1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina AB (publ) kommer att återköpa egna aktier

Nobina AB (publ) kommer att återköpa egna aktier

Årsstämman beslutade den 31 maj 2017 att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier. Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet, beslutat att inleda återköpsprogrammet. Huvudanledningen för återköpsprogrammet är att säkra det antal prestations- och matchningsaktier som ska levereras till deltagarna i Nobinas aktiesparprogram. Återköpta aktier kan även användas i syfte att täcka kostnader för sociala avgifter som kan uppkomma i samband med aktiesparprogrammet.

Återköpen av aktier får endast äga rum på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid rådande prisintervallet. Återköp får äga rum vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till årsstämman 2018, till ett maximalt antal om 427 096 aktier.

Nobina innehar för tillfället inga egna aktier.

För det fullständiga bemyndigandet som beslutades av årsstämman, vänligen se Nobinas hemsida, www.nobina.com

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober, 2017, kl. 08.00.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024