Nobinakoncernens externa integritetspolicy

Med denna integritetspolicy vill Nobina AB (publ) (org. nr. 556576-4569) (”Nobina”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) eller något av de ingående bolagen i koncernen förklara hur Nobina-koncernen behandlar dina personuppgifter när du är i kontakt med oss, reser med oss eller använder våra tjänster, och hur vi ser till att personuppgiftsbehandling utförs på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Dokument

Läs vår nya integritetspolicy

PDF

1. Inledning

Nobina är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Detta innebär att vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter, dvs. varför vi behandlar dina uppgifter och hur vi behandlar dem. Vid frågor om behandlingen kan du kontakta oss via uppgifterna nedan. Vi behandlar huvudsakligen dina personuppgifter när du:

§     Reser med oss,

§     Besöker våra hemsidor, våra plattformar i sociala medier och använder vår applikation, eller

§     På annat sätt kommunicerar med oss.

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna policy noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns längst ner i policyn.

 

2. Hur vi behandlar dina personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, bild eller bilder från kameraövervakning, personnummer, IP-adress, och köp- eller resehistorik.

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.

 

2.1 Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi och för vilka ändamål?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter med stöd av gällande dataskyddslagsstiftning. Det innebär att varje behandling har en så kallad rättslig grund. De flesta behandlingar utförs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten, dvs. fullgöra avtalet med dig eller för att vi har en rättslig förpliktelse. I vissa fall – när vi har ett berättigat intresse – grundar sig behandlingarna på en intresseavvägning.

Om vi behandlar dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan sådan behandling påbörjas.

Nedan följer exempel på vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar, för vilka ändamål, och med stöd av vilken rättslig grund det sker.

 

2.2 När du reser med oss eller använder vår applikation

Som utgångspunkt behandlar vi sällan eller aldrig uppgifter om dig när du reser eftersom det huvudsakligen är våra trafikhuvudmän (uppdragsgivare) i Sverige, Norge, Danmark och Finland som hanterar uppgifter kopplade till exempelvis biljettköp och resekort. Beroende på hur avtalet mellan oss och trafikhuvudmännen ser ut så kan det i vissa fall förekomma att vi hanterar uppgifter om dig när du reser. I sådana fall behandlar vi följande uppgifter om dig när du är kund (dvs. köper resor och/eller tilläggsprodukter till dig eller andra) eller när du reser med oss:

§     Uppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. namn, kontaktuppgifter, betalningsinformation eller platstjänster.

§     Uppgifter om din resa, t.ex. platstjänster via din telefon.

§     Uppgifter om dig när du anmäler dig att vara med i vår testverksamhet kring applikationer, t.ex. ResiSthlm, för att du ska kunna ge oss feedback.

§     Uppgifter från fotografier och rörliga bilder i samband med kameraövervakning på bussar eller från andra kameror som ska säkerställa att bussar framförs på ett säkert sätt, t.ex. för framdriften av fordonet och för förbättrande av sikt för trafikerade fordon.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

§     Administrera vår kundrelation med dig, t.ex. att identifiera dig som kund och resenär, och för ta betalt för de tjänster du använder eller för att du är en person som testar våra applikationer.

§     Hantera och leverera tjänsten i enlighet med avtal med dig eller våra uppdragsgivare.

§     Meddela dig om förändringar i tjänsterna.

§     Upprätthålla säkerhet på och förebygga brottslighet på våra bussar. När det sker genom kameraövervakning har vi alla nödvändiga tillstånd enligt tillämplig lagstiftning.

Rättslig grund: fullgörande av avtal (punkten 1-3) och intresseavvägning (punkten 4).

 

2.3 När du använder vår applikation

Vi behandlar bara dina personuppgifter när du väljer att kontakta oss via applikationenen och dess funktionalitet via vår kundtjänst Kundo. Om du tar kontakt med Kundo så behandlar vi följande uppgifter om dig:

§     Namn

§     E-postadress

§     IP-adress

§     Ev. övriga personuppgifter som du anger i din fråga/ditt inlägg eller i kommentarer till befintliga frågor i applikationen (andra användare kommer att se din fråga/kommentar (inlägg), men aldrig din e-postadress).

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

§     Tillhandahålla frågeforumet/applikationen till dig, dvs. för att besvara din förfrågan och administrera kommentarer från dig och andra användare.

Rättslig grund: fullgörande av avtal

 

2.4 När du besöker våra hemsidor eller våra plattformar i sociala medier

När du annars besöker våra hemsidor eller våra plattformar i sociala medier behandlar vi:

§     Uppgifter som du själv lämnar till oss, t ex namn och kontaktuppgifter.

§     Information om dina besök på våra hemsidor, genom s.k. cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se avsnitt 3.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

§     Tillhandahålla, underhålla, testa, förbättra och utveckla våra hemsidor och plattformar i sociala medier.

§     Skicka rapporter och pressrealser när du väljer att prenumerera på sådana.

Rättslig grund: intresseavvägning (punkterna 1 och 2) och fullgörande av avtal (punkten 3)

 

2.5 När du kommunicerar med oss

När du på annat sätt kommunicerar med oss, t.ex. via vår kundtjänst (huvudkontoret växel) eller vid borttappat gods, behandlar vi:

§     Uppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. namn, kontaktuppgifter och information om ditt ärende.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

§     Avhjälpa fel och hantera klagomål, reklamationer och frågor om hittegods.

 

2.6 När vi har en skyldighet enligt lag

I vissa fall behandlar vi också dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet eller i de fall det sker en trafikolycka och det blir ett skadeärende.

Rättslig grund: rättlig förpliktelse

 

2.7 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med våra gallringsrutiner.

§     Bokföringsdata sparas enligt respektive lands nationella bokföringslag i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

§     Uppgifter kopplade till trafikolyckor sparar enlig preskriptionsreglerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

§     Personuppgifter från kameraövervakning sparas under två månader i Sverige, Danmark och Finland medan uppgifter i Norge sparas i sju dagar, om maximalt 30 dagar om det är troligt att data kan överlämnas till polisen.  

§     Personuppgifter från applikationen ligger kvar i forumet för att underlätta för andra användare att hitta svar på liknande frågor. Vi tar dock bort olämpliga/stötande inlägg löpande. Du kan även själv ta bort ditt inlägg genom att trycka på varningstriangeln och skriva en förklaring till vad du vill göra, dvs. ta bort uppgifterna. En redaktör kommer då snart att ta bort dem.

 

2.8 Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:

§     Något av bolagen inom Nobinakoncernen, t.ex. för statistik eller för utveckling av nya tjänster.

§     Vår tjänsteleverantör (Kundo) får tillgång till uppgifterna i samband med support och/eller uppdatering av tjänsten eller liknande kopplade till applikationen. De använder dock inte uppgifterna för några andra ändamål än att tillhandahålla forumfunktionen i applikationen. 

§     Externa samarbetspartners eller våra trafikhuvudmän, både inom och utanför EU/EES, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster.

§     Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter hos våra samarbetspartners och leverantörer.

Om vi använder samarbetspartners och leverantörer utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t.ex. tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

 

2.9 Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Det är exempelvis förbjudet för alla anställda som har åtkomst till material från kameraövervakning att sprida informationen vidare. De flesta system innehåller även behörighetsbegränsningar så att så få personer som möjligt får ta del av uppgifter. Särskilt hög skyddsnivå hålls för personuppgifter som samlas in med hjälp av övervakningskameror, t.ex. omfattas anställda hos Nobina som tar befattning med sådant material av röjandeförbud eller sekretessbestämmelser.

 

3. Cookies

Vi använder cookies på våra hemsidor. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på hemsidan. Vi använder även cookies för att samla statistik om antalet besökare på våra hemsidor, analysera besöksmönster samt förbättra hemsidans funktionalitet och användarens upplevelse av hemsidorna. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera hemsidorna.

Den information som samlas in via cookies på våra hemsidor används endast för Nobinas ändamål, dvs. inte för tredje parts ändamål. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t.ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när du stänger din webbläsare (s.k. ”session-cookies”) alternativt lagras på din dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (s.k. kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid. De cookies som används på våra hemsidor beskrivs nedan.

Domän

Typ av cookie och funktion

 

Syfte

Lagringstid

Nobina.com

Session + Permanent

Bättre användarvänlighet

Avslutas när webbläsare stängs + 1 dag, + 1 månad + 1 år + 2 år

Doubleclick.net

Permanent

Bättre användarvänlighet

14 dagar + 9 månader

Facebook (bara på Lediga tjänster)

Permanent

Bättre anpassning av annonsering

3 månader

Linked In(bara på Lediga tjänster)

Permanent

Bättre anpassning av annonsering

1 dag

Browser-update.org

Permanent

Bättre användarvänlighet

7 månader

Om du inte accepterar användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

 

4. Dina rättigheter

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt till registerutdrag, rättelse och radering av personuppgifter. Du har även rätt att begära att vår behandling begränsas, begära rätt till dataportabilitet (om du tillfört uppgifter själv), invända mot vår behandling och inge klagomål till tillsynsmyndighet. Vissa av rättigheterna gäller bara i vissa situationer, om vi t.ex. har en skyldighet att enligt lag spara en viss uppgift så kan vi inte radera sådan.

Om du skulle vilja utöva någon av dessa rättigheter eller veta mer om vår behandling av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss via uppgifterna nedan. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

 

5. Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är det Nobina-bolag som anges som ansvarig för den tjänst du använder eller webbplatsen du besöker. Om du har frågor rörande hur Nobina behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga i övriga bolag inom Nobina-koncernen, är du välkommen att kontakta Nobina Dataskyddsombud via växeln eller via post:

Nobina AB (publ)

Armégatan 38, Box 6071, 171 06 SOLNA

Telefon: +46 8 410 650 00

E-post: dpo@nobina.com

 

6. Uppdateringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy uppdaterades i maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom att publicera en ny version på vår webbplats.

JOBBA HOS OSS

Läs mer

RES MED OSS

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer