1. Nobina /
 2. Media /
 3. Pressmeddelanden /
 4. Nobina AB (publ) kallar till årsstämma

Nobina AB (publ) kallar till årsstämma

Aktieägarna i Nobina AB (publ) (”Nobina” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 31 maj 2017 kl. 14.00 på World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm.

Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när årsstämman öppnas. Lokalen öppnas kl. 13.00.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 maj 2017.

Aktieägarna måste vidare anmäla sig hos Bolaget per post till Nobina AB (publ), Armégatan 38, 171 71 Solna, eller per e-post, nobinaagm@nobina.com, senast den 26 maj 2017. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Vid eventuella frågor rörande det ovanstående, vänligen kontakta Emma Forsberg på 08-410 650 00.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 24 maj 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan därom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida: www.nobina.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
  - fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
 11. Val av styrelseledamöter och revisor
 12. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning
 13. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 14. Styrelsens förslag till beslut om
  -
  införande av ett prestationsbaserat Aktiesparprogram
  -
  bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier inom ramen för Aktiesparprogrammet
  -
  överlåtelse av egna aktier till Deltagare i Aktiesparprogram
  -
  aktieswapavtal med tredje part
 15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier m.m.
 16. Övrigt
 17. Stämmans avslutande

Kallelsen till Årsstämman i Nobina AB finns i sin helhet i bifogat dokument.

Dokument

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024