1. Nobina Global /
  2. Media /
  3. Press releases /
  4. Nobina AB (publ) convenes an annual general...

Nobina AB (publ) convenes an annual general meeting

Aktieägarna i Nobina AB (publ) (”Nobina” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 31 maj 2016 kl. 14.00 på World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm. The shareholders of Nobina AB (publ) (“Nobina” or the “Company”) are hereby summoned to the annual general meeting (the “Meeting”) on 31 May 2016 at 2.00 p.m. CET at World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman / Right to attend the Meeting

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 maj 2016. Shareholders who wish to attend the Meeting must be registered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on 25 May 2016.

Aktieägarna måste vidare anmäla sig hos Bolaget per post till Nobina AB (publ), Armégatan 38, 171 71 Solna, per fax 08-272 303 eller per e-post till hanna.lekas@nobina.com, senast den 25 maj 2016. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefon­nummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Shareholders must also notify the Company of their intention to participate by mail to Nobina AB (publ), Armégatan 38, SE - 171 71 Solna, Sweden, by fax + 46 (0)8 272 303 or by e-mail to hanna.lekas@nobina.com, no later than on 25 May 2016. The notification should include the shareholder’s name, personal identification number/corporate registration number (or similar), address and daytime telephone number, as well as, if applicable, details of representatives, proxies and advisors.

Förvaltarregistrerade aktier / Nominee-registered shares

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 25 maj 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan därom till förvaltaren. Shareholders whose shares are registered in the name of a nominee must temporarily re-register their shares in their own name in the share register maintained by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to attend the Meeting. Such registration must be effected no later than on 25 May 2016. Shareholders must, therefore, instruct their nominees well in advance thereof.

Ombud / Proxy

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida: www.nobina.com. Shareholders represented by proxy must issue a written, dated power of attorney. If the power of attorney is issued by an entity, a certified copy of a certificate of registration for that entity or equivalent certificate of authority must be enclosed to it. The power of attorney is valid for one year, or, if explicitly stated, up to five years from its issuance. The original power of attorney and certificate of registration or equivalent certificate of authority should be submitted to the Company by mail at the above address in due time prior to the Meeting. A form of power of attorney is available on the Company’s website: www.nobina.com.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

1.       Stämmans öppnande / Opening of the Meeting
2.       Val av ordförande vid stämman / Appointment of chairman of the Meeting
3.       Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list
4.       Godkännande av dagordning / Approval of the agenda
5.       Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to approve the minutes
6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad/Determination that the Meeting has been duly convened
7.       Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / Submission of the annual accounts and the auditor’s report and the consolidated accounts and the auditor’s report on consolidated accounts
8.       Beslut om / Resolution on
9.       Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer / Determination of the number of members of the board of directors as well as auditors 
a.       fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet
b.       dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / appropriation of the Company’s results in accordance with the adopted balance sheet
c.        ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / discharge from liability for the members of the board of directors and the managing director

10.    Fastställande av styrelse- och revisorsarvode / Determination of fees for members of the board of directors and auditors
11.    Val av styrelseledamöter och revisor / Election of members of board of directors and auditor
12.    Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning / The nomination committee’s proposal on principles for the nomination committee
13.    Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / The board of directors’ proposal on guidelines for remuneration to the senior management
14.    Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier m.m. / The board of directors’ proposal on authorisation for the board of directors to resolve on new issues of shares etc.
15.    Övrigt / Other
16.    Stämmans avslutande / Closing of the Meeting

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2016, kl 09.30. Nobina AB (publ) discloses the information provided herein pursuant to the Securities Market Act and/or the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication at 9.30 a.m. CET on 29 April 2016.

Get the latest press releases

Press releases
Reports
Copyright Nobina 2024