Nobina som investering

Nobina är Nordens största och mest erfarna kollektivtrafikföretag. Vi är branschledare  i kraft av vår kompetens inom prospektering av anbudsmöjligheter, anbudsarbete och aktiv förvaltning av trafikkontrakt i kombination med långsiktig leveranskvalitet.

FINANSIELLA MÅL

Nobina har som mål att öka nettoomsättningen i snabbare takt än marknaden.

Nobina ska öka resultatet före skatt, samt nå en marginal på resultat före skatt överstigande 4,5 procent på medellång sikt.

Nobina strävar efter att ha en nettoskuldsättningsgrad inom 3,0x till 4,0x EBITDA.

STRATEGI FÖR FORTSATT TILLVÄXT

Nobina har som mål att öka nettoomsättningen i snabbare takt än marknaden. Nobina verkar på stabila och växande marknader i de nordiska länderna där förutsättningarna för kollektivtrafik påminner om varandra. Ökad inflyttning till storstadsregionerna, hög grad av miljömedvetande och offentliga initiativ för att öka det kollektiva resandet är exempel på gemensamma nämnare. Vårt fokus är därför att på dessa marknader vinna rätt kontrakt i rätt trafikområden för att på så sätt fortsätta vår trend med lönsam tillväxt.

SELEKTIV ANBUDSLÄGGNING  GER HÖGRE LÖNSAMHET

Nobina ska öka resultatet före skatt, samt nå en marginal på resultat före skatt överstigande 4,5 procent på medellång sikt. För Nobina är det självklart att analysera förutsättningarna för god lönsamhet i varje enskilt uppdrag. Vi undersöker därför hur trafikområdet karakteriseras och hur kontraktet passar in i förhållande till våra depåer och trafikledningscentraler. För oss är det även viktigt att rätt buss finns på rätt plats, inte minst ur ett kostnadsperspektiv, varför vi även ser över möjligheten att flytta bussar mellan olika trafikområden. Analys och förbättringsåtgärder i befintliga kontrakt med fokus på såväl intäkter som kostnader genomförs kontinuerligt i kombination med fortsatta operationella förbättringar. Gemensamt bidrar detta till att förutsättningarna för god lönsamhet i varje enskilt kontrakt är så gynnsamma som möjligt. Vi befinner oss även i en bransch som inte påverkas nämnvärt av konjunktursvängningar och där det råder politisk enighet kring upphandlingsmetoderna. Det, i kombination med långa kontraktsperioder, skapar långsiktighet och goda förutsättningar för analys.

STABIL NETTOSKULDSÄTTNING

Nobina strävar efter att ha en nettoskuldsättningsgrad inom 3,0x till 4,0x EBITDA. En högre nettoskuld är oftast ett resultat av att nya kontrakt startats och nya bussar införskaffats. Nobinas bussar finansieras i möjligaste mån via finansiell  leasing och lån och redovisas därför som en tillgång och skuld  i balans räkningen. Mot bakgrund av att inga bussar införskaffas om inte nya kontrakt skall startas upp är alltså den högre skuld sättningen ett resultat av att Nobina växer via nya kontrakt  vilket, givet Nobinas strävan att enbart vinna lönsamma kontrakt, på sikt kommer leda till bättre lönsamhet. Nobina finansierar  bussar på tio år. Livslängden för våra bussar är dock 14 år vilket ytterligare stärker vårt resultat framgent. 

UTDELNING

Nobinas utdelningspolicy stipulerar att Nobina under normala omständigheter med beaktande av Nobinas kassaflöde, investeringsbehov samt generella verksamhetsförhållanden, årligen ska dela ut mer än 75 procent av resultatet efter betald skatt. För räkenskapsåret 2018/2019 har styrelsen föreslagit en utdelning om 3,80 kr per aktie motsvarande 76% av resultatet efter betald skatt och en direktavkastning om 5,9% per den 28 februari 2019.

BOLAGSSTYRNING

Läs mer

HÅLLBARA AFFÄRER

Läs mer

OM KONCERNEN

Läs mer