1. Nobina /
  2. Hållbarhet /
  3. Hållbarhet i allt vi gör /
  4. Society

Society

Framkomligheten är en av samhällets största utmaningar idag. Det är även kollektivtrafikens största utmaning – och samtidigt dess största möjlighet. Långa restider, frekventa förseningar, gles trafik gör att människor väljer andra färdsätt samtidigt som kostnaderna ökar. Omvänt
leder en snabb, effektiv, bekväm och tillgänglig kollektivtrafik till att fler människor vill resa tillsammans, vilket minskar kostnaderna och gör kollektivtrafiken ännu mer attraktiv. Det är det vi på Nobina jobbar med varje dag – att erbjuda ett enkelt, säkert och smidigt resande som
bidrar till inkludering och hållbara samhällen, genom möjligheten att förflytta sig mellan hem och jobb, skola, vänner, aktiviteter. Det gäller även särskild kollektivtrafik, där vi skapar möjligheter för personer med särskilda behov att ha en fungerande vardag, resa och delta i samhället på lika villkor som andra. Med nästan 13 000 engagerade medarbetare som möjliggör för en miljon människor att resa med Nobinas bussar varje dag, bidrar vi till social hållbarhet för resenärer och anställda, städer och landsbygd.

Globalt mål: Hållbara städer och samhällen

Så bidrar Nobina till målen

Inom mål 8 arbetar Nobina för att säkerställa att de varor och tjänster vi köper in är producerade på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.


Inom mål 11 bidrar Nobina främst till delmål 11.2 – att tillhandahålla säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla, och förbättra trafiksäkerheten. Det innebär att vi bygger ut kollektivtrafiken med särskilt fokus på dem som kan vara utsatta eller ha särskilda behov – kvinnor, barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.


Inom mål 13 bidrar Nobina till att börja med genom det vi gör varje dag – möjliggöra för miljoner människor att resa tillsammans istället för att åka i varsin bil. Det i sin tur ger effekter som minskade köer och bättre framkomlighet för annan trafik, exempelvis nyttotrafik och transporter. Genom omställningen till elfordon bidrar vi även till att minska CO2-utsläppen från fossila bränslen.

Övergång till elfordon i färdtjänsten

För Nobina är det en självklarhet att även den särskilda kollektivtrafiken, som färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar, ska vara så hållbar som möjligt. Därför jobbar vi hårt för att driva på den omställningen.

 

I Lund driver Telepass, en del av Nobina Care, särskild kollektivtrafik med både personbilar och specialfordon. Sedan sommaren 2023 är drygt hälften av personbilarna, 13 av 20, utbytta till elbilar. Det gör att Telepass ligger före i tidplanen för att uppfylla avtalskravet på minst 50 %.

  • I Malmö kommer Telepass redan ett par månader efter avtalsstart våren 2024 att ha 67 % elbilar av personbilsflottan, 30 av 45 där resterande 15 går på HVO. Staden ställer krav på att minst hälften av fordonen ska drivas fossilfritt.
  • I Småland börjar Telepass köra särskild kollektivtrafik på uppdrag av Jönköpings Länstrafik den 1 juli 2025, med satsning på elfordon från start.
  • Elbilarna är uppskattade av både förare och resenärer, inte bara för klimatnyttan utan även för komforten och tystnaden. Än så länge går det inte att byta ut alla personbilar till elbilar, på grund av begränsad räckvidd vid längre körningar när det är kallt på vintern.

Utifrån vårt resenärslöfte och våra värderingar vill Nobina ta ledartröjan för att lyfta upp den särskilda kollektivtrafiken på samma professionella nivå som annan kollektivtrafik, genom att jobba tillsammans med beställare och andra aktörer, påverka kraven från uppdragsgivarna och även påverka fordonstillverkarna för att den särskilda kollektivtrafiken också ska bli fossilfri.

Framkomlighetsrapporten som bidrar till rätt åtgärder

För att förbättra kollektivtrafiken krävs kunskap och fakta om hur resor, restid och förutsättningar ser ut på riktigt – inte i teorin eller magkänslan. Därför tar Nobina fram egna framkomlighetsrapporter som genom noggranna analyser och data visar hur mycket samhället kan tjäna på att förbättra framkomligheten.

 

För att attrahera fler resenärer till kollektivtrafiken måste den hela tiden bli bättre, om vi ska nå målet att 4 av 10 motoriserade resor ska vara kollektiva år 2030.
I vår senaste framkomlighetsrapport från 2023 har vi analyserat busstrafikens faktiska restider i Sverige, var det finns framkomlighetsbrister och vilka åtgärder som ger bäst effekt.

Förfinade metoder

För att göra rätt åtgärder som faktiskt ger effekt, till en rimlig kostnad, krävs kunskap om hur busstrafiken och restiderna ser ut i verkligheten. Därför har Nobina tagit fram egna framkomlighetsrapporter med data från vår busstrafik i 12 av Sveriges 21 regioner. Efter den första rapporten 2019 har vi nu utvecklat metodiken och använder oss av realtidsdata från bussarnas GPS-system. Det har gett 40 miljarder datapunkter som ligger till grund för analysen.

Enorm ekonomisk potential

Rapporten visar att det finns en enorm ekonomisk potential i att förbättra framkomligheten. Trafikeringskostnaderna kan minska med 509 miljoner kronor per år genom förbättrad framkomlighet, och omvänt kan kostnaderna öka med 667 miljoner kronor per år om framkomligheten försämras. På motsvarande sätt beräknas biljettintäkterna kunna öka med 800 miljoner kronor per år med bättre framkomlighet, medan sämre framkomlighet leder till över en miljard i minskade intäkter per år. Här finns med andra ord en ekonomisk potential på totalt 1,8 miljarder, som skulle kunna användas till mer kollektivtrafik och fler som väljer bussen istället för bilen.

18 miljoner fler resor

Utöver de ekonomiska aspekterna leder bristande framkomlighet och ökade restider till mer CO2-utsläpp, partikelutsläpp, buller och trängsel. Det gör även att kollektivtrafikens attraktionskraft minskar, med risk för att fler väljer bilen. Bättre framkomlighet å andra sidan, beräknas kunna öka resandet med 18 miljoner fler resor per år – vilket motsvarar halva Malmös stadstrafik.

Exempel på effektiva åtgärder

Flowmapper* kan även prognostisera vilka effekter olika åtgärder får. Framkomlighetsrapporten innehåller därför även exempel på både effektiva och ineffektiva åtgärder i infrastrukturen, för att bidra med kunskap och inspiration till att välja de åtgärder som ger störst effekt på restiderna. Effektiva åtgärder är signalprioritering, busskörfält och att optimera tidtabellerna utifrån körtiderna över dygnet. I framkomlighetsrapporten beskrivs exakt hur data har tagits fram, skillnader mellan olika regioner och mycket mer.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024