Integritetspolicy

Information om Nobinas behandling av personuppgifter i samband med rekryteringsprocesser

Med denna integritetspolicy vill Nobina AB (publ) (org. nr. 556576-4569) (”Nobina”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) eller något av de ingående bolagen i koncernen förklara hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du söker jobb hos oss eller ska anlitas som konsult samt hur vi ser till att personuppgiftsbehandling utförs på ett ansvarsfullt sätt och enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

1. Inledning

1.1 Nobina är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Detta innebär att vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter, dvs. varför vi behandlar dina uppgifter och hur vi behandlar dem. Vid frågor om behandlingen kan du kontakta oss via uppgifterna nedan.

1.2 Vi respekterar dig som arbetssökande eller potentiell konsult och har därför antagit den här policyn i syfte att åstadkomma ett starkt skydd för de personuppgifter som vi behandlar. Vi är angelägna om att skydda och respektera din integritet och eftersträvar en hög säkerhetsnivå vid all behandling av personuppgifter. Vi har därför vidtagit nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

2. Vad är en personuppgift och en behandling?

2.1 En personuppgift är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till en nu levande person. Exempel på sådana uppgifter är namn, bild, personnummer, e-post- och vanlig postadress samt uppgifter om kompetens, utbildning eller tidigare erfarenheter.

2.2 Med behandling av personuppgifter avses i princip alla åtgärder som vidtas med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, bearbetning, ändring, användning för olika ändamål, lagring, utlämnande eller förstöring.

3. Vår behandling av dina personuppgifter

3.1 För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Rekryterings- och anställningsprocess

3.1.1 Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din arbetsansökan. För att kunna matcha rätt kandidat till våra tjänster behöver vi samla in en del uppgifter så som tex namn, kontaktuppgifter, födelsedatum, utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet. Vissa av våra tjänster kräver specifika kompetenser och i dessa fall kommer vi även att behandla testresultat för de kandidater som genomför test. Som kandidat styr du i stor utsträckning själv vilka personuppgifter som vi behandlar om dig eftersom du själv bestämmer vad du vill skicka in för uppgifter till oss i samband med din ansökan.  

Rekryteringsprocess för att hyra in konsulter

3.1.2 Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din arbetsansökan via din arbetsgivare.  För att kunna matcha rätt konsult till våra tjänster behöver vi samla in en del uppgifter så som t.ex. namn, kontaktuppgifter, födelsedatum, utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet. Vissa av våra tjänster kräver specifika kompetenser och i dessa fall kommer vi även att behandla testresultat för de konsulter som genomför test.

Prenumeration för lediga jobb

3.1.3 Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du prenumererar på våra lediga jobb. Vi vill som arbetsgivare ge potentiella kandidater möjligheten att prenumerera på våra lediga tjänster för att på ett enkelt sätt kunna hålla sig uppdaterad på jobbmöjlighet som dyker upp hos oss. För att kunna erbjuda potentiella kandidater denna möjlighet behöver vi samla in en del personuppgifter; namn, e-postadress samt preferens om var och med vad kandidaten vill arbeta. Denna registrering är givetvis helt frivillig.

3.2 Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

3.2.1 De uppgifter som vi samlar in i samband med rekrytering grundar sig på en intresseavvägning, dvs. vi bedöms ha ett berättigat intresse att få behandla uppgifterna för ett visst ändamål och behandlingen bedöms inte kränka din integritet.

3.2.2 De uppgifter som vi samlar in i samband med att potentiella kandidater vill prenumerera på våra lediga tjänster grundar sig på kandidatens uttryckliga samtycke till behandlingen. Kandidaten kan när som helst avregistrera sig och ta bort sina uppgifter från våra system.

3.2.3 I de fall där känsliga personuppgifter (såsom uppgift om hälsa) behandlas, t.ex. inför anställningsbeslutet görs det för att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra lagstadgade skyldigheter. Vi kan komma att behöva behandla ditt personnummer för myndigheter eller lagar som vi lyder under och som kräver ditt personnummer.

3.2.4 I vissa specifika fall behandlar vi personuppgifter som rör lagöverträdelser. Detta gäller rekrytering av bussförare då vi ber om belastningsregister. Vi tittar endast på uppgiften och sparar den inte. Denna behandling grundar sig på en intresseavvägning, dvs. vi bedöms ha ett berättigat intresse att få behandla dessa uppgifter för att säkerställa att våra förare har ett gott omdöme och förmåga att handla säkert och tryggt i situationer som kan uppstå. Behandlingen bedöms inte kränka din integritet.

3.2.5 Ett fåtal av behandlingarna grundar sig på rättsliga skyldigheter då vi behandlar Personuppgifter som rör lagöverträdelser genom att begära in belastningsregister för skolbussförare. Detta gör vi för att vi har skyldighet att säkerställa stärka barns och ungas skydd.

3.3 Vilka personuppgifter samlas in och hur länge lagras dem?

3.3.1 Vi kommer att behandla sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna administrera rekryteringsprocessen. Eftersom du själv tillför och anger personuppgifter i din ansökan så är det svårt för oss att på förhand veta exakt vilka personuppgifter som vi behandlar. För att genomföra en rekryteringsprocess behandlar vi följande uppgifter; namn, kontaktuppgifter, kön, födelsedatum, CV, testresultat samt övriga dokument som tex betyg, personligt brev och även intyg som krävs för att verifiera att du är behörig att utföra vissa arbeten (t.ex. D-körkort). Utöver detta förekommer i vissa fall intervjuanteckningar och uppgifter från referenser.

3.3.2 De uppgifter som du lämnar in i samband med din ansökan samt eventuella kompletteringsuppgifter som vi frågar efter, och som är relevanta för en enskild rekryterings- eller konsultuthyrningsprocess, sparas så länge de är nödvändiga för processen. De sparas dock längst i upp till två år efter avslutad rekryterings- och/eller konsultuthyrningsprocess. Detta sker för att Nobina ska kunna tillvarata sin rätt vid en eventuell diskrimineringstvist. Nobina gallrar i övrigt regelbundet i sitt rekryteringssystem för att det ska uppfylla sitt syfte och hållas uppdaterat.

4. Utlämnande av personuppgifter

4.1 Vi är restriktiva med att lämna ut dina personuppgifter. I vissa fall är det dock nödvändigt att låta andra få ta del av dina uppgifter för att vi ska kunna administrera rekryteringsförhållandet som vi har med dig. Exempelvis lämnas uppgifter till våra rekryteringspartners vid personbedömningar och till företagshälsovård vid nyanställningsundersökning, i enlighet med vad som beskrivs ovan i syfte att vi ska kunna administrera din arbetsansökan.

4.2 Det kan förekomma att en tredje part får ta del av dina personuppgifter i samband med tillhandahållande av tjänster till oss. Dessa bolag är framförallt sådana som administrerar eller supporterar våra IT-system, såsom ett system för rekryteringsadministration. Om personuppgifter lämnas ut till en sådan tredje part ingår vi ett biträdesavtal med denna part för att säkerställa att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls. Om en tredje part befinner sig utanför EU/EES, kommer vi vidta särskilda skyddsåtgärder, t.ex. genom att in gå ett dataöverföringsavtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats. 

5. Dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning

5.1 Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har vidare rätt att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Uppgifter som vi måste spara en viss tid, t.ex. på grund av rättsliga skyldigheter, kan vi inte radera.

5.1.1 I den mån behandling av personuppgifter sker med stöd av ett samtycke, är det frivilligt för dig att lämna ett sådant samtycke och du kan när som helst, helt eller delvis, återkalla det. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kommer återkallandet inte att påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

5.2 Notera att några av rättigheterna ovan enbart gäller i vissa situationer, t.ex. rätten till dataportabilitet som enbart gäller för det fall behandlingen grundar sig på ett avtal eller samtycke och behandlingen sker automatiserat. För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter eller veta mer om någon av rättigheterna eller förutsättningarna för att utöva dem, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges nedan.

5.3 Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

6. Nobinas Kontaktuppgifter

Nobina AB (publ)

Armégatan 38, Box 6071, 171 06 SOLNA

Telefon: +46 8 410 650 00

E-post: dpo@nobina.com  

RES MED OSS

Läs mer

KONTAKT

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer