1. Nobina /
  2. Hållbarhet /
  3. Hållbarhet i allt vi gör /
  4. Society

Society

Nobina strävar efter att så många som möjligt ska se kollektivtrafiken som ett tryggt och smidigt färdsätt och ett självklart alternativ till bilen. Varje dag reser en miljon människor med någon av våra bussar. För dem erbjuder vi ett enkelt och smidigt resande där digitala tjänster som vår app Travis underlättar planeringen. Med våra kollektivtrafiktjänster som exempelvis omsorgsresor skapar vi även möjligheter för personer med särskilda behov att ha en fungerande vardag och delta i samhället.

Globalt mål: Hållbara städer och samhällen

Målet syftar till att göra städer och samhällen inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. 

Så bidrar Nobina till målet

Nobina bidrar främst till delmål 11.2 som handlar om att tillhandahålla säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transporter för alla. Det sker bland annat genom att förbättra trafiksäkerheten, och särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken med fokus på människor som kan vara utsatta eller ha särskilda behov – kvinnor, barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Ansvarstagande aktör

I vår roll som en stor branschledande aktör är vi aktiva både i samhällsdebatten och i byggandet av kunskap kring teknik, hållbarhet och upphandling.

Säkerhet för alla

Allt intensivare trafikmiljöer ökar kraven på säkerhet. Här agerar Nobina genom att införa röda säkerhetsbälten, göra regelbundna krisövningar och testa kameraövervakning.

Säkerhetsarbetet är något som aldrig kan anses färdigt. Vi kan också konstatera att många trafikmiljöer runt om i Norden blivit intensivare och mer utmanande, vilket skärper kraven på säkerhet. Nobinas arbete med säkerhet sätter människan i centrum och gäller både medarbetare och resenärer. Liksom i det övriga hållbarhetsarbetet bygger insatserna på att vi arbetar systematiskt och lägger den största kraften på att förebygga risker och incidenter.

Trimmar och testar

Nobina genomför regelbundna krisövningar i såväl ledningsgruppen som i våra trafikområden. Via övningarna där olika krisscenarier spelas upp för deltagarna kan vi testa och trimma organisationen i att reagera rätt och snabbt när situationen kräver. Dessutom genomför vi utrymningsövningar för att testa beredskapen vid depåerna. Båda dessa övningar ger en bild av var vi är sårbara och har svaga punkter, vilket i nästa steg omsätts till förbättringar. Depåerna genomför även särskilda säkerhetsveckor med både teori och praktik. Det görs ibland i samverkan med Räddningstjänsten och andra externa aktörer och kopplas till olika teman. Målet är att varje depå ska genomföra tre säkerhetsveckor per år.

Säkerhetssignal som gör skillnad

2022 beslutade Nobina att montera röda säkerhetsbälten i nya bussar framöver, för att öka användningen av bälten. Den röda färgen ska ge en säkerhetssignal som dels påminner föraren om betydelsen av att använda bälte, dels tydligt visar för resenärerna att det finns säkerhetsbälte och att föraren de reser med tar säkerheten på allvar. När vi byter ut äldre säkerhetsbälten i gamla bussar ersätts de med röda bälten.

Ett säkerhetsår

Nobina har utsett 2022–23 till ett säkerhetsår. Det innebär att vi accelererar säkerhetsarbetet under året. Några exempel på insatser är nya mätetal och utökad rapportering, tydligare ansvarsfördelning, bredare riskbedömningar och nya metoder i förbättringsarbetet. För att öka tryggheten för resenärer genomförde Nobina 2022 ett pilotprojekt i Malmö där flera stadsbusslinjer övervakades med kameror. Kamerorna sände live till Nobinas trafikledning och trygghetscentral, vilket gjorde att väktare eller polis snabbt kunde larmas vid en incident. Resultaten från pilotprojektet visar att tryggheten ökat och Nobina undersöker nu möjligheterna att bredda satsningen till fler orter och stadsbusslinjer.

Travis – Vår smarta reseplanerare

Genom att utveckla erbjudanden och växa verksamheten till nya områden arbetar vi ständigt på att få fler att välja kollektivtrafik framför bil, vi ser oss inte enbart som en kollektivtrafiksoperatör utan även som en viktig motor i att driva utvecklingen av kollektivtrafiken framåt och skapa lösningar som gör den mer tillgänglig för befintliga och nya resenärer.  Ett exempel på detta är vår app Travis, en MaaS-plattform (Mobility as a Service eller Mobilitet som tjänst) med syfte att kombinera olika trafikslag och utgå från resenärens behov, i en digital tjänst med både reseplanering och betalning.

  • Travis samlar alla resor på ett och samma ställe. Buss, tunnelbana, taxi, tåg, båt, bil via bilpoolelskoter/elsparkcykel, cykel eller en rask promenad? Travis samlar och hittar ett stort antal färdmedel och leverantörer för att sedan erbjuda dig den resa som passar just dig bäst – i realtid och oavsett var du befinner dig. 

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024