Nobina - en hållbar investering

Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik med buss. Vår kompetens inom anbudsarbete och aktiv förvaltning av trafikkontrakt i kombination med långsiktig kvalitet i leverans gör oss till branschledare i termer av lönsamhet, utveckling samt initiativ för en sundare bransch. Behovet av långsiktiga och hållbara transportlösningar gör Nobina till en strukturell vinnare.

FINANSIELLA MÅL

Nobina ska uppnå en ackumulerad genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt om 5 PROCENT med räkenskapsåret 2018/2019 som basår.

Nobina ska uppnå en marginal på resultatet före skatt (EBT) om 5 PROCENT vid en genomsnittlig kontraktsålder på 50 procent av den genomsnittliga kontraktslängden.

Nobinas nettoskuldsättningsgrad ska, under normala omständigheter, ligga inom 3 TILL 4 GÅNGER EBITDA, inklusive strategisk skuldsättning.

LÅNGSIKTIG TILLVÄXT

Nobina verkar på fyra marknader i Norden där förutsättningarna för kollektivtrafik är likartade. Urbanisering, växande miljömedvetenhet, offentliga investeringar och ökad mobilitet är starka drivkrafter för långsiktig tillväxt på den nordiska kollektivtrafikmarknaden. Genom att vinna och aktivt förvalta rätt kontrakt i rätt trafikområden, genomföra kompletterande förvärv samt utveckla värdeskapande tjänster och busslösningar ska vi kunna fortsätta växa snabbare än marknaden.

OPERATIONELL EFFEKTIVITET

Nobina arbetar med proaktiv påverkan av kontraktens utformning för att säkerställa rättvisa villkor och en utveckling mot balanserade ersättningsmodeller. Samtidigt innebär långa kontraktsperioder goda förutsättningar för analys och lönsamhetsförbättringar under kontraktsperioden. Vi undersöker även hur varje enskilt kontrakt passar in i förhållande till våra depåer och trafikledningscentraler, och säkerställer att fordonsflottan och övriga resurser inom koncernen utnyttjas optimalt.

OPTIMERAD KAPITALSTRUKTUR

Nobina strävar efter att ha en nettoskuldsättningsgrad inom 3,0 ggr till 4,0 ggr EBITDA, inklusive strategisk skuldsättning. En högre nettoskuld inom spannet är oftast ett resultat av att nya kontrakt startats och nya bussar införskaffats. Eftersom Nobina endast siktar på att vinna lönsamma kontrakt och att dessa kontrakt i allmänhet är långfristiga med stabila motparter, kan Nobina effektivt använda skuldsättning för att förbättra både lönsamheten och avkastningen till aktieägarna med en balanserad risknivå. Vi finansierar i huvudsak bussarna på tio år med 10 procent restvärde.

HÖG UTDELNINGSNIVÅ

Nobinas nya utdelningspolicy innebär att Nobina under normala omständigheter årligen ska dela ut minst 75 procent av resultat efter betald skatt. Under de senaste tre räkenskapsåren har i genomsnitt 76 procent av resultatet efter betald skatt delats ut. För räkenskapsåret 2018/2019 föreslår styrelsen en utdelning om 3,80 SEK, vilket motsvarar 76 procent av resultatet efter betald skatt och en direktavkastning på 5,9 procent baserat på sista betalkurs den 28 februari 2019.

BOLAGSSTYRNING

Läs mer

HÅLLBARA AFFÄRER

Läs mer

OM KONCERNEN

Läs mer