Nobina Aktie 75,65 SEK
-1,05%

Valberedning

Bolagsstämman 2020 beslöt att Nobina till nästkommande bolagstämma ha en valberedning med en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2020.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Om aktieägare som utsett ledamot inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska den utsedde ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Inom Nobina ses mångfald som väsentligt för att driva en ansvarsfull verksamhet som ständigt utvecklas. 

Valberedningen inför bolagstämman 2021 utgörs av: 

  • Nuno Caetano,Invesco Limited 
  • Ulrik Grönvall, Swedbank Robur 
  • Peter Lundkvist, AP3
  • Johan Bygge, styrelseordförandeNobinaAB 

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra det via e-post till nominationcommittee@nobina.com. 

Valberedning

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till: stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordföranden samt eventuell ersättning för kommittéarbete, arvode till Bolagets revisor samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2021