1. Nobina /
  2. Bolagsstyrning /
  3. Vår koncernledning

Vår koncernledning

Koncernledningen hjälper koncernchefen i tillsynen av koncernens och affärsområdenas resultat i förhållande till överenskomna mål och strategi, samt övervakar de operativa verksamheterna. Den tryggar även tillgången till en effektiv och värdeskapande fördelning av Nobinas kapital och medel.

 

 

 

Koncernledningen träffas som regel en gång i månaden. Mötena fokuserar på koncernens strategiska och operativa utveckling samt resultatuppföljning. Utöver dessa möten har medlemmarna i koncernledningen ett nära dagligt samarbete i olika frågor. Ledningen arbetar utifrån Nobinas policyer och instruktioner. Viktigare beslut i den löpande förvaltningen av koncernens angelägenheter fattas av koncernchefen efter samråd med koncernledningen. 

I de operativa dotterbolagen ansvarar varje dotterbolags verkställande direktör för att hålla sig uppdaterad om hur det går för verksamheten och om/hur de uppfyller finansiella och kvalitativa mål. Respektive dotterbolags vd ansvarar för att denna information sammanställs och rapporteras till berörda ledande befattningshavare och till koncernchefen. Koncernchefen återkopplar därefter till de verkställande direktörerna i dotterbolagen som i sin tur ansvarar för att koncernchefens instruktioner genomförs.

Möt vår koncernledning här

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024