Valberedning

Valberedning

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till: stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordföranden samt eventuell ersättning för kommittéarbete, arvode till Bolagets revisor samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning.

Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Nobina ska ha en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna jämte styrelsens ordförande. De till röstetalet största aktieägarna ska fastställas på grundval av aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2018 och de kommer snarast därefter att kontaktas av Bolaget. För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, övergår rätten till den aktieägare som därnäst har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska sammankalla till valberedningens första möte. Om under valberedningens mandatperiod aktieägare som utsett ledamot inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska den utsedde ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i ägandet ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets hemsida.


Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till: stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode och eventuell ersättning för kommittearbete, revisor samt revisorsarvode. Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning.


Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på en valberedning. Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion i valberedningen, för att underlätta dess arbete. Vid behov ska Bolaget även svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

OM KONCERNEN

Läs mer

HÅLLBARA AFFÄRER

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer