1. Nobina /
  2. Om oss /
  3. Vårt strategiska ramverk

Vårt strategiska ramverk

Nobinas strategi bygger på att vi ska växa lönsamt. Under året har strategin breddats och tydliggjorts på flera sätt. Den bygger på tre strategiska mål och omfattaraffärsområdena, Nobina Bus och Nobina Care.
Hållbarhet har också fått en ännu tydligare roll.

Våra strategiska mål

Nobinas strategiska ramverk för lönsam tillväxt innehåller tre övergripande strategiska mål:

Maximera aktieägarvärde

Att växa lönsamt är grunden för Nobinas verksamhet. Lönsamheten kopplas till specifika finansiella mål, men vi är samtidigt tydliga med att lönsamhet även innebär att vi agerar långsiktigt och kan växa hållbart över tiden.

Maximera positiv effekt på miljö, resenärer och samhälle

Ju fler av våra tjänster som produceras, desto bättre är det för miljön, resenärerna och för samhället i stort. Utsläppen och trängseln i trafiken minskar medan tillgängligheten till olika delar i en stad eller region ökar. Därför vill vi växa kollektivtrafiken så mycket som möjligt.

Möjliggöra för våra medarbetare att leverera på Nobinas resenärslöfte med stolthet

Vårt resenärslöfte fångar hur vi möter resenärernas behov: ”Du ska känna dig välkommen, trygg, få information som är betydelsefull för din resa och du ska alltid kunna lita på att du reser hållbart.” Genom engagerade och motiverade medarbetare förverkligas löftet och vi kan ge resenärerna den bästa möjliga resan varje dag.

Affärsområden som bygger på en gemensam grund

Vidareutvecklingen av strategin har inneburit att verksamheten delats in i tre affärsområden med specifika strategiska prioriteringar och målsättningar för respektive affärsområde. Nobina Bus är inriktat på kollektivtrafik med buss, Nobina Care är specialiserat på omsorgsresor/tjänster medan Nobina Mobility erbjuder digitala mobilitetslösningar inom kollektivtrafik. Verksamheten i affärsområdena bygger på en gemensam grund:

Hållbarhet i allt vi gör

Detta är ett löfte om hållbarhet i allt vi gör, som riktas till oss själva, uppdragsgivare, resenärer och till samhället i stort. Det konkreta hållbarhetsarbetet inriktas dels på ett antal miljöfrågor som att minimera koldioxidutsläpp men även på social hållbarhet där fokus ligger bland annat på arbetsmiljö, jämställdhet och på vår roll som samhällsaktör.

Ett starkt Nobinahjärta

Begreppet sammanfattar de värderingar och den kultur som ska genomsyra Nobina. Här lyfts betydelsen av engagemang i vardagen, men också av allt från kompetenssäkring till vikten av att erbjuda trygga och säkra arbetsplatser där alla medarbetare känner att de kan vara sitt bästa jag.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024