Affärsmodell

Vår affärsmodell bygger på en strukturerad anbudsprocess i kombination med aktiv kontraktsförvaltning och består av fem tydliga steg. Hållbarhetsarbetet i koncernen är en integrerad och naturlig del av affärsmodellen.

Mångdimensionellt värde

Nobinas affärsmodell genererar mångdimensionellt värde. Nobina ser till att närmare en miljon människor dagligen kommer till sitt jobb, skola eller andra aktiviteter genom att leverera kontrakterad kollektivtrafik på uppdrag av samhället. Vi skapar mesta möjliga värde för våra uppdragsgivare, resenärer, ägare och medarbetare genom ett affärstänk som sträcker sig långt över kontraktsperioden.

Selektiv anbudsprocess

1. Prospektering: Identifiering av rätt kontrakt

Vi har ett långsiktigt affärstänk som sträcker sig bortom nuvarande kontraktsperioder och lägger därför stor vikt vid goda relationer med regionala beslutsfattare och kollektivtrafikmyndigheter. Vi kartlägger, bevakar och analyserar offentliga upphandlingar kontinuerligt med avsikt att identifiera lämpliga kontrakt utifrån lönsamhetspotential och mervärde för intressenterna. Identifiering av rätt kontrakt har stor betydelse för att vi ska nå de övergripande finansiella målen för verksamheten.

>> Gedigen kompetens kombinerad med bolagets storlek ger oss kapacitet att lägga fler anbud än våra konkurrenter på utvalda upphandlingar, vilket i sin tur positionerar oss för att fortsatt vinna fler kontrakt av rätt karaktär.

 

2. Selektering: Aktiv påverkan och dialog

Vi deltar varje år i ett stort antal upphandlingar där regional kollektiv trafik konkurrensutsätts. Selekteringen av tillgängliga upphandlingar sker genom noggrann kartläggning och prioritering av anbud, vilket görs i god tid innan anbuden offentliggörs. I vissa fall inleds förberedelserna upp till tre år innan anbud lämnas in. Kontraktets utformning är central för hur väl den upphandlade kollektivtrafiklösningen kommer att fungera. Vi för en löpande affärsmässig dialog med politiker, uppdragsgivare och bransch organ i syfte att påvisa kontraktsvillkor som möjliggör en effektiv och trygg trafikdrift och som attraherar fler resenärer. Balanserade kontraktsvillkor är grundläggande för att kunna kombinera bra leverans och lönsamhet vilket säkrar samhällsnyttan.

I selekteringsarbetets slutskede tas beslut om vilka upphandlingar som ska prioriteras. Dedikerade anbudsgrupper ansvarar för att arbeta fram anbud. Arbetet remitteras och kvalitetssäkras i en central beslutsgrupp som inkluderar Nobinas ledande befattnings-havare.

 

3. Anbudsgivning: Vinna rätt kontrakt

Regionalt upphandlade trafikkontrakt kan variera kraftigt i dess utformning, villkor och förutsättningar. Efter det initiala prospekterings- och selekteringsarbetet påbörjas därför en omfattande riskanalys, som ligger till grund för det slutliga anbudspriset. Detta inkluderar såväl operationella som kontraktuella risker, fastställande av optimal struktur för buss flottan och förhandling av tredjepartsavtal rörande exempelvis hyra av depåer. Inför anbudsgivning är således samtliga identifierade risker analyserade och kvantifierade. Anbudets projektteam involverar ett antal medarbetare med olika kompetenser som under flera månaders tid arbetat med utformning och paketering av Nobinas anbud.

 

Aktiv kontraktsstyrning

4. Kontraktsstart: Effektiv uppstart och kontraktsförädling

När anbudet är vunnet och avtalet tecknat med uppdragsgivaren kan förbere delsearbetet inför själva trafikstarten inledas. Eftersom vi ofta övertar tidigare kollektivtrafikföretags depåer, stödfastigheter och personal behöver övergången förberedas noggrant. Dessutom innebär det nya kontraktet alltid stora trafikförändringar. Även om den faktiska trafikstarten sker över en natt sträcker sig uppstartsfasen normalt över en period om nio till tolv månader, där planeringsfasen säkerställer att rätt antal bussar, med rätt specifikationer, är på plats vid trafikövergången. Nobinas storlek och långa erfarenhet innebär att denna process är både effektiv och väl förankrad i organisationen. Det kontinuerliga förädlingsarbetet för respektive kontrakt initieras från och med trafikstart och avslutas inte förrän kontraktstiden löpt ut. Varje enskilt kontrakt utvärderas och analyseras löpande och vid behov agerar vi för att klara omfattande driftsförändringar. En annan betydande faktor i förädlingen utgörs av ett framgångsrikt genomförande och leverans till samhället, vilket öppnar för de värdefulla optionsåren.

 

5. Genomförande: Leveranskvalitet och kostnadskontroll

Trafikuppstarten är en viktig del, men utan väl fungerande trafikplanering i det dagliga arbetet riskerar kontraktet att snabbt bli olönsamt. Vi strävar efter att leverera högt uppdragsgivar- och resenärsvärde i kombination med en lönsam verksamhet. Vi anpassar oss till uppdragsgivarens mål under kontraktets löptid, men kombinerar detta med att säkra en effektiv drift. Eftersom kostnadsbasen i kontrakten till stora delar är rörlig, är kostnadskontroll i samtliga led viktigt. Det åstadkommer vi genom väl fungerande övergripande ledningssystem, kontinuerlig uppföljning av de enskilda kontraktens lönsamhet, noggrann trafikplanering samt långsiktighet i finansiering och nyttjande av vår fordonsflotta.  Vi arbetar med centraliserade ledningssystem för trafikplaneringen vilket effektiviserar och förbättrar tjänstekvaliteten. God trafikplanering reducerar antal tomma körsträckor, utökar användande av miljövänligt bränsle och ökar antalet resenärer per buss, vilket systematiskt förbättrar kostnadseffektiviteten.

BOLAGSSTYRNING

Läs mer

HÅLLBARA AFFÄRER

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer