1. Nobina /
  2. Hållbarhet /
  3. Hållbarhet i allt vi gör /
  4. Planet

Planet

Nobina gör det möjligt för människor att lämna bilen hemma och resa kollektivt och hållbart. Att öka det kollektiva resandet är den snabbaste och mest självklara vägen till att nå EU:s och Sveriges klimatmål, och här kan Nobina verkligen göra skillnad i kraft av vår storlek. Vi vill ta ansvar och bidra med allt vi kan göra för att påverka överflyttningen till mer kollektivtrafik. Inte bara genom attraktiva transporter, utan även genom ambitiösa mål som vi ska följa upp genom Science Based Targets Initiative. Även om det är klimatsmart i sig att resa tillsammans, måste vi minska våra utsläpp för att maximera vår positiva effekt på miljö och klimat. Där arbetar vi målmedvetet med att fortsätta minska vårt klimatavtryck.

Globalt mål: Hållbar konsumtion och produktion

Målet syftar till att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Så bidrar Nobina till målet

Nobina bidrar främst till delmål 12.2 som är att senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser, där vi arbetar med att ställa om fordonsflottan till 100 procent förnybara drivmedel och utbilda våra förare i att köra energieffektivt.

Kollektivtrafiken och klimatmålen

För att Sverige ska kunna bidra till de globala målen måste fler resa kollektivt. För varje person som ställer bilen minskar klimatpåverkan med drygt 550 kg CO2.
 
Utsläpp av växthusgaser från transporter står för en tredjedel av Sveriges samlade utsläpp, som enligt Sveriges klimatmål ska minska med minst 70 procent till 2030. Hittills har de bara minskat med 20 procent vilket är långt från målet. Utsläppen behöver minska med omkring en miljon ton per år för att vi ska nå målet. Framför allt är det utsläppen från biltrafiken som inte minskar tillräckligt snabbt, och kollektivtrafiken har därför en nyckelroll för att klara målet.
 

Föregångare i hållbar omställning

Konkret handlar det om att få fler att välja bussen istället för bilen. Bakgrunden är att kollektivtrafiken står för en relativt liten andel av koldioxidutsläppen. Svensk kollektivtrafik har redan varit en föregångare i den hållbara omställningen av transportsektorn. Övergången till fossilfria drivmedel har gjort att över 95 procent av den upphandlade kollektivtrafiken idag drivs med förnybara drivmedel. Dessutom pågår en elektrifiering av bussflottan i Sverige.

Stora positiva effekter

För att driva på omställningen måste kollektivtrafiken möta resenärernas förväntningar och behov. Aspekter som resenärerna lyfter fram är närhet, bra trafikinformation, trygghet, korta restider samt att det ska vara enkel att resa kollektivt. Beräkningar som Sveriges Bussföretag gjort bekräftar de stora positiva klimateffekterna av en omställning till mer kollektivt resande': Varje person som byter från egen bil till kollektivtrafik för resor till och från jobbet minskar i snitt sin klimatpåverkan med 550 kilo CO2 per år. Om två procent av jobbresorna med bil i stället sker med buss motsvarar det den mängd koldioxid som varje år tas upp av ungefär 20 000 träd. En omställning till mer kollektiv- trafik förbättrar samtidigt tillgängligheten i städerna, genom att minska trängseln och öka rörligheten. Det räcker alltså inte med att ersätta miljontals fossilbilar med miljontals elbilar om vi även ska lösa de problem med trängsel som finns i många städer.
 

 

Nobina On-Demand - En resurseffektiv produkt med resenären i fokus

On-demand är ett trafikkoncept baserat på att tillgodose mobilitet för resenärer i real-tid. On-demand ansluter resenärer till virtuella hållplatser och möjliggör resande när som helst, hur som helst, vart som helst genom att beställa resan själv​
 
Genom att erbjuda on-demand tjänster kan vi bidra till minskad klimatpåverkan genom att driva trafik endast när det behövs, helt på resenärernas villkor. Dessutom möjliggör trafikkonceptet för att placera fler stopp närmare kunden och erbjuda en mer dörr-till-dörr liknande kollektivtrafiklösning, som i sin tur bidrar till en förbättrad kundupplevelse och som i slutändan lockar fler personer till att åka kollektivt.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024