1. Nobina /
 2. Media /
 3. Pressmeddelanden /
 4. Kommuniké från årsstämma 2016 i Nobina AB (publ)

Kommuniké från årsstämma 2016 i Nobina AB (publ)

Aktieägarna i Nobina AB (publ) samlades den 31 maj 2016 för årsstämma. Årsstämman ägde rum på World Trade Center, Kungsbron 1 i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2015/2016. Årsstämman beslutade om vinstutdelning för räkenskapsåret 2015/2016 om 2,60 kronor per aktie samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Till styrelseledamöter omvaldes Jan Sjöqvist, John Allkins, Birgitta Kantola, Graham Oldroyd och Ragnar Norbäck samt valdes Axel Hjärne till ny styrelseledamot. Jan Sjöqvist omvaldes till styrelseordförande. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 900 000 kronor till styrelsens ordförande och med 450 000 kronor till envar av övriga ledamöter, dock med undantag för styrelseledamot som även är anställd av bolaget eller något av dess dotterbolag samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

Det beslutades om principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag samt om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Det beslutades även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier eller konvertibler mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Bemyndigandet är begränsat så att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till aktier motsvarande mer än 10,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid emissionsbeslutet. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 finns tillgänglig på bolagets kontor, Nobina AB (publ), Armégatan 38, Solna och på Bolagets hemsida www.nobina.com.

Föredragning av verkställande direktör av framlagd årsredovisning summerades till årets viktigaste händelser.

 • Rekord i omsättning och resultat.
 • Vunna kontrakt till ett kontraktsvärde över 4 miljarder kr.
 • Inga förlustkontrakt i portföljen.
 • Nobina har under året genomfört stora trafikstarter i Stockholm, Oslo och Helsingfors.
 • 7000 nya aktieägare har tillkommit efter börsnoteringen på Nasdaq Stockholm den 18 juni 2015.
 • Återbetalning av obligationer och förbättrade finansieringsvillkor.
 • Mer än 50 procent av Nobinas bussar körs med förnyelsebart bränsle.
 • Miljöbonus till Nobina Finland.
 • Etablering av Nobinas innovationsbolag Nobina Technology.
 • Köp av appen “Res i Stockholm” – den mest använda rese-appen i Sverige.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2016, kl 17:00.

Dokument

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024