Nobina Aktie 79,8 SEK
1,85%

Rapport över kassaflöden

Flerårsöversikten uppdateras inom kort efter varje rapporttillfälle. Fullständiga finansiella rapporter finns under Rapporter och presentationer.

;
MSEK2020/20212019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster5343993853553552
(varav hänförlig till kvarvarande verksamhet)5343993953553552
(varav hänförlig till avvecklad verksamhet)---10---
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet14171340890764824864
Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital19511739127511191179866
(varav hänförlig till kvarvarande verksamhet)19511739128511191179866
(varav hänflrig till avvecklad verksamhet)---10---
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av lager1-12-64-23
Förändring av rörelsefordringar-181118-115-53-41-32
Förändring av rörelseskulder379-302199579711
Summa förändring i rörelsekapitalet199-19678854-18
(varav hänförlig till kvarvarande verksamhet)199-19678854-18
(varav hänförlig till avvecklad verksamhet)----
Erhållna ränteintäkter2---112
Betald skatt-5--5-6--
Kassaflöde från den löpande verksamheten21471543134811201234850
(varav hänförlig till kvarvarande verksamhet)21471543135811201234850
(varav hänflrig till avvecklad verksamhet)---10---
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i dotterbolag-102-47-521---
Förändring av spärrade medel----2490
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar exklusive finansiell leasing-1458-1527-1107-176-290-193
Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar1853406216035
Försäljning av dotterbolag--46---
Kassaflöde från investeringsverksamheten-1542-1521-1542-114-106-68
(varav hänförlig till kvarvarande verksamhet)-1542-1521-1588-114-106-68
(varav hänflrig till avvecklad verksamhet)--46---
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Amortering av finansiell leasingskuld-607-666-660-653-667-628
Amortering obligationslån och övriga externa lån-458-386-79-44-39-577
Nyemission av aktier-----850
Nyemission av aktier till ledande befattningshavare-----1
Nyupplåning övriga externa lån13928601766464109
Finansieringskostnader-1--7---49
Återköp av egna aktier--60-74---
Betald ränta-171-192-132-133-142-254
Utdelning--331-296-274-230-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten155-775518-1100-1014-548
(varav hänförlig till kvarvarande verksamhet)155-775518-1100-1014-548
(varav hänflrig till avvecklad verksamhet)------
Periodens kassaflöde760-753324-94114234
(varav hänförlig till kvarvarande verksamhet)760-753288-61114234
(varav hänflrig till avvecklad verksamhet)--36-33--
----
Likvida medel vid periodens början3071058720804683453
Periodens kassaflöde760-753324-94114234
Kursdifferens-18214107-4
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT10493071058720804683

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2021