisorn Michael Bengtsson. Michael Bengtsson är medlem i FAR. 

Den externa revisorns uppdrag är att granska bolagets årsredovisning i form av koncernredovisning och räkenskaper samt styrelsens och vd:s förvaltning. Enligt koden ska även revisorn granska bolagets halvårs- eller niomånadersrapport översiktligt. Revisorn rapporterar löpande till revisionsutskottet, koncernledningen och till lokala bolagsledningar. Den presenterar vid styrelsemötet i samband med årsbokslutet sina slutsatser från granskningen för hela styrelsen. Under året har revisorerna träffat styrelsen utan närvaro från bolagets ledning. Revisorn får enbart anlitas för konsulttjänster som revisionsutskottet beslutat och godkänt i förväg. Revisorn informerar revisionsutskottet om den årliga revisionens planering, omfattning och innehåll, och redovisar sina slutsatser. Den informerar även revisionsutskottet om uppdrag som har utförts utöver revisionstjänster, ersättningar för sådana uppdrag och andra omständigheter som har betydelse för att bedöma revisorernas oberoende.  

Revisionen utförs enligt aktiebolagslagen, International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige, som är baserad på International Federation of Accountants (IFAC) internationella revisionsstandarder. 

Copyright Nobina 2022