1. Nobina /
  2. Investerare /
  3. Finansiell information /
  4. Finansiell data /
  5. Balansräkning

Balansräkning

Flerårsöversikten uppdateras inom kort efter varje rapporttillfälle. Fullständiga finansiella rapporter finns under Rapporter och presentationer.

;
MSEK2021/20222020/20212019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill844780780785581586574
Övriga immateriella anläggningstillgångar4684244564956410
Förbättringsutgifter på annans fastighet892897814178323436
Inventarier, verktyg och installationer161148113152937267
Fordon6 0185 8655 6284 9025 0935 1785 238
Uppskjutna skattefordringar712893179253306121
Tillgångar för pensionsåtaganden31151517182011
Övriga långfristiga fordringar6554511
Summa anläggningstillgångar8 4918 1627 9046 7126 0816 2016 058
Omsättningstillgångar
Lager74656351444846
Kundfordringar990838705663549495535
Övriga kortfristiga fordringar614764253488140
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter603415344316365328272
Spärrade medel00000024
Likvida medel1 4821 0493071 058720804683
Summa omsättningstillgångar3 2102 4141 4832 3411 7261 7561 600
SUMMA TILLGÅNGAR11 70110 5769 3879 0537 8077 9577 658
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare2 0631 7951 3801 4541 4361 4211 110
Långfristiga skulder
Upplåning4 8275 1014 9134 2703 5823 8323 941
Uppskjutna skatteskulder420295275256143124102
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser36232733414636
Övriga avsättningar44374763405637
Summa långfristiga skulder5 3275 4565 2624 6223 8064 0584 116
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder839636561597543569473
Upplåning1 7581 083901786726679752
Övriga kortfristiga skulder366268206430192215222
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter1 3481 3381 0771 1641 1041 015985
Summa kortfristiga skulder4 3113 3252 7452 9772 5652 4782 432
Summa skulder9 6388 7818 0077 5996 3716 5366 548
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER11 70110 5769 3879 0537 8077 9577 658

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024