1. Nobina /
 2. Media /
 3. Pressmeddelanden /
 4. Kommuniké från årsstämma 2017 i Nobina AB (publ)

Kommuniké från årsstämma 2017 i Nobina AB (publ)

Aktieägarna i Nobina AB (publ) samlades den 31 maj 2017 för årsstämma. Årsstämman ägde rum på World Trade Center, Kungsbron 1 i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2016/2017. Årsstämman beslutade om vinstutdelning för räkenskapsåret 2016/2017 om 3,10 kronor per aktie samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Till styrelseledamöter omvaldes Jan Sjöqvist, John Allkins, Graham Oldroyd och Ragnar Norbäck samt valdes Monica Lingegård och Liselott Kilaas till nya styrelseledamöter. Jan Sjöqvist omvaldes till styrelseordförande. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 900 000 kronor till styrelsens ordförande och med 450 000 kronor till envar av övriga ledamöter, dock med undantag för styrelseledamot som även är anställd av bolaget eller något av dess dotterbolag samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

Det beslutades om principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag samt om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Det beslutades även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier eller konvertibler mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Bemyndigandet är begränsat så att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till aktier motsvarande mer än 10,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid emissionsbeslutet. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Det beslutades att införa ett prestationsbaserat Aktiesparprogram, att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier inom ramen för Aktiesparprogrammet, att överlåta egna aktier till deltagare i Aktiesparprogrammet samt att ingå ett aktieswapavtal med tredje part. Upp till 22 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Nobina-koncernen kommer att erbjudas att delta i Aktiesparprogrammet som kommer att pågå under perioden 1 mars 2018–1 mars 2021, och omfatta högst 342 087 aktier i Nobina. Motivet till Aktiesparprogrammet är att ytterligare motivera Nobinas nyckelpersoner, vilket i sin tur bedöms förstärka Nobinas möjligheter till att behålla och rekrytera nyckelpersoner. Programmet avser vidare att skapa en intressegemenskap mellan Nobinas nyckelpersoner och aktieägare, och uppmuntra såväl ett aktieägande i Nobina som en utökning av sådant aktieägande. Efter utgången av tidperioden för Aktiesparprogrammet ska deltagarna, under förutsättning av att villkoren enligt programmet är uppfyllt, ha rätt att, utan ersättning, erhålla en Matchningsaktie per innehavd Sparaktie, samt ytterligare en till fyra Prestationsaktier per innehavd Sparaktie. Antalet Sparaktier som berättigar deltagarna att erhålla Matchningsaktier och Prestationsaktier är begränsat till ett antal motsvarande ungefär 17 % av den enskilda deltagarens årliga fasta grundlön. Antalet Prestationsaktier deltagare i Aktiesparprogrammet kan erhålla baseras dels på vilken förbestämd kategori den anställde tillhör, dels på totalavkastningen av Nobinas aktie i förhållande till Nasdaq Stockholm OMX Nordic Mid Cap Index.

En preliminär kostnadsberäkning för Aktiesparprogrammet har gjorts och baseras på en aktiekurs om 54,75 kronor vid slutlig tilldelning, att maximal tilldelning av Prestationsaktier sker efter Aktiesparprogrammets utgång, en uppskattad årlig personalomsättning om 2 % och att samtliga deltagare gör en investering i Sparaktier upp till det högsta beloppet. Värdet av Matchningsaktierna har beräknats baserat på en aktiekurs om 54,75 kronor och en direktavkastning om 5 % (i linje med nuvarande direktavkastning). Baserat på ovanstående antaganden har värdet av varje Prestationsaktie satts till 45,82 kronor (84 % av 54,75 kronor) Värdet av Prestationsaktierna har beräknats baserat på en aktiekurs om 54,75 kronor vid införandet av Aktiesparprogrammet, en uppskattning av framtida volatilitet avseende Nobinas aktie och volatiliteten och korrelationen mellan Nobinas aktie och Nasdaq Stockholm OMX Nordic Mid Cap Index samt en direktavkastning på 5 %. Baserat på ovanstående antaganden har värdet av varje Prestationsaktie satts till 17,40 kronor (32 % av 54,75 kronor). Sammantaget resulterar den preliminära kostnadsberäkningen i att de maximala kostnaderna för Aktiesparprogrammet uppgår till ungefär 9,1 miljoner kronor, exklusive kostnader för sociala avgifter, som beräknas till ungefär 6,1 miljoner kronor.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017 finns tillgänglig på bolagets kontor, Nobina AB (publ), Armégatan 38, Solna och på Bolagets hemsida www.nobina.com.

Föredragning av verkställande direktör av framlagd årsredovisning summerades till årets viktigaste händelser.

 • 2016/2017 noterades nya rekord för omsättning och resultat

 •  Trafikstarter i Sverige och Finland

 • Vunna avtal: Oslo, Lund Väster, Helsingfors samt förlängning i Norrtälje.

 • Ersättningstrafik/buss-för-tåg nu i alla nordiska länder. Vunna kontrakt med Tågkompaniet och MTR pendeltåg och tunnelbana

 • Bra vinter, men tufft i november

 • Ökning av andel fordon med förnybart bränsle: Från 50% till 55% (2016) till 72% (aug 2017) och i Sverige från 75% till 85%

 • Ökat resande med MalmöExpressen, ökning med 2,1 miljoner resenärer från 2014

 • Vi förväntar oss att elbuss-satsningen i Malmö kommer att realiseras i form av 13 bussar som ett första steg

 • Förbättrad lönsamhet bland våra konkurrenter

 • Mer än 15 000 aktieägare (7 000, 2015/16)

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024