1. Nobina /
  2. Investerare /
  3. Finansiell information /
  4. Nyckeltalsdefinitioner

Nyckeltalsdefinitioner

Nobina tillämpar ESMA’s riktlinjer för APM (alternativa nycketal) och anser att nedanstående nyckeltal ger värdefull och betydande information till investerare och bolagets ledning. Finansiella icke-IFRS mått har begränsningar som analytiskt verktyg och ska inte betraktas isolerade eller som ersättning för finansiella mått som är framtagna i överensstämmelse med IFRS. Finansiella icke-IFRS mått redovisas för att förbättra investerarnas utvärdering av bolagets verksamhetsresultat och ställning. De finansiella icke IFRS-mått som redovisas i denna rapport kan skilja sig från liknande mått som används av andra bolag.

EBITDA – Rörelseresultat före finansnetto, skatt, avskrivningar, nedskrivningar, resultat från försäljning av anläggningstillgångar.

EBITDA-marginal – EBITDA i relation till nettoomsättning.

EBITA – Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar med återläggning av verkligt värdejusteringar avseende villkorad köpeskilling och förvärvsrelaterade intäkter och kostnader.

EBITA-marginal – EBITA i relation till nettoomsättning.

EBIT – Rörelseresultat före finansnetto och skatt.

EBIT-marginal – EBIT i relation till nettoomsättning.

EBT – Rörelseresultat före skatt.

EBT-marginal – EBT i relation till nettoomsättning.

EBT justerad – Rörelseresultat före skatt justerat för avskrivning på immateriella anläggningstillgångar med återläggning av verkligt värdejustering avseende villkorad köpeskilling och förvärvsrelaterade intäkter och kostnader.

EBT justerad-marginal – EBT justerad i relation till nettoomsättning.

Förvärvsrelaterade intäkter och kostnader – Avser justering av verkligt värde avseende villkorad köpeskilling samt förvärvsrelaterade kostnader. I posten förvärvsrelaterade kostnader ingår Due Diligence-kostnader, legala transaktionskostnader etc. för pågående, genomförda och ej genomförda förvärv.

Jämförelsestörande poster – Som jämförelsestörande poster redovisas händelser och transaktioner, vilkas resultateffekter är viktiga att uppmärksamma vid analys av periodens resultat jämfört med tidigare perioder.

Räntebärande skulder – Räntebärande långfristiga och kortfristiga skulder (externa lån, pensionsskulder och nyttjanderättsskulder).

Nettoskuld – Räntebärande långfristiga och kortfristiga skulder (externa lån, pensionsskulder och nyttjanderättsskulder) med avdrag för likvida.

Nettoskuld/EBITDA – Räntebärande långfristiga och kortfristiga skulder (externa lån, pensionsskulder och nyttjanderättsskulder) med avdrag för likvida medel i relation till helårs EBITDA.

Förnyelsegrad – Alla vunna anbud/Alla anbud i egen ägo.

Kvarhållandegrad – Försvarade anbud/Anbud i egen ägo.

Medeltalet anställda (FTE) – Antalet betalda timmar dividerade med normtiden för heltidsarbetande.

Kontantinvesteringar – Anskaffningsvärde på investeringar i anläggningstillgångar efter avdrag för lånefinansierade investeringar.

Omfördelningsgrad – Antalet bussar som omfördelats till ett nytt kontrakt under året/Totalt antalet bussar.

Resultat per aktie – Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Resultat per aktie efter full utspädning – Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter full utspädning.

Utdelning per aktie – Utdelningsbelopp dividerat med genomsnittligt antal aktier efter full utspädning.

Eget kapital per stamaktier – Eget kapital dividerat med antalet utestående stamaktier per bokslutsdatum.

Direktavkastning – Utdelning i relation till bolagets aktiekurs per bokslutstillfälle.

Soliditet – Eget kapital i relation till balansomslutningen vid periodens utgång.

Kontraktslängd – Ett offentligt upphandlat avtal om produktion av trafiktjänster som ingåtts mellan en uppdragsgivare och ett kollektivtrafikföretag. Kontraktet gäller normalt fem till tio år med möjlighet till förlängning på ett till två år och bygger på ett produktions- eller incitamentsavtal.

Produktionstimmar – Totalt producerade timmar i kontrakt.

Produktionskilometer – Totalt producerade kilometrar i kontrakt.

Antal bussar – Antalet ägda, finansiellt, operationellt leasade och korttidsinhyrda bussar vid periodens utgång.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024