1. Nobina /
 2. Media /
 3. Pressmeddelanden /
 4. Nobina delårsrapport 1 juni–31 augusti 2018

Nobina delårsrapport 1 juni–31 augusti 2018

SAMTLIGA FINANSIELLA MÅL FRÅN BÖRSNOTERINGEN INFRIADE

Andra kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 2 235 MSEK (2 076), en ökning med 7,7 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 117 MSEK (114).
· Resultatet före skatt uppgick till 86 MSEK (82).
· Resultatet efter skatt uppgick till 65 MSEK (65), och resultatet per aktie uppgick till 0,73 SEK (0,74).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital var 300 MSEK (303).

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 596 MSEK (4 281), en ökning med 7,4 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 221 MSEK (209).
 • Resultatet före skatt uppgick till 158 MSEK (140).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 119 MSEK (106), och resultatet per aktie uppgick till 1,36 SEK (1,20).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital var 575 MSEK (532).

Viktiga händelser andra kvartalet

 • Förnyat förtroende av Västtrafik att driva busstrafiken i Ale, omfattande ca 20 bussar och ett värde om ca 500 MSEK. Avtalet startar i juni 2019 och sträcker sig över 10 år.
 • Unik kollektivtrafiköverenskommelse mellan Nobina, Stockholms läns landsting och Järfälla kommun där målet är att skapa världens mest moderna stadstrafik i Barkarbystaden. Satsningen, med start hösten 2018, omfattar bland annat en helt elektrifierad busstrafik med självkörande bussar i linjetrafik.
 • Avtal om att förvärva Samtrans AB, den ledande aktören inom särskild kollektivtrafik i Stockholmsregionen. Köpeskillingen består dels av en fast köpeskilling om 225 MSEK, dels en möjlig tilläggsköpeskilling om högst 225 MSEK. Under 2017 omsatte Samtrans 746 MSEK med ett resultat före skatt på 106 MSEK. Köpet, som var villkorat av godkännande från Konkurrensverket vilket nu erhållits, förväntas slutföras under Q3 2018.

Viktiga händelser efter kvartalet

 • Inga viktiga händelser noterade efter kvartalet.

Den finansiella informationen som presenteras i rapporten avser kvarvarande verksamhet, om ingen annat anges. Avyttring av Swebus Express AB redovisas i enlighet med IFRS 5 och justeras därför i innevarande och jämförelseperiod till att redovisas aggregerat på enrad ”resultat från avvecklad verksamhet” i koncernens resultaträkning.

VD-kommentar

I det andra kvartalet fortsatte vi att leverera högre intäkter och en stabil lönsamhet. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 86 MSEK (82), vilket inkluderar en tidigarelagd reaförlust om 20 MSEK som en konsekvens av att vi snabbare än förväntat fasat ut övertaliga bussar i samband med kontraktsavslut i norska Nordhordland. Verksamheten i Norge uppvisade annars en betydande förbättring av den underliggande lönsamheten. Orsaken är främst lönsamma extraaffärer samt högre intäkter till följd av affärsutveckling i befintliga kontrakt. När det gäller övriga marknader fortsatte Sverige att utvecklas positivt i takt med en tilltagande kontraktsmognad i portföljen, medan Finland som förväntat noterade lägre lönsamhet i jämförelse med föregående år, ett resultat av att ersättningstrafiken i Helsingforsregionen avslutades vid årsskiftet.

Det är lite mer än tre år sedan Nobina börsintroducerades och jag kan konstatera att samtliga de finansiella mål som sattes upp inför noteringen har infriats. Vi uppvisar en genomsnittlig årlig tillväxt på 6,5 procent, nästan dubbelt så hög som den underliggande marknadstillväxten, vår nettoskuldsättningsgrad ligger i den lägre delen av målintervallet och marginalen på resultatet före skatt uppgår till 4,5 procent för den senaste tolvmånadersperioden.

Genom att fokusera resurserna inom fyra strategiska områden – Busslösningar, Contract Management, Resurseffektivitet och Medarbetarutveckling - finns goda möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt. Vi kommer berätta mer om arbetet med strategin vid vår kapitalmarknadsdag i Stockholm den 9 oktober.

Förutom fortsatt organisk tillväxt har vi en aktivt opportunistisk syn på förvärv och har tydliga utvärderingskriterier för detta. Som tidigare meddelats ingick vi i det andra kvartalet avtal om att förvärva Samtrans, den ledande aktören inom särskild kollektivtrafik i Stockholms Län. Vi har fått konkurrensmyndighetens godkännande till förvärvet och förväntar oss att slutföra affären under tredje kvartalet. Jag ser fram emot att välkomna Samtrans in i Nobina och på sikt kunna realisera nya affärsmöjligheter.

Att kollektivtrafik med buss har goda framtidsutsikter tål att upprepas. Inte minst gäller detta möjligheterna att lösa komplexa transportutmaningar i växande städer. Ett bra exempel på detta är vårt engagemang i Barkarbystaden utanför Stockholm, där vi redan under hösten 2018 kommer att inleda linjetrafik med självkörande bussar. Vi tror att våra helhetslösningar för kollektivtrafik med buss, där eldrift och autonoma fordon är självklara delar, kommer att leda till fler partnerskap för en hållbar stadsplanering och ytterligare stärka vår position som Nordens ledande bussbolag. 

Magnus Rosén,
VD och koncernchef 

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september, 2018, kl. 08:00. 

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024