1. Nobina /
  2. Nobina Technology /
  3. Om Nobina Technology /
  4. Användarvillkor Travis

Användarvillkor Travis

Travis - allmänna villkor.
Gäller från och med 05 oktober 2021

1 TILLÄMPLIGHET, m.m.

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) är tillämpliga då Nobina Travis AB, 559264-1756 (”Nobina”) tillhandahåller Tjänster (såsom definierat nedan) till privatpersoner i Sverige (”Användare”) och vid varje tillfälle som Användaren använder Travis (såsom definierat nedan).

1.2 Alla Tjänster utförs i enlighet med tvingande lagstiftning samt enligt:

  • i det enskilda fallet avtalade villkor, och
  • dessa Villkor.

Vid avvikelse mellan ovan angivna bestämmelser ska de ha företrädesrätt i ovan angiven ordning.

1.3 Travis går att använda både med och utan att Användaren har registrerat ett användarkonto (ett ”Konto”), men vissa Tjänster förutsätter att Användaren har registrerat ett Konto. Om Användaren inte har registrerat ett Konto godkänner och accepterar Användaren att bli bunden av dessa Villkor genom att använda Travis. Om Användaren registrerar ett Konto godkänner och accepterar Användaren genom registreringen att bli bunden av dessa Villkor tills vidare.

1.4 För att den som är under 18 år ska få använda Tjänsterna krävs godkännande från dess förmyndare. I förhållande till vissa Tjänster kräver dock Reseutföraren (såsom definierat nedan) att Användaren är minst 18 år gammal. Nobina hänvisar beträffande detta till respektive Reseutförares villkor, se avsnitt 12.

1.5 Tjänsterna får inte användas av juridiska personer eller för kommersiella ändamål.

2 DEFINITIONER

2.1 I dessa Villkor och i samband med Tjänsterna ska följande ord och uttryck ha den innebörd som anges nedan:

”Applikationen” avser Nobinas mobilapplikation för Travis;

”Biljett” avser Enkelbiljett och/eller Periodbiljett, såsom tillämpligt;

”Distansavtalslagen” avser lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler;

E-fordon” har den betydelse som anges i avsnitt 3.1.1;

Enkelbiljett” avser en biljett eller taxa som kan användas (i) för en resa med en Transporttjänst, eller (ii) under en kortare, begränsad tid för flera resor med en eller flera Transporttjänster, och som går att lösa eller betala för genom Travis:

Konto” har den betydelse som anges i avsnitt 1.3;

”Part” och ”Parter” avser Nobina och/eller Användaren;

Periodbiljett” avser en biljett eller taxa som kan användas för (i) ett visst antal resor, eller (ii) ett obegränsat antal resor under en begränsad tid om minst 24 timmar, med en eller flera Transporttjänster, och som går att lösa eller betala för genom Travis:

”Reseutförare” avser part som Nobina samarbetar med vad gäller tillhandahållande och genomförande av resor eller uthyrning av E-fordon, som omfattas av Tjänsterna;

”Tjänst/-er” har den betydelse som anges i avsnitt 3.1.1;

”Transporttjänster” har den betydelse som anges i avsnitt 3.1.2;

”Travis” har den betydelse som anges i avsnitt 3.1.1; och

”Webbplatsen” avser Nobinas webbplats www.travis.se.

2.2 Definitioner finns även på andra ställen i dessa Villkor.


3 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTERNA


3.1 Generellt

3.1.1 Nobina tillhandahåller ett elektroniskt reseplaneringssystem (”Travis”) genom vilket Nobina tillhandahåller dels tjänster som möjliggör för Användaren att få samlad information om bland annat pris och restid för olika färdsätt som är tillgängliga i förhållande till en av Användaren angiven resa, samt att välja något av de föreslagna färdsätten (”Reseplaneringstjänsten”), att lösa Biljetter (”Biljettjänsten”), att boka taxi (”Taxitjänsten”), att boka elektriska skotrar och cyklar (”E-fordon”) för hyrning (”E-fordonstjänsten”) samt att erhålla vägvisning till en av Användaren angiven plats (”Vägvisningstjänsten”), dels andra tjänster och funktioner. Reseplaneringstjänsten, Biljettjänsten, Taxitjänsten, E-fordonstjänsten och Vägvisningstjänsten, samt övriga tjänster och funktioner som Nobina vid var tid tillhandahåller genom Travis, benämns gemensamt ”Tjänsterna”. 

3.1.2 Färdsätt som kan väljas inom ramen för Reseplaneringstjänsten benämns ”Transporttjänster”. I förhållande till E-fordonstjänsten hyr Användaren det aktuella E-fordonet från den aktuella Reseutföraren. Övriga Transporttjänster utförs av aktuell Reseutförare. Taxitjänsten och E-fordonstjänsten innebär att Nobina, i samband med att (i) avresetiden för en taxiresa som har bokats genom Taxitjänsten infaller, alternativt (ii) en hyra av ett E-fordon som Användaren har påbörjat genom E-fordonstjänsten avslutas, förvärvar den aktuella Reseutförarens fordran på Användaren avseende betalning av tillämplig avgift (inklusive moms), vilken bestäms utifrån Reseutförarens aktuella taxa (”Avgiften”). Sådana fordringar ska betalas direkt till Nobina (se avsnitt 9). Betalning för övriga Transporttjänster sker genom Biljettjänsten, om möjligt, alternativt genom de sätt för betalning som den aktuella Reseutföraren tillhandahåller.

3.1.3 Användaren ansvarar för betalning av samtliga Avgifter som har uppkommit till följd av användning av Tjänster genom Användarens Konto.

3.1.4 I Applikationen anges vilka Transporttjänster som Reseplaneringstjänsten omfattar, samt vilka Transporttjänster som det är möjligt att köpa Biljetter för och vilka typer av Biljetter som erbjuds.

3.1.5 Taxitjänsten och E-fordonstjänsten kan bara användas, och Periodbiljett kan bara köpas, om Användaren har registrerat ett Konto.

3.1.6 För en närmare beskrivning av Tjänsterna hänvisas till den information som vid var tid finnas att tillgå på Webbplatsen.

3.1.7 Användaren erhåller en tidsbegränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar och icke-vidareupplåtbar rätt att nyttja Travis och Applikationen, och därigenom Tjänsterna, i enlighet med dessa Villkor. Rätten att nyttja Travis och Applikationen gäller så länge Användaren fullgör sina skyldigheter enligt dessa Villkor.

3.2 Registrering av Konto, m.m.

3.2.1 Ett Konto registreras i Applikationen. För att kunna registrera ett Konto behöver Användaren ha antingen en giltig e-postadress eller ett giltigt Apple-ID eller Google-konto. Apple-ID registreras hos Apple, och Google-konto öppnas hos Google.

3.2.2 Om Användaren väljer att registrera ett Konto genom:

(a) Apple-ID eller Google-konto kommer Användaren att i Applikationen bli ombedd att logga in, varefter viss information om Användaren kommer att delas med Nobina; och

(b) e-post kommer Användaren att i Applikationen bli ombedd att uppge sin e-postadress, varvid en länk kommer att skickas till den adressen.

Ingen ytterligare information om Användaren behövs för att registrera ett Konto.

3.2.3 Efter det att Kontot har registrerats är Användaren inloggad i Applikationen. Om Användaren behöver logga in på nytt görs det:

(a) om Kontot är registrerat med hjälp av Apple-ID eller Google-konto, genom en ny inloggning; och

(b) om Kontot är registrerat genom e-post, genom att Användaren i Applikationen beställer en ny länk för inloggning.

3.2.4 Användaren kan bara vara inloggad på sitt Konto från en mobiltelefon åt gången. Om Användaren är inloggad på en mobiltelefon och därefter loggar in på en annan mobiltelefon kommer den första mobiltelefonen att loggas ut.

3.2.5 Om Användaren vill spärra ett Konto, till exempel på grund av att den mobiltelefon som Användaren har installerat Applikationen på stjäls eller förloras, behöver Användaren kontakta Nobinas kundtjänst.

3.2.6 En Användares Konto är personligt.

3.3 Användarens åtaganden och ansvar, m.m.

3.3.1 Tjänsterna förutsätter att Användaren använder Applikationen, och har aktiverat dataöverföring, samt funktionerna ”tillåt åtkomst till platsinfo” och ”tillåt notiser” i sin mobiltelefon. Vissa Tjänster kan även förutsätta att Användaren har aktiverat andra funktioner i sin mobiltelefon, t.ex. åtkomst till kamera för att möjliggöra avläsning av QR-koder. Sådana tillkommande krav framgår i så fall av Reseutförarens villkor och rutiner.

3.3.2 Användaren ansvarar för att dennes mobiltelefon fungerar korrekt och vid var tid är kompatibel med Applikationen, Tjänsterna och Travis. Användaren ansvarar vidare för att Applikationen är vederbörligt uppdaterad. De prestandakrav som vid var tid är tillämpliga i förhållande till Applikationen, Tjänsterna och Travis finns att tillgå på Applikationens nedladdningssida i Apples App Store respektive Google Play.

3.3.3 När Användaren använder Applikationen, Tjänsterna och/eller Travis kan dennes operatör komma att ta ut trafikavgift från Användaren. Användaren svarar själv för sådana avgifter.

3.3.4 I tillägg till vad som följer av dessa Villkor ska Användaren följa Nobinas vid var tid givna instruktioner.

 

4 SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RESEPLANERINGSTJÄNSTEN


4.1 Generellt

4.1.1 Reseplaneringstjänsten möjliggör för Användaren att få information om Transporttjänster som är tillgängliga i förhållande till en av Användaren angiven resa, tidsåtgången för att genomföra den av Användaren angivna resan med någon av de föreslagna Transporttjänsterna samt den uppskattade kostnaden för att genomföra resan med någon av de föreslagna Transporttjänsterna (”Reseinformationen”).

4.1.2 Genom Reseplaneringstjänsten kan Användaren även välja någon av de föreslagna Transporttjänsterna, för att beställa och betala en resa eller boka ett E‑fordon för hyrning. Om Biljettjänsten, Taxitjänsten eller E-fordonstjänsten inte är tillgänglig i förhållande till den valda Transporttjänsten kommer Applikationen att via så kallad djuplänkning skicka Användaren vidare till den aktuella Reseutförarens mobilapplikation för sådan beställning och betalning av den valda Transporttjänsten.

4.1.3 Nobina gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att Reseinformationen är korrekt.

4.1.4 Nobina garanterar inte att de färdsätt som föreslås genom Reseplaneringstjänsten finns tillgängliga.

4.1.5 Nobina garanterar inte att de uppskattade priser som anges för Transporttjänster som föreslås genom Reseplaneringstjänsten är korrekta, då den faktiska kostnaden bland annat kan bero på Användarens faktiska användning av den aktuella Transporttjänsten.

4.1.6 Det är inte Nobina, utan Reseutföraren som ansvarar för tillhandahållandet och genomförandet av den aktuella Transporttjänsten samt för uppfyllandet av de rese-eller hyresvillkor som är tillämpliga för respektive Transporttjänst. Information om var Reseutförarnas villkor finns att tillgå finns på Webbplatsen och via Nobinas kundtjänst.

4.1.7 Utöver informationen om Transporttjänster som lämnas genom Reseplaneringstjänsten kan ytterligare information (t.ex. vad gäller trafik och störningar) om Transporttjänsterna finnas att tillgå hos aktuell Reseutförare.

4.2 Användarvillkor

För att Användaren ska kunna välja en Transporttjänst som har föreslagits genom Reseplaneringstjänsten och som Biljettjänsten, E-fordonstjänsten eller Taxitjänsten inte är tillgänglig för, måste Användaren ha aktuell Reseutförares mobilapplikation installerad på sin mobiltelefon.

4.3 Användarens åtaganden och ansvar

4.3.1 Användaren ska alltid följa de villkor som gäller för den av Användaren valda Transporttjänsten.

4.3.2 För andra Transporttjänster än Taxitjänsten och E-fordonstjänsten ansvarar Användaren för att betalning erläggs för vald Transporttjänst i enlighet med Reseutförarens instruktioner, alternativt genom Biljettjänsten (se vidare avsnitt 6).

4.3.3 Användaren ansvarar för att tillgodogöra sig Reseinformationen på ett fullgott sätt och för sitt användande av Reseinformationen.

4.3.4 Användaren ansvarar för eventuella avgifter, böter och pålagor Användaren kan komma att påföras med anledning av att Användaren inte följer de regler och villkor som gäller för av Användaren vald Transporttjänst.

5 SÄRSKILDA VILLKOR FÖR VÄGVISNINGSTJÄNSTEN

5.1 Generellt

5.1.1 Genom Vägvisningstjänsten kan Användaren erhålla förslag på rutter mellan två positioner samt en uppskattning av hur lång tid det tar att gå sträckan.

5.1.2 Trafikinformation, vägbeskrivningar, uppskattad gångtid och kartdata (”Vägvisningsinformation”) som Användaren får tillgång till vid användandet av Vägvisningstjänsten kan skilja sig från faktiska förhållanden.

5.2 Användarens åtaganden och ansvar

Användaren ansvarar för sin användning av Vägvisningstjänsten och Vägvisningsinformationen. Nobina tar inget ansvar för att Vägvisningsinformationen överensstämmer med faktiska förhållanden eller att färdvägar som föreslås i Vägvisningstjänsten är korrekta och framkomliga.

 

6 SÄRSKILDA VILLKOR FÖR BILJETTJÄNSTEN

6.1 Generellt

6.1.1 Biljettjänsten möjliggör i vissa fall för Användaren att lösa Biljett för den Transporttjänst Användaren väljer att använda sig av genom Applikationen. Biljetter som säljs av Nobina genom Applikationen säljs av Nobina i eget namn och för egen räkning. Det är alltid den aktuella Reseutföraren som tillhandahåller och utför den aktuella resan.

6.1.2 Vid nyttjande av vissa Transporttjänster förutsätter Reseutföraren att Användaren kan styrka sin rätt att använda den valda typen av Biljett, t.ex. vad gäller ungdoms- och seniorrabatter. Information om vilken typ av Biljett Användaren får använda samt vilken dokumentation Användaren behöver inneha för att styrka sin rätt att använda Biljetten finns att tillgå hos Reseutföraren.

6.1.3 Biljetter som kan lösas genom Applikationen får inte delas eller skickas vidare. Biljetterna är inte personliga. En Enkelbiljett är bara giltig i den mobiltelefon som den har köpts med. För att kunna använda en Periodbiljett måste användaren vara inloggad på sitt Konto.

6.1.4 Nobina har rätt att när som helst sluta sälja vissa typer av Biljetter för Transporttjänster samt att i övrigt ändra innehållet i Biljettjänsten.

6.1.5 Användaren ansvar för eventuella tilläggsavgifter, böter eller andra pålagor Användaren kan drabbas av på grund av att denne inte uppfyller kraven i dessa Villkor, i den aktuella Reseutförarens resevillkor eller enligt gällande reseregler. Eventuella sådana pålagor är en fråga mellan Användaren och den aktuella Reseutföraren eller Polismyndigheten. Nobina förhåller sig neutral i sådana tvister, dock kan Nobina efter eget gottfinnande och i valfri utsträckning tillhandahålla information till de tvistande parterna alternativt till någon av de tvistande parterna i den utsträckning Nobina är skyldigt därtill enligt lag eller domstols, myndighets eller skiljenämnds dom eller befintliga kontraktuella åtaganden.

6.2 Köpvillkor

6.2.1 Biljetter som köps genom Biljettjänsten levereras genom Applikationen när Användaren har erlagt betalning för den aktuella Biljetten.

6.2.2 Vid försäljning av en Biljett tar Nobina ut det pris som den aktuella Reseutföraren normalt tillämpar för Biljetten i fråga.

6.2.3 Aktuellt pris för Biljetter anges i Applikationen innan Användaren slutför ett köp.

6.2.4 För köp av Biljetter för en vald Transporttjänst gäller dessa Villkor för transaktionen mellan Nobina och Användaren.

6.2.5 Transporttjänster utförs och tillhandahålls av aktuell Reseutförare. För tillhandahållande och utförande av Transporttjänster samt Biljetters giltighet gäller de villkor som tillämpas av Reseutföraren. Se vidare angående Reseutförarnas villkor i avsnitt 12.

6.2.6 Nobina tillhandahåller uppgifter om Användarens genomförda köp i Applikationen. Uppgifterna sparas normalt i minst tolv månader.

6.3 Särskilt om Periodbiljetters giltighet

3.1 Periodbiljetter har inte en fast starttidpunkt utan Användaren måste aktivera Periodbiljetten i enlighet med Reseutförarens villkor för att den ska vara giltig för resa med tillämplig Transporttjänst.


6.3.2 Periodbiljett måste aktiveras inom 60 dagar från genomfört köp, annars förverkas den.

6.4 Ångerrätt vid köp av Biljetter och återköp

6.4.1 Vid köp av Biljetter gäller inte ångerrätt enligt Distansavtalslagen. Ångerrätt avseende Applikationen, Tjänsterna och Konto i övrigt regleras i avsnitt 19.

6.4.2 I den mån en Reseutförare normalt erbjuder återköp av biljetter enligt dennes villkor erbjuder Nobina återköp av motsvarande Biljetter på motsvarande villkor, om inte annat framgår av denna punkt 6.4. Begäran om återköp lämnas till Nobinas kundtjänst.

6.4.3 Nobina erbjuder återköp av Periodbiljett förutsatt att den inte har aktiverats och att begäran om återköp lämnats till Nobinas kundtjänst inom 60 dagar från köp av Periodbiljetten.

6.5 Användarens åtaganden och ansvar

6.5.1 Användaren ansvarar för att denne tillgodogör sig information om och använder sig av korrekt Biljett för den valda Transporttjänsten. Användaren ansvarar för att denne kan styrka sin rätt att använda den valda typen av Biljett.

6.5.2 Användaren ansvarar för att kunna göra Biljetten tillgänglig för kontroll i enlighet med Reseutförarens villkor.

6.5.3 Om Biljettjänsten inte är tillgänglig eller inte fungerar när Användaren ska köpa en Enkelbiljett eller använda en Periodbiljett ansvarar Användaren för att betala för vald Transporttjänst på annat, av den aktuella Reseutföraren anvisat, sätt (exempelvis genom biljettautomat). Om Användaren har en giltig Periodbiljett och Nobina ansvarar för att Biljettjänsten inte är tillgänglig kan Nobina ersätta Användaren för skälig och styrkt kostnad som Användaren haft för att på annat sätt betala för den aktuella Transporttjänsten. Begäran om sådan ersättning ska lämnas till Nobinas kundtjänst.

7 SÄRSKILDA VILLKOR FÖR TAXITJÄNSTEN

7.1 Generellt

7.1.1 Taxitjänsten möjliggör för Användaren att genom Applikationen boka en taxiresa från en viss position till en annan från en Reseutförare.

7.1.2 Genom att boka en taxiresa genom Taxitjänsten ingår Användaren ett avtal med den Reseutförare som utför taxiresan, på de villkor som Reseutföraren då tillämpar samt dessa Villkor. Taxiresan utförs och tillhandahålls av aktuell Reseutförare. Avtalsrelationen rörande taxiresan är således mellan Användaren och aktuell Reseutförare, inte mellan Användaren och Nobina. Beträffande Reseutförarens villkor hänvisar Nobina till avsnitt 12.

7.1.3 Bokning av taxiresa genom Taxitjänsten kan endast göras från en viss position till en annan och för en viss avresetid. Det är inte möjligt att ändra avresetid, upphämtningsplats, rutt eller slutdestination för en redan bokad taxiresa, eller att lägga till ytterligare stopp längs med vägen.

7.1.4 Nobina garanterar inte att det finns lediga taxibilar vid den avresetid som Användaren önskar. Om lediga taxibilar inte finns tillgängliga vid den aktuella tiden kommer detta att indikeras i Applikationen, varvid resan inte kan bokas.

7.1.5 Nobina har rätt att när som helst sluta tillhandahålla någon eller samtliga Taxitjänster samt att i övrigt ändra innehållet i Taxitjänsten.

7.1.6 Användaren ansvarar för eventuella tilläggsavgifter, böter eller andra pålagor Användaren kan drabbas av på grund av att denne inte uppfyller kraven i dessa Villkor, i den aktuella Reseutförarens villkor eller enligt andra gällande regler när denne genomför en taxiresa bokad genom Taxitjänsten. Eventuella sådana pålagor är en fråga mellan Användaren och den aktuella Reseutföraren eller Polismyndigheten. Nobina förhåller sig neutral i sådana tvister, dock kan Nobina efter eget gottfinnande och i valfri utsträckning tillhandahålla information till de tvistande parterna alternativt till någon av de tvistande parterna i den utsträckning Nobina är skyldigt därtill enligt lag eller domstols, myndighets eller skiljenämnds dom eller beslut eller befintliga kontraktuella åtaganden.

7.2 Användarvillkor, m.m.

7.2.1 Taxitjänsten kan i förhållande till en viss Reseutförare endast användas inom det geografiska område som Reseutföraren normalt erbjuder taxiresor. Om en önskad resa går utanför detta område anges det i Applikationen, varvid resan inte går att boka.

7.2.2 Taxitjänsten kan endast användas i förhållande till taxiresor som är bokade genom Applikationen. När Användaren gör en bokning ska denne ange upphämtningsplats, slutdestination och avresetidpunkt.

7.2.3 I enlighet med den aktuella Reseutförares villkor och rutiner kan en taxiresa behöva bokas senast en viss tid innan önskad avresetid. Detta anges i sådant fall i Applikationen.

7.2.4 Om Användaren har bokat en taxiresa genom Taxitjänsten men en taxi inte anländer på angiven avresetid tid hänvisas Användaren till att kontakta aktuell Reseutförare. Användaren kan välja att avboka den bokade taxiresan om inte taxin anländer på utsatt tid. Om tillämplig Avgift då redan har betalats kan Användaren behöva kontakta Nobinas kundtjänst för att begära en återbetalning.

7.3 Avgift, m.m.

7.3.1 För taxiresor som kan bokas genom Taxitjänsten tillämpas fast pris. Avgiften bestäms utifrån resans längd och aktuell pristaxa som tillämpas av aktuell Reseutförare. Aktuell Avgift för en viss taxiresa vid en viss tidpunkt anges i Applikationen.

7.3.2 Reseutförarens fordran på Användaren avseende Avgift överlåts till Nobina när angiven avresetid för en taxiresa som bokas genom Taxitjänsten infaller, se vidare avsnitt 9.

7.3.3 Nobina tillhandahåller uppgifter om Användarens genomförda taxiresor i Applikationen. Uppgifterna sparas normalt i minst tolv månader.

7.4 Ångerrätt och avbokning vid användande av Taxitjänsten

7.4.1 Användaren uppmärksammas på att denne inte har ångerrätt enligt Distansavtalslagen avseende taxiresor som har bokats genom Taxitjänsten. Ångerrätt avseende Applikationen, Tjänsterna och Konto i övrigt regleras i avsnitt 19.

7.4.2 Om annat inte uttryckligen framgår av relevant Reseutförares villkor och rutiner har Användaren möjlighet att avboka en taxiresa som har bokats genom Taxitjänsten innan det att den angivna avresetiden infaller.

7.5 Användarens åtaganden och ansvar, m.m.

7.5.1 Användaren ansvarar för att tillgodogöra sig aktuell Reseutförares villkor på ett fullgott sätt före det att en taxiresa bokas genom Taxitjänsten.

7.5.2 Användaren ska alltid följa tillämpliga lagar och regler samt bestämmelser som vid var tid har fastställts av aktuell Reseutförare när användaren genomför en taxiresa bokad genom Taxitjänsten.

7.5.3 Användaren ansvarar för att kontrollera att denne har angivit korrekt upphämtningsplats, slutdestination och avresetidpunkt, innan en taxiresa bokas.

7.5.4 Användaren ansvarar för att infinna sig vid av Användaren vald upphämtningsplats för taxiresan vid den i Applikationen angivna avresetiden. Användaren uppmärksammas på att när en taxiresa har valts kommer aktuell chaufför hos aktuell Reseutförare att vänta vid den av Användarna angivna upphämtningsplatsen viss tid från angiven avresetid. Om inte Användaren infinner sig vid den av Användaren angivna upphämtningsplatsen inom denna tid äger aktuell Reseutförare rätt att debitera den fulla Avgiften för den av Användaren bokade taxiresan utan att utföra taxiresan åt Användaren.

8 SÄRSKILDA VILLKOR FÖR E-FORDONSTJÄNSTEN

8.1 Generellt

8.1.1 E-fordonstjänsten möjliggör för Användaren att genom Applikationen boka E‑fordon för uthyrning från en Reseutförare.

8.1.2 Genom att boka ett E-fordon genom E-fordonstjänsten ingår Användaren ett avtal med den Reseutförare som tillhandahåller E-fordonet, på de villkor som Reseutföraren då tillämpar samt dessa Villkor. E-fordon som bokas genom E-fordonstjänsten tillhandahålls och hyrs ut av aktuell Reseutförare. Avtalsrelationen rörande hyran av E-fordonet är således mellan Användaren och aktuell Reseutförare, inte mellan Användaren och Nobina. Beträffande Reseutförares villkor för hyra av E‑fordon hänvisar Nobina till avsnitt 12.

8.1.3 Nobina garanterar inte att det finns lediga E-fordon tillgängliga. Om ledigt E‑fordon inte finns tillgängligt kommer detta att indikeras i Applikationen, varvid någon bokning inte kan göras.

8.1.4 Nobina har rätt att när som helst sluta tillhandhålla någon eller samtliga E‑fordonstjänster samt att i övrigt ändra innehållet i E-fordonstjänsten.

8.1.5 Användaren ansvarar för eventuella tilläggsavgifter, böter eller andra pålagor Användaren kan drabbas av på grund av att denne inte uppfyller kraven i dessa Villkor, i den aktuella Reseutförarens villkor eller enligt andra gällande regler när denne nyttjar ett E-fordon bokat genom E-fordonstjänsten. Eventuella sådana pålagor är en fråga mellan Användaren och den aktuella Reseutföraren eller Polismyndigheten. Nobina förhåller sig neutral i sådana tvister, dock kan Nobina efter eget gottfinnande och i valfri utsträckning tillhandahålla information till de tvistande parterna alternativt till någon av de tvistande parterna i den utsträckning Nobina är skyldigt därtill enligt lag eller domstols, myndighets eller skiljenämnds dom eller befintliga kontraktuella åtaganden.

8.2 Användarvillkor, m.m.

8.2.1 E-fordonstjänsten kan i förhållande till en viss Reseutförare endast användas inom det geografiska område som Reseutföraren normalt erbjuder uthyrning av E-fordon.

8.2 2 E-fordonstjänsten kan endast användas i förhållande till hyra av E-fordon som är bokad genom Applikationen. Endast Användaren får använda det E-fordon som har bokats genom Applikationen.

8.2.3 Användaren ansvarar för att påbörja och avsluta en hyra korrekt, i enlighet med den aktuella Reseutförarens villkor.

8.3 Avgift, m.m.

8.3.1 Avgiften för hyra av ett E-fordon bestäms utifrån hyrans längd och aktuell pristaxa som tillämpas av aktuell Reseutförare. Aktuell Avgift för hyra av ett E-fordon anges i Applikationen. Användaren uppmärksammas på att Avgiften även kan inkludera tillkommande ersättning, t.ex. skadeersättning, vilken i så fall tas ut i enlighet med aktuell Reseutförares villkor.

8.3.2 Det är för närvarande inte möjligt att utnyttja periodbiljetter som har förvärvats från en Reseutförare för att betala Avgiften för hyra av ett E-fordon genom E-fordonstjänsten.

8.3.3 Reseutförarens fordran på Användaren avseende Avgift överlåts till Nobina när en hyra av ett E-fordon avslutas, se vidare avsnitt 9.

8.3.4 Nobina tillhandahåller uppgifter om Användarens genomförda hyror i Applikationen. Uppgifterna sparas normalt i minst tolv månader.

8.4 Ångerrätt vid användande av E-fordonstjänsten

Användaren uppmärksammas på att denne inte har ångerrätt enligt Distansavtalslagen efter det att Användaren har inlett nyttjandet av ett E-fordon som har bokats genom E-fordonstjänsten. Ångerrätt avseende Applikationen, Tjänsterna och Konto i övrigt regleras i avsnitt 19.

8.5 Användarens åtaganden och ansvar

8.5.1 Användaren ansvarar för att tillgodogöra sig Reseutförarens villkor som är tillämpliga för hyra av ett E-fordon på ett fullgott sätt före det att E-fordonet bokats genom E‑fordonstjänsten.

8.5.2 Användaren ska alltid följa tillämpliga lagar och regler samt bestämmelser som vid var tid har fastställts av aktuell Reseutförare vid nyttjandet av ett E-fordon.

8.5.3 Användaren ansvarar för att hyran av ett E-fordon som bokats genom E‑fordonstjänsten avslutas på ett korrekt sätt i enlighet med aktuell Reseutförares villkor. Detta inbegriper, men är inte begränsat till, att Användaren parkerar E‑fordonet i enlighet med aktuell Reseutförares villkor, lag och/eller andra författningar så som tillämpligt.

9 UNDERRÄTTELSE OM ÖVERLÅTELSER AV FORDRINGAR

9.1 Detta avsnitt är tillämpligt i förhållande till Taxitjänsten och E-fordonstjänsten.

9.2 Härmed underrättas Användaren om att Nobina, omedelbart efter att

  • en hyra som Användaren har påbörjat genom E-fordonstjänsten avslutas; och/eller
  • avresetiden för en taxiresa som har bokats genom Taxitjänsten infaller

kommer att förvärva relevant Reseutförares fordran på Användaren avseende betalning av tillämplig Avgift, såsom tillämpligt.

Härmed underrättas Användaren om att Användaren ska erlägga betalning av överlåten fordran till Nobina (och inte till relevant Reseutförare).

9.3 Användaren underrättas i Applikationen och via kvitto om att en fordran avseende erläggande av Avgift uppstått och att Nobina har förvärvat sådan fordran från relevant Reseutförare.

10 PRISER OCH AVGIFTER

10.1 Nobina tar i dagsläget inte ut någon avgift för Tjänsterna. Vid köp av Biljetter tillkommer priset för Biljetten, i enlighet med vad som anges i avsnitt 6.2, och vid nyttjande av Taxitjänsten respektive E-fordonstjänsten tillkommer tillämplig Avgift i enlighet med vad som anges i avsnitt 7.3 respektive 8.3. Alla priser och avgifter anges inklusive moms.

10.2 Nobina förbehåller sig rätten att ändra sina priser och avgifter. Sådana ändringar som inte avser pris för Biljetter träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att Nobina har tillhandahållit information om ändringen. Aktuellt pris för en Biljett bestäms av Reseutförarens aktuella taxa, och meddelas Användaren i enlighet med vad som anges i avsnitt 6.2. Aktuell Avgift för en taxiresa bestäms av Reseutförarens aktuella taxa, och meddelas Användaren i enlighet med vad som anges i avsnitt 7.3. Aktuell Avgift för hyra av ett E-fordon bestäms av Reseutförarens aktuella taxa, och meddelas Användaren i enlighet med vad som anges i avsnitt 8.3.

11 BETALNINGSVILLKOR M.M.

11.1 Betalning sker genom någon av de betalningsmetoder som Nobina vid var tid accepterar. Sådana betalningsmetoder anges i Applikationen, och Användaren väljer och godkänner betalningsmetod i samband med att ett köp påbörjas. Användaren ansvarar för att använd betalningsmetod är giltig, inte är spärrad och att det tillhörande kontot i tillämpliga fall har täckning. För information om övriga betalningsvillkor för respektive betalningsmetod hänvisas till relevant betaltjänstleverantör.

11.2 Priser för Biljett debiteras i enlighet med av Användaren vald betalningsmetod mot leverans av Biljetten. Avgift debiteras med av Användaren vald betalningsmetod efter det att Nobina har förvärvat relevant fordran från relevant Reseutförare (se avsnitt 9).

11.3 Om betalning inte sker i rätt tid har Nobina rätt till dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från förfallodagen till dess att full betalning har erlagts. Nobina har även rätt till ersättning för kostnader för indrivning av förfallet belopp (t.ex. för betalningspåminnelse och inkassokrav), med belopp som Nobina vid var tid allmänt tillämpar.

12 VILLKOR FÖR TRANSPORTTJÄNSTER

För Transporttjänster som kan väljas genom Reseplaneringstjänsten samt för Biljetter gäller även tillämpliga reseregler och Reseutförarens villkor. Vad särskilt gäller Taxitjänsten och E-fordonstjänsten uppmärksammas Användaren på att avtalsrelationen avseende taxiresor som bokas genom Taxitjänsten respektive hyra av E-fordon som sker genom E-fordonstjänsten är mellan Användaren och aktuell Reseutförare, inte mellan Användaren och Nobina, se vidare avsnitt 7 och 8 ovan. Information om var villkoren för Transporttjänster finns att tillgå finns på Webbplatsen och via Nobinas kundtjänst.

13 TRAVIS TILLGÄNGLIGHET, IMMATERIELLA RÄTTIGHETER M.M.

13.1 Travis är normalt tillgängligt dygnet runt, med undantag för planerade driftstopp för uppgraderingar, ändringar och underhåll. Användaren är införstådd med att mjukvara aldrig kan testas i alla tänkbara situationer och att avvikelser från angiven funktionalitet samt oförutsedda fel och avbrott kan uppstå, och Nobina garanterar inte att Applikationen, Travis och/eller Tjänsterna alltid fungerar. Nobina förbehåller sig rätten att uppdatera Travis med nya funktioner eller i övrigt ändra det för att t.ex. anpassa det till ny teknik, ny säkerhetsstandard eller nya administrativa rutiner. Nobina ansvarar inte för skador eller förluster som uppkommer i anledning av att Travis inte är tillgängligt, är ur funktion eller innehåller fel.

13.2 All upphovsrätt (inklusive rätt till datorprogram, källkod, objektkod och algoritmer) och andra immateriella rättigheter (inklusive varumärkesrätt och patent) hänförliga till Travis och dess innehåll innehas eller licensieras av Nobina eller dess leverantörer och samarbetspartners. Inga sådana rättigheter överförs till Användaren. Det är inte tillåtet att använda Travis och dess innehåll i kommersiellt syfte. Användaren har inte rätt att kopiera, distribuera, sälja, publicera, överlåta, låna ut, vidareupplåta, modifiera, eller på annat sätt förfoga över eller vidta någon åtgärd avseende den i Travis ingående mjukvaran. Användaren har inte rätt att ägna sig åt s.k. reverse engineering, dekompilering, demontering eller på annat sätt försöka komma åt mjukvarans källkod.

13.3 Användaren ska säkerställa att all information och material som överförs till Travis är fri från skadliga element eller programkod eller sabotageprogram (såsom virus, maskar och trojaner). Användaren ansvarar för att information som Användaren gör tillgänglig genom Applikationen inte gör intrång i annans rättigheter eller annars står i strid med lag, reglering eller annans rätt.

13.4 Nobina tillämpar sedvanliga säkerhetsåtgärder för att skydda data. Nobina ansvarar inte för om data, trots vidtagna säkerhetsåtgärder, har blivit tillgängliga för tredje part utan att Nobina har agerat vårdslöst.

14 NOBINAS ANSVAR

14.1 Nobina ansvarar inte för skada eller förlust som Användaren orsakats till följd av:


(a) Användarens fel eller försummelse, att Användaren inte tillgodogjort sig tillhandahållen information, eller att Användaren inte har följt gällande användarvillkor eller reseregler (inklusive Reseutförarens villkor för den aktuella Transporttjänsten);

(b) att Användaren inte uppfyllt sina åtaganden enligt Villkoren eller i övrigt inte följt Nobinas instruktioner och/eller inte följt aktuell Reseutförares villkor eller i övrigt inte följt aktuell Reseutförares instruktioner;

(c) fel eller bristande funktionalitet som är hänförlig till Användarens mobiltelefon (såsom t.ex. avstängning eller urladdning);

(d) avbrott, störning eller dröjsmål i telefon-, Internet- eller andra kommunikationsförbindelser, eller operatörs åtgärd eller underlåtelse som påverkar Tjänsternas funktionalitet eller dess tillhandahållande;

(e) felaktig Reseinformation;

(f) att Användaren betalar för en Transporttjänst som sedan visar sig inte vara tillgänglig;

(g) att lösande av Biljett genom Applikationen inte fungerar;

(h) att en genom Travis korrekt utfärdad Biljett inte fungerar hos Reseutföraren, på grund av ett fel som är hänförligt till Reseutföraren;

(i) fel eller brist i en teknisk funktion som anger vad priset för Biljett ska uppgå till;

(j) att Tjänst har avbrutits av Nobina på grund av skäl som visar sig vara oriktiga, men som Nobina vid tidpunkten för avbrottet hade anledning att anta var riktiga och berättigade avbrottet;

(k) avbrott i eller bristande tillgänglighet till en eller flera Tjänster som Nobina skäligen inte kunnat förutse;

(l) obehörig användning av Tjänsterna; eller

(m) Force majeure (se avsnitt 20).

14.2 Nobina ansvarar inte under några omständigheter för skada eller förlust hänförlig till nyttjande av Transporttjänst, eller till Reseutförares agerande eller underlåtelse.

14.3 Nobina ansvarar inte under några omständigheter för indirekt skada eller följdskada såsom exempelvis utebliven vinst. Nobina ansvarar inte heller för skada i förhållandet mellan Användaren och tredje part.

14.4 Nobinas sammantagna ersättningsskyldighet ska under inga omständigheter överstiga ett belopp motsvarande ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken (2010:110), om Nobina inte har agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst.

15 ANVÄNDARENS ERSÄTTNINGSANSVAR

15.1 Användaren ska hålla Nobina skadeslös för den skada eller förlust som Nobina orsakas till följd av Användarens fel eller försummelse eller att Användaren inte uppfyllt sina åtaganden enligt Villkoren eller i övrigt inte följt Nobinas instruktioner.

15.2 Användaren ska vidare hålla Nobina skadeslös från alla krav som riktas mot Nobina från tredje part som är en direkt eller indirekt följd av Användarens nyttjande av Applikationen, Tjänst, Transporttjänst eller Travis.

16 REKLAMATION

16.1 Användaren ska skriftligen reklamera felaktig Tjänst, debitering för Avgift hänförlig till Taxitjänsten eller E-fordonstjänsten, eller debitering för Biljett som lösts genom Biljettjänsten till Nobinas kundtjänst utan dröjsmål och senast inom två månader från det att den aktuella Tjänsten påbörjades alternativt att Användaren fick eller bort ha fått kännedom om den aktuella debiteringen. Reklamationen ska tydligt ange felets slag. Användaren ska i skälig utsträckning vara Nobina behjälplig vid eventuell utredning till följd av reklamation.

16.2 Reklamationer gällande felaktigt utförda Transporttjänster görs till aktuell Reseutförare alternativt till Nobina. Information om hur Användaren kan genomföra reklamation direkt till Reseutföraren finns att tillgå på Webbplatsen och via Nobinas kundtjänst (se kontaktuppgifter i avsnitt 26 nedan).

16.3 Om Användaren väljer att reklamera direkt till aktuell Reseutförare ska Användaren följa de för den relevanta Transporttjänsten tillämpliga resereglerna och den aktuelle Reseutförarens villkor. Information om var villkoren för Transporttjänster finns att tillgå finns på Webbplatsen och via Nobinas kundtjänst.

16.4 Om Användaren väljer att reklamera till Nobina ska reklamationen innehålla den information som krävs enligt den för den relevanta Transporttjänsten tillämpliga resereglerna och den aktuelle Reseutförarens villkor. Nobina kommer skyndsamt att vidarebefordra Användarens reklamation till aktuell Reseutförare vartefter reklamationen kommer att hanteras av aktuell Reseutförare eller, i förekommande fall, av Nobina och aktuell Reseutförare.

16.5 Att Användaren kan reklamera till Nobina innebär inte att Nobina övertar något ansvar från Reseutföraren för tillhandahållandet och genomförandet av den aktuella Transporttjänsten samt för uppfyllandet av de resevillkor som är tillämpliga för den aktuella Transporttjänsten.

16.6 Användaren är införstådd med att en rättidig reklamation till Nobina som uppfyller de krav som uppställs gällande reklamation av den aktuella Transporttjänsten inte med nödvändighet innebär att Användaren har reklamerat rättidigt och korrekt i förhållande till aktuell Reseutförare. Nobina tar inget ansvar för skada som Användaren kan komma att lida på grund av att Användaren väljer att skicka sin reklamation till Nobina och Nobinas vidare hantering av reklamationen.

17 UPPHÖRANDE

17.1 Användaren har rätt att när som helst, utan föregående meddelande till Nobina, upphöra med att använda Tjänsterna.

17.2 Om Användaren vill avsluta sitt Konto görs detta genom att trycka på knappen ”Radera konto” i Applikationen. Användaren uppmärksammas på att samtliga uppgifter om Transporttjänster som Användaren nyttjat, inklusive kvitton, då raderas. Om Användaren då har en aktiv Periodbiljett raderas även denna, utan att någon återbetalning görs.

17.3 Nobina har rätt att upphöra med att tillhandahålla Tjänsterna och avsluta Användarens Konto genom att meddela Användaren om detta med minst 30 dagars varsel.

17.4 Om annat inte uttryckligen anges i dessa Villkor ska ett upphörande inte påverka Parts rättigheter eller skyldigheter som har uppkommit dessförinnan. Till undvikande av tvivel innebär detta att Nobinas upphörande med att tillhandahålla Tjänsterna inte får genomföras på ett sådant sätt att Användaren inte kan nyttja Biljetter som lösts genom Biljettjänsten. 

18 AVSTÄNGNING AV ANVÄNDARE

Nobina har rätt att omedelbart stänga av Användarens tillgång till Applikationen, Tjänsterna, Travis och Kontot, såsom tillämpligt, om:

(a) Användaren väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt Villkoren;

(b) Användaren inte uppfyller, eller det finns skälig anledning att anta att Användaren inte kommer att uppfylla, sina betalningsskyldigheter gentemot Nobina;

(c) Användaren enligt Nobinas skäliga bedömning kan förväntas hamna på obestånd;

(d) Användaren missbrukar Applikationen, Tjänst eller Travis, eller använder Applikationen, Tjänst eller Travis strid med Villkoren eller på ett sätt som kan orsaka Nobina eller tredje part skada;

(e) Nobina bedömer att det är påkallat med hänsyn till tekniska eller säkerhetsmässiga skäl och för att skydda Nobinas eller andra parters intressen;

(f) Användaren upprepade gånger har nyttjat Transporttjänster som omfattas av Tjänsterna i strid mot gällande användarvillkor och reseregler (inklusive Reseutförarens villkor);

(g) Användaren lämnat felaktiga, ofullständiga eller vilseledande uppgifter; eller

(h) Nobina vid en samlad bedömning anser att det är sannolikt att Användaren kan anses vara delaktig i, på annat sätt ha samröre med, brottslig verksamhet.

19 ÅNGERRÄTT AVSEENDE APPLIKATIONEN, TJÄNSTERNA OCH KONTO

19.1 I enlighet med Distansavtalslagen har Användaren en lagstadgad rätt att frånträda avtalet avseende Applikationen, Tjänsterna och Kontot, såsom tillämpligt , inom 14 dagar utan att ange något skäl (ångerrätt) (varvid det till undvikande av missförstånd noteras att Distansavtalslagen inte ger någon ångerrätt vid (i) köp av Biljetter, se avsnitt 6.3 ovan, (ii) taxiresor, se avsnitt 7.4, och (iii) hyra av E-fordon, se avsnitt 8.4). Ångerfristen löper ut 14 dagar från den dag Användaren accepterade Villkoren (se avsnitt 1.3 ovan).

19.2 Om Användaren vill utöva ångerrätten ska Användaren till Nobina skicka ett klart och tydligt meddelande om sitt beslut att frånträda avtalet. För att Användaren ska hinna utöva sin ångerrätt i tid räcker det med att Användaren sänder sitt meddelande om att denne tänker utöva ångerrätten före det att ångerfristen om 14 dagar gått ut.

19.3 För att meddela att Användaren vill utöva sin ångerrätt kan Användaren använda Konsumentverkets standardblankett som finns att tillgå här. Standardblanketten skickas per e-post till Nobina på adress som framgår i avsnitt 26 alternativt med post till

Nobina Travis AB
Armégatan 38
171 71 Solna

19.4 Användaren kan även på Webbplatsen elektroniskt fylla i och skicka standardblanketten för utövande av ångerrätt eller något annat otvetydigt meddelande om att Användaren vill utnyttja sin ångerrätt. Om Användaren väljer det här alternativet kommer Nobina utan dröjsmål att på ett varaktigt medium (till exempel med hjälp av e-post) bekräfta att Nobina har tagit emot ditt beslut om att utöva ångerrätten.

19.5 Om Användaren frånträder avtalet kommer Nobina att betala tillbaka alla betalningar Nobina har fått från Användaren, om några. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då Nobina underrättades om Användarens beslut att frånträda avtalet. Nobina kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som Användaren själv har använt för den inledande affärshändelsen, om Användaren inte uttryckligen kommit överens med Nobina om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta Användaren något. Om Användaren börjat nyttja Applikationen, Tjänsterna eller Kontot redan under ångerfristen ska Användaren betala ett belopp som står i proportion till vad Användaren mottagit till dess att Användaren meddelade Nobina sin avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.

19.6 När Nobina mottagit meddelandet om att Användaren vill utnyttja sin ångerrätt kommer Nobina att stänga av Användarens tillgång till Applikationen, Tjänsterna och Kontot, såsom tillämpligt.

20 FORCE MAJEURE

Nobina ska inte ansvara, eller vara ersättningsskyldig, för någon brist eller försening avseende Nobinas åtaganden enligt Villkoren om bristen eller förseningen beror på omständighet utom Nobinas kontroll. Exempel på omständighet utom Nobinas kontroll är eldsvåda, översvämning eller annan naturkatastrof, krigshändelse, terroristattack, strejk, avbrott, störning eller dröjsmål i telefon-, Internet- eller annan kommunikationsförbindelse, avbrott i allmänna kommunikationsmedel, olycka, explosion, oroligheter, lagbud eller myndighetsåtgärd.

21 SEKRETESS

21.1 Parterna förbinder sig att inte utan den andra Partens samtycke röja konfidentiell information avseende denne med de undantag som följer av avsnitt 21.2 och 21.3

21.2 Användaren är införstådd med och samtycker till att:

(a) Nobina kommer att tillhandhålla information om Tjänsterna och dess användning till Reseutförare i syfte att fullgöra sina åtaganden gentemot dessa;

(b) Nobina kommer att rapportera eventuella missbruk av Tjänsterna, brottslig verksamhet, bedrägliga eller olämpliga beteenden och/eller misstankar därom till polisen eller andra myndigheter; och

(c) Nobina kan komma att röja konfidentiell information om Nobina är skyldigt därtill enligt lag eller domstols, myndighets eller skiljenämnds dom eller beslut eller enligt tillämpliga börsregler eller motsvarande regler för annan handelsplats eller finansiell tillsynsmyndighets föreskrifter eller befintliga kontraktuella åtaganden.

21.3 Part äger rätt att röja konfidentiell information avseende den andra Parten i den mån detta är nödvändigt för att Parten ska kunna tillgodogöra sig sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter enligt dessa Villkor.

22 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER M.M.

22.1 Personuppgifter behandlas och hanteras i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning samt i enlighet med Nobinas integritetspolicy vilken återfinns här.

22.2 För att Nobina ska kunna tillhandahålla vissa av Tjänsterna kan Nobina behöva dela personuppgifter, exempelvis namn, e-post eller telefonnummer, som Användaren lämnat till Nobina med den Reseutförare vars Transporttjänst Användaren nyttjat. Användaren kan läsa mer om hur Nobina delar personuppgifter med andra parter i Nobinas integritetspolicy. För mer information om hur Reseutförare behandlar personuppgifter vid nyttjande av Reseutförares Transporttjänst hänvisas till respektive Reseutförare.

23 ÄNDRINGAR, ÖVERLÅTELSE M.M.

23.1 Nobina förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor. I sådant fall ska Nobina göra den nya versionen av Villkoren tillgänglig för Användaren. Om Användaren därefter fortsätter att använda Tjänsterna ska Användaren anses ha godkänt ändringarna.

23.2 Vid var tid gällande Villkor finns tillgängliga på Webbplatsen.

23.3 Nobina har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Villkoren utan Användarens medgivande. Vidare har Nobina rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter enligt Villkoren.

23.4 Användaren har inte rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Villkoren utan Nobinas skriftliga medgivande. 

24 ÖVRIGT

24.1 Villkoren utgör Parternas fullständiga reglering av de frågor som Villkoren berör.

24.2 Parterna är överens om att om någon bestämmelse i Villkoren skulle befinnas ogiltig eller icke verkställbar ska bestämmelsen och övriga villkor i Villkoren gälla i tillåten utsträckning.

25 TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

25.1 Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor.

25.2 Tvist i anledning av dessa Villkor ska i första hand försöka lösas genom frivillig överenskommelse mellan Parterna. Om Parterna inte kan nå en överenskommelse kan tvisten, på Användarens begäran, prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Tvist kan också prövas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

ARN:s webbplats: www.arn.se

ARN:s postadress

ARN
Box 174
101 23 Stockholm

25.3 Användaren kan använda sig av EU-kommissionens onlineplattform för att skicka in sitt klagomål till ARN.

26 KUNDSERVICE

26.1 Nobinas kundtjänst svarar på frågor kring Villkoren och Nobinas Tjänster.

Telefonnummer: 08-555 21 316

E-postadress: travis@nobina.com

26.2 För information om Transporttjänster hänvisas till aktuella Reseutförares respektive kundtjänster. Information om hur dessa kundtjänster nås lämnas på Webbplatsen.

* * *

 

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2023