Whistleblower

Nobinas visselblåsartjänst ger alla en möjlighet att rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter eller missförhållanden så som bedrägeri, korruption eller aktiviteter som allvarligt kan påverka enskildas liv och hälsa. Bakom tjänsten står den externa parten Interaktiv Säkerhet AB. Den externa visselblåsartjänsten ligger utanför Nobina och du kan välja att rapportera helt anonymt. Tjänsten uppfyller de högsta säkerhetskraven gällande kryptering, datasäkerhet och skydd av visselblåsarens identitet.

Lämna rapport

Du rapporterar dina iakttagelser genom att följa instruktionerna i formuläret. När du har skickat in din rapport får du ett unikt ärendenummer samt en verifieringskod. Spara dem säkert. Genom dessa är du anonym i den fortsatta dialogen.

Länken nedan tar dig till Interaktiv Säkerhets externa sida för visselblåsarfunktionen.

Lämna rapport

Hjälp oss att göra rätt

Nobina strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Vi värnar alla människors lika värde och vill att alla som berörs av vår verksamhet ska känna sig trygga och bemötas med respekt. Genom att rapportera när du misstänker att något inte gått rätt till, hjälper du oss att efterleva våra värderingar.


Vem kan rapportera

Alla kan rapportera. Du kan vara anställd, leverantör, kund eller någon helt utomstående.


Vad kan rapporteras

Visslarfunktionen är till för att anmäla allvarliga oegentligheter eller missförhållanden inom Nobinas verksamhet som rör:
• Olagliga aktiviteter.
• Ekonomisk brottslighet (exempelvis oriktig bokföring, överträdelse av interna kontrollprocedurer eller förskingring).
• Mutor eller korruption.
• Jäv.
• Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa.
• Allvarlig påverkan på Nobinas vitala intressen.

Visslarfunktionen omfattar inte t.ex. mobbning, alkohol- eller drogproblem, mindre allvarliga arbetsmiljöproblem, eller annat som ska anmälas och hanteras via Nobinas ordinarie rapporteringsvägar.

Om anmälan avser personer får den enbart avse personer i nyckelpositioner eller ledande ställning inom Nobina. Eventuella anmälningar om övriga personer ska hanteras via ordinarie rapporteringskanaler.


Övriga ärenden

Missnöje med kollektivtrafiken, som exempelvis sena avgångar eller borttappade föremål, hanteras inte via visselblåsarfunktionen. För dessa allmänna klagomål hänvisas till kundtjänst för respektive trafikhuvudman.

Så här hanteras en anmälan

Alla inkomna ärenden hanteras omgående av företaget Interaktiv Säkerhet, som agerar externt ombud för Nobinas visslarfunktion.

Som visselblåsare kan du välja att vara helt anonym i din anmälan. Väljer du att vara helt anonym kan du eller din anmälan inte spåras. Om du väljer att ange vem du är i din anmälan kommer Interaktiv Säkerhet omedelbart att avidentifiera din anmälan. Detta för att säkra att du ändå förblir helt anonym gentemot Nobina. Interaktiv Säkerhet genomför sedan en första bedömning av anmälan för att avgöra om det är av sådan karaktär att det kan hanteras i visslarfunktionen. Om Interaktiv Säkerhet beslutar att det ska rapporteras vidare så skickas det helt avidentifierade ärendet vidare till Nobina som beslutar om anmälan kommer utredas vidare eller inte.

När du gör en anmälan får den ett unikt ärendenummer samt en verifieringskod. Dessa uppgifter används sedan för att skicka in eventuella kompletterande uppgifter eller för att – om du vill – få återkoppling i ärendet.

Interaktiv Säkerhet är helt fristående från Nobina och agerar som ojävig partner i relation till den aktuella händelsen.

Telefonsamtal med Interaktiv Säkerhet är helt konfidentiella och spelas inte in. Interaktiv Säkerhet registrerar inte heller några IP-adresser.

BOLAGSSTYRNING

Läs mer

HÅLLBARA AFFÄRER

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer