Nordens största och mest erfarna kollektivtrafikföretag

OM KONCERNEN

Läs mer

Bolagsstyrning

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer

Nobina vinner kontrakt för de första elektriska ledbussarna i Helsingforsregionen

Med ett nytt kontrakt värt drygt 127 miljoner euro, ger HSL Nobina ett utökat förtroende att driva och utveckla stadstrafiken i Helsingfors och Vanda. Kontraktet är ytterligare en satsning för hållbar kollektivtrafik och innefattar bland annat de första elektriska ledbussarna i Helsingforsregionen. Totalt sträcker sig kontraktet över sju år med möjlighet till efterföljande tre optionsår.

Läs mer

Nobina delårsrapport 1 mars 2020–31 maj 2020

Stark position i en utmanande marknad

Vi ser i första kvartalet fortfarande en negativ påverkan på såväl omsättning som resultat av föregående års omfattande kontraktsmigrering om ca 1 100 bussar. Utöver detta har också lönsamheten i incitamentsavtalen påverkats negativt då resandevolymen, på grund av covid-19, minskat med ca 50 procent. Förhandlingar med vissa uppdragsgivare kring hur man bör anpassa dessa avtal under en pandemi pågår medan andra förhandlingar är slutförda. Vi noterade en viss återhämtning av resandevolymen i maj och kan konstatera att Nobinas stabila finansiella ställning ger goda förutsättningar att ytterligare stärka marknadspositionen på sikt.

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 509 MSEK (2 749), en minskning med 8,7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år varav –8,1 procent avser organisk tillväxt och –0,6 procent avser valutaeffekter.
  • EBITA uppgick till 89 MSEK (168).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 70 MSEK (152).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 21 MSEK (76), och resultatet per aktie uppgick till 0,24 SEK (0,87) före utspädning.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 568 MSEK (331).

Läs mer