1. Nobina /
  2. Om oss /
  3. Visselblåsarfunktion

Nobinas visselblåsarfunktion

Nobinas visselblåsarfunktion är till för att du ska kunna rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter eller missförhållanden. Det ger oss även en möjlighet att agera och är ett viktigt verktyg för oss att kunna efterleva våra värderingar. Varje dag, året runt. För oss på Nobina är det en självklarhet att ta ansvar och vi vill att alla människor som berörs av vår verksamhet ska känna sig trygga och bemötas med respekt. Tack för att du hjälper oss att bidra till detta.

Anonymitet

Som visselblåsare kan du välja att vara helt anonym i din rapport.

Alla inkomna ärenden hanteras av företaget Interaktiv Säkerhet, som agerar externt ombud för Nobinas visslarfunktion. Interaktiv Säkerhet är helt fristående från Nobina och agerar som ojävig partner i relation till den aktuella händelsen. Telefonsamtal med Interaktiv Säkerhet är helt konfidentiella och spelas inte in. Interaktiv Säkerhet registrerar inte heller några IP-adresser.

Väljer du att vara helt anonym kan du eller din rapport inte spåras. Om du väljer att ange vem du är i din rapport kommer Interaktiv Säkerhet att avidentifiera din rapport för att säkra att du förblir anonym gentemot Nobina.

Vem kan rapportera

Alla kan rapportera. Du kan vara anställd, leverantör, kund, aktieägare eller någon helt utomstående. Notera att du omfattas av skyddet för visselblåsare innan, under och efter du har lämnat verksamheten.

Vad kan rapporteras

Visselblåsarfunktionen är till för att anmäla allvarliga oegentligheter eller missförhållanden inom Nobinakoncernen som rör:

  • Olagliga aktiviteter;
  • Ekonomisk brottslighet (exempelvis oriktig bokföring, överträdelse av interna kontrollprocedurer eller förskingring);
  • Mutor eller korruption;
  • Jäv;
  • Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa; eller
  • Allvarlig påverkan på Nobinas vitala intressen.

Visselblåsarfunktionen hanterar endast ärenden som rör bolaget, nyckelpersoner eller personer i ledande ställning. För ärenden som rör exempelvis missnöje på arbetsplatsen, alkohol- och drogmissbruk eller mobbning, ber vi dig att vända dig till din närmaste chef eller följa Nobinas ordinarie rapporteringsvägar.

Du behöver inte ha bevis för att rapportera din misstanke. Inga anklagelser får dock göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.

Missnöje med kollektivtrafiken, som exempelvis sena avgångar eller borttappade föremål, hanteras inte via visselblåsarfunktionen. För dessa allmänna klagomål hänvisas till kundtjänst för respektive trafikhuvudman.

Vad du ska tänka på när du rapporterar

För att vi ska kunna utreda och gå vidare med ditt ärende på bästa sätt behöver du beskriva ditt ärende noggrant. Om du inte ger en fullständig beskrivning av händelsen/ärendet eller om det saknas nödvändig information, kan det hända att vi inte kan utreda ärendet ordentligt.

Det finns inga krav på bevis, men du behöver lämna uppgifterna i god tro och får inte göra det med skadligt uppsåt eller om du vet att anklagelsen är falsk.

Genom att följa denna länk kommer du till Interaktiv Säkerhets websida där du kan lämna din rapport.

Kom ihåg att spara ärendenummer och verifieringskod.

Hur vi hanterar en rapport

Interaktiv Säkerhet genomför en första bedömning av rapport för att avgöra om det är av sådan karaktär att det ska hanteras i visselblåsarfunktionen. Om Interaktiv Säkerhet beslutar att det ska rapporteras vidare kommer ärendet att skickas till Nobina som beslutar om rapport kommer utredas vidare eller inte.

När du gör en rapport får den ett unikt ärendenummer samt en verifieringskod. Dessa uppgifter används för att skicka in eventuella kompletterande uppgifter eller för att få återkoppling i ärendet.

Du kommer att få återkoppling i ditt ärende när ärendet är utrett.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024