1. Nobina /
 2. Media /
 3. Pressmeddelanden /
 4. NOBINA DELÅRSRAPPORT 1 MARS – 31 MAJ 2017

NOBINA DELÅRSRAPPORT 1 MARS – 31 MAJ 2017

LÄGRE RESULTAT MEN UNDERLIGGANDE STABILITET
FÖRSTA KVARTALET

· Nettoomsättningen uppgick till 2 276 MSEK (2 224), en ökning med 2,3 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 87 MSEK (121).
· Resultatet efter skatt uppgick till 35 MSEK (69), och resultatet per aktie uppgick till
· 0,39 (0,78).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 177 MSEK (268).

VIKTIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET

 • Nobina fick förlängt förtroende från Västtrafik för avtalen Grön Express och linje 24, med två år fram till 2021. Avtalen omfattar cirka 50 bussar.
 • Region Skåne och Malmö stad fattade de sista politiska besluten om helhetslösningar för konvertering till elbussar på linje 3 och linje 7 i Malmö. Beslutet ger förutsättningar för Skånetrafiken och Nobina att komma överens om övergången till elbussar.
 • Nobina inledde en strategisk översyn av den interregionala verksamheten och som bedöms vara klar under 2017.
 • Årsstämman för 2016/2017 hölls den 31 maj i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag om en utdelning på 3,10 kronor per aktie, med utbetalning 8 juni, och beslut togs om att införa ett prestationsbaserat aktiesparprogram för 22 nyckelpersoner i Nobina. Monica Lingegård samt Liselott Kilaas valdes till nya styrelseledamöter.
 • I resultatet ingår engångsposter på 12 MSEK relaterade till övertalighetskostnader.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Nobina vann trafikavtal i Kungsbacka omfattande 15 bussar och ett värde om 320 MSEK. Avtalet startar juni 2018 och sträcker sig över tio år.
 • Skånetrafiken förlänger avtal med Nobina i två år, fram till 2021 i Malmö, och satsar på elbussar. Förlängningen omfattar totalt 83 tursatta bussar varav 13 nya elbussar.
 • SL och Nobina utvecklar stadstrafiken i Norrtälje och satsar på elbussar. Kontraktet sträcker sig till 2021 och ambitionen är att 5 elbussar ska börja rulla i augusti 2018.
 • Troms Fylkestrafikk och Nobina Norge överens om att inte nyttja hela optionsförlängningen vilket innebär att nuvarande kontrakt i Tromsö, omfattande 127 tursatta bussar, avslutas den 31 juli 2019.

VD-KOMMENTAR

Vi inleder året med ett kvartal där vi ökar omsättningen i samtliga våra länder men där förra årets omfattande kontraktsmigreringar med stora trafikstarter fortsätter belasta resultatet. Högre temporära kostnader för rekrytering samt en svagare utveckling i den interregionala trafiken bidrog också till att lönsamheten blev lägre jämfört med samma kvartal föregående år. Resultatet före skatt uppgick till 50 (86) MSEK. Vi har fortsatt arbetet med trafikomläggningen i de nya kontrakten för Kallhäll och Södertälje, samt startat upp trafik i Borås och linje 25 i Oslo. Dessa kontraktsomställningar belastar resultaträkningen inledningsvis men ger stigande lönsamhet över tid då kontrakten är lönsammast i slutet.

Som ett led i att stärka vårt fokus genomför vi en strategisk översyn av vår interregionala verksamhet.

Den underliggande verksamheten utvecklas annars i linje med vår strategi, och vi fortsätter att investera i olika framtidsområden. Bland flera av våra uppdragsgivare planeras det just nu för större satsningar på eldriven busstrafik. Under kvartalet togs till exempel de avgörande politiska besluten om att påbörja konvertering till eldrift i Malmö.

Jag har nu varit på Nobina i rollen som VD och koncernchef sedan 1 juni. Efter att ha besökt olika delar av koncernen och satt mig in i verksamheten kan jag konstatera att det finns ett stort engagemang för att ta Nobina in i framtiden och ytterligare stärka vår position som Nordens ledande kollektivtrafikföretag. Det viktigaste just nu är att fortsätta utveckla och förfina bolagets väl uppbyggda processer för att ytterligare kunna öka effektiviteten i vår kontraktsportfölj.

Magnus Rosén,
VD och koncernchef


Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni, 2017, kl. 08:00.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024