Bättre luft med MalmöExpressen

Luftkvaliteten på Amiralsgatan har blivit bättre sedan busslinje 5 - Malmöexpressen - började rulla i juni 2014. Kvävedioxidhalterna har minskat med åtta procent visar en rapport som miljöförvaltningen tagit fram, skriver Malmö stad i ett pressmeddelande.

Luftkvaliteten på Amiralsgatan har blivit bättre sedan busslinje 5 - Malmöexpressen - började rulla i juni 2014. Kvävedioxidhalterna har minskat med åtta procent visar en rapport som miljöförvaltningen tagit fram skriver Malmö stad i ett pressmeddelande.

Malmöexpressen var ett samarbetsprojekt mellan Malmö stad, Skånetrafiken och Nobina, som kör linje 5. Busslinjen trafikerar mellan Stenkällan och Västra hamnen. Bussarna är dubbelledsbussar och det finns totalt 15 av dem i Malmö.

Luftkvaliteten vid och kring Amiralsgatan har rönt stor uppmärksamhet de senaste tio åren. Halterna av kvävedioxid har under många år varit högre än gällande miljökvalitetsnormer här, än på andra platser i Malmö. Trafiken längs med Amiralsgatan har varit mycket intensiv, men under senare år har trafikflödena minskat. Detta har varit en medveten satsning på ökad framkomlighet för kollektivtrafiken.

En av satsningarna för att minska luftföroreningarna har varit Malmöexpressen. Malmöexpressen började köra i juni 2014. Sedan Malmöexpressen infördes har trafikflödet minskat med cirka 2 500 fordon per dygn. Detta är den första gashybridbussen med betydligt lägre avgasemissioner än andra bussar som trafikerar i eller till och från Malmö. Utöver Malmöexpressen har det införts separerade bussfiler på Amiralsgatan, vilket också bidragit till minskade trafikvolymer.

Åtgärdsprogrammet som Malmö stad antog 2006 hade som mål att minska trafiken för att klara miljökvalitetsnormen.

Miljöförvaltningen mäter luftkvaliteten på olika ställen i Malmö. Det gjordes mätningar under 2004-2005 på Amiralsgatan och sedan dess har kvävedioxidhalterna sjunkit med nästan 30 procent. De minskade fordonsflödena innebär minskade utsläpp av luftföroreningar.

En slutsats är att det aktiva miljöarbetet har gett effekt, men att det behövs ytterligare åtgärder för att Malmö ska klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid ännu bättre.