nordens största och mest erfarna kollektivtrafikföretag

OM KONCERNEN

Läs mer

Bolagsstyrning

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer

Ny rapport visar att Sveriges busslinjer blir allt långsammare

Idag presenteras framkomlighetsrapporten. Nobina har analyserat tidtabellsdata från 6 564 busslinjer och 171 424 avgångar över hela Sverige mellan åren 2013 och 2019. Analysen visar att restiderna ökar i Sverige som helhet och i samtliga tre storstadsregioner. I både Stockholms län och Västra Götaland har restiderna i rusningstid blivit mer än 7 procent längre på bara sex år. Varje år bedöms de förlängda restiderna kosta samhället upp emot en miljard kronor och står för en betydande del av kollektivtrafikens totala kostnadsökning.

Läs mer

Nobina delårsrapport 1 mars–31 maj 2019

STARK START PÅ ÅRET

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 749 MSEK (2 351), en ökning med 16,9 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 152 MSEK (114).
  • Resultatet före skatt uppgick till 97 MSEK (70).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 76 MSEK (52), och resultatet per aktie uppgick till 0,87 SEK (0,63) före utspädning.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital var 434 MSEK (377).

Läs mer