Nobina Aktie 107,9 SEK
0,19%

Balansräkning

Flerårsöversikten uppdateras inom kort efter varje rapporttillfälle. Fullständiga finansiella rapporter finns under Rapporter och presentationer.

;
MSEK2020/20212019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill780780785581586574
Övriga immateriella anläggningstillgångar4244564956410
Förbättringsutgifter på annans fastighet897814178323436
Inventarier, verktyg och installationer148113152937267
Fordon5 8655 6284 9025 0935 1785 238
Uppskjutna skattefordringar2893179253306121
Tillgångar för pensionsåtaganden151517182011
Övriga långfristiga fordringar554511
Summa anläggningstillgångar8 1627 9046 7126 0816 2016 058
Omsättningstillgångar
Lager656351444846
Kundfordringar838705663549495535
Övriga kortfristiga fordringar4764253488140
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter415344316365328272
Spärrade medel0000024
Likvida medel1 0493071 058720804683
Summa omsättningstillgångar2 4141 4832 3411 7261 7561 600
SUMMA TILLGÅNGAR10 5769 3879 0537 8077 9577 658
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare1 7951 3801 4541 4361 4211 110
Långfristiga skulder
Upplåning5 1014 9134 2703 5823 8323 941
Uppskjutna skatteskulder295275256143124102
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser232733414636
Övriga avsättningar374763405637
Summa långfristiga skulder5 4565 2624 6223 8064 0584 116
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder636561597543569473
Upplåning1 083901786726679752
Övriga kortfristiga skulder268206430192215222
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter1 3381 0771 1641 1041 015985
Summa kortfristiga skulder3 3252 7452 9772 5652 4782 432
Summa skulder8 7818 0077 5996 3716 5366 548
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER10 5769 3879 0537 8077 9577 658

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2022