1. Nobina /
 2. Media /
 3. Pressmeddelanden /
 4. Nobina delårsrapport 1 september–30 november 2017

Nobina delårsrapport 1 september–30 november 2017

ETT STARKT KVARTAL

Tredje kvartalet 1 september–30 november 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 2 324 MSEK (2 245), en ökning med 3,5 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 213 MSEK (168).
· Resultatet efter skatt uppgick till 140 MSEK (102), och resultatet per aktie uppgick till 1,58 SEK (1,16).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 348 MSEK (397).
· Tredje kvartalets kassaflöde uppgick till 127 MSEK (154).

Niomånadersperioden 1 mars–30 november 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 769 MSEK (6 615), en ökning med 2,3 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 406 MSEK (431).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 234 MSEK (251), och resultatet per aktie uppgick till 2,65 SEK (2,84).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 728 MSEK (898).
 • Kassaflödet uppgick till –245 MSEK (13). Periodens kassaflöde inkluderar utbetalning av före­gående års utdelning om –274 MSEK (–230).

Viktiga händelser tredje kvartalet

 • Under det tredje kvartalet kommunicerades att Nobina AB (publ) kommer att återköpa egna aktier i samband med aktiesparprogrammet för ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman.
 • Nobina Technology har utsetts att driva ett nytt stort pilotprojekt med självkörande bussar i Storköpenhamn. Pilotprojektet kommer att drivas i 3 år och innefattar 4 bussar.

Viktiga händelser efter kvartalet

 • Två nya trafikavtal i Helsingfors med HRT/HSL omfattande totalt 42 bussar och ett värde om 570 MSEK över avtalstiderna om 7 respektive 1 år, med möjlighet till 3 respektive 1 års förlängning. Trafiken är planerad att starta i augusti 2018. I samband med denna kontraktsvinst tilldelades Nobina också en miljöpremie om ca 5 MSEK för sin omställning till biodiesel.
 • Nobina blir det första bussbolaget i Norden med egna självkörande bussar i samband med ett samarbetsprojekt i Kista med Ericsson, SJ, KTH och Stockholms stad m fl. Projektet löper över sex månader med start i januari 2018 och blir det första med självkörande bussar på allmän väg i Sverige.

VD-kommentar

Nobina levererar ett starkt resultat för det tredje kvartalet, och som visar att vi är igenom effekterna från föregående års omfattande kontraktsmigreringar i Sverige. Resultatet före skatt uppgick till 178 MSEK och är högre än motsvarande kvartal föregående år. Det är dessutom vårt bästa resultat någonsin för ett enskilt kvartal. Vi går nu in i en lugn period med få starter och avslut av trafikkontrakt vilket även ger ökat utrymme att fortsätta förbättra vår befintliga verksamhet. Däremot tilltar aktiviteten i anbudsarbetet. Efter ett år med ovanligt få kontrakt för upphandling ser vi en annan situation 2018. Ett väsentligt större antal bussar i ett flertal kontrakt kommer att upphandlas under 2018, och vi har därför ett stort fokus i koncernen på anbudsarbete. Förutom en ökad andel incitamentskontrakt förväntar vi oss att krav på elbuss blir ett allt vanligare inslag i anbudsunderlagen. Utvecklingen av elfordon går snabbt och bussar är inget undantag. Om några år kommer elbussar vara vanligt förekommande i många nordiska städer. Nobina startar till exempel trafik i Malmö under 2018 med tretton elbussar och är engagerat i ett stort elbussprojekt i Oslo stad tillsammans med trafikhuvudmannen Ruter.

I Helsingfors står utbyggnaden av stadens tunnelbana klar vilket innebär att den extra­trafik vi kört åt Helsingfors Stad i samband med utbyggnaden avslutas vid årsskiftet. I Danmark har vi blivit utsedda att ansvara för och driva ett treårigt pilotprojekt med fyra självkörande bussar i Storköpenhamn, ett unikt samarbete mellan Nobina, olika danska kommuner och universitet, samt IBM. Dessutom, i Sverige driver vi det test­projekt med två köpta självkörande bussar som från januari och sex månader framåt ska komplettera linjetrafiken i Kista.

Arbetet med att nå våra finansiella mål går enligt plan, och vi ser framför oss möjligheter till en fortsatt god organisk tillväxt såväl som att växa via förvärv som kompletterar våra busslösningar i Norden. 

Magnus Rosén,
VD och koncernchef

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december, 2017, kl. 08:00. 

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024