1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Valberedning i Nobina har utsetts

Valberedning i Nobina har utsetts

Valberedningens ledamöter inför Nobinas årsstämma 2016 har nu utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut ska Nobina ha en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen jämte styrelseordföranden.

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 30 september 2015, och utgörs av Ralph Herrgott, Sothic Capital, Nuno Caetano, Invesco, Tomas Ehlin, Fjärde AP-fonden samt styrelsens ordförande Jan Sjöqvist.

Valberedningen kommer att bereda och lämna förslag till årsstämman 2016 om stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode och eventuell ersättning för kommittéarbete, revisor samt revisorsarvode. Vidare kommer valberedningen bereda och till årsstämman lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning.

Årsstämman kommer att äga rum i Stockholm den 31 maj 2016.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@nobina.com.

Dokument

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024