1. Nobina /
 2. Media /
 3. Pressmeddelanden /
 4. Nobina delårsrapport 1 mars–31 maj 2018

Nobina delårsrapport 1 mars–31 maj 2018

FORTSATT LÖNSAM TILLVÄXT

Första kvartalet*

· Nettoomsättningen uppgick till 2 361 MSEK (2 205), en ökning med 7,1 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 104 MSEK (95).
· Resultatet före skatt uppgick till 72 MSEK (58).
· Resultatet efter skatt uppgick till 54 MSEK (41), och resultatet per aktie uppgick till 0,63 SEK (0,46).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital var 275 MSEK (229).

Viktiga händelser första kvartalet

 • Två förlängda avtal med Ruter i Oslo och satsning på elbussar. Förlängningarna gäller från 2019 till 2022 respektive 2023 och omfattar totalt 92 tursatta bussar varav 20 el-ledbussar. Det samlade värdet av förlängningarna uppskattas till ca 800 miljoner NOK.
 • Nytt trafikavtal med Ruter i Romerike i norra Oslo, omfattande 141 bussar, varav 22 elbussar, och ett värde om ca 2,7 miljarder NOK. Avtalet startar i juli 2019 och sträcker sig över 8 år med möjlighet till tre års förlängning.
 • Förnyat förtroende av Sörmlandstrafiken att driva busstrafiken i Sörmland, omfattande 145 bussar och ett värde om ca 2,6 miljarder SEK. Avtalet startar i augusti 2019 och sträcker sig över 10 år.
 • Försäljning av det helägda expressbussföretaget Swebus Express AB till reseföretaget FlixBus Sverige AB för 10,2 MEUR (motsvarande 108 MSEK). Försäljningen omfattar Swebus kommersiella verksamhet, varumärke och majoriteten av fordonsflottan.
 • Årsstämman för 2017/2018 fastställde styrelsens förslag om en utdelning på 3,35 kronor per aktie och beslut togs om att införa ett prestationsbaserat aktiesparprogram för 60 nyckelpersoner. Bertil Persson valdes till ny styrelseledamot.

Viktiga händelser efter kvartalet

 •  Förnyat förtroende av Västtrafik att driva busstrafiken i Ale, omfattande ca 20 bussar och ett värde om ca 500 MSEK. Avtalet startar i juni 2019 och sträcker sig över 10 år.
 •  Unik kollektivtrafiköverenskommelse mellan Nobina, Stockholms läns landsting och Järfälla kommun där målet är att skapa världens mest moderna stadstrafik i Barkabystaden. Satsningen, med start 2019, omfattar bland annat en helt elektrifierad busstrafik med självkörande bussar i linjetrafik.
 •  Avtal om att förvärva Samtrans AB, den ledande aktören inom särskild kollektivtrafik i Stockholmsregionen. Köpeskillingen består dels av en fast köpeskilling om 225 MSEK, dels en möjlig tilläggsköpeskilling om högst 225 MSEK. Under 2017 omsatte Samtrans 746 MSEK med ett resultat före skatt på 106 MSEK. Köpet, som är villkorat av godkännande från Konkurrensverket, förväntas slutföras Q3 2018.

* Den finansiella informationen som presenteras i rapporten avser kvarvarande verksamhet, om ingen annat anges. Avyttring av Swebus Express AB redovisas i enlighet med IFRS 5 och justeras därför i innevarande och jämförelseperiod till att redovisas aggregerat på en rad ”resultat från avvecklad verksamhet” i koncernens resultaträkning.

VD-kommentar

Nobina fortsätter att utvecklas starkt. I det nya räkenskapsårets första kvartal levererar vi drygt 7 procent högre intäkter och en förbättrad lönsamhet. Resultatet före skatt uppgick till 72 MSEK (58), en ökning med 24 procent och förklaras av såväl bättre prestanda i befintliga kontrakt som fler lönsamma affärer utanför kontrakten. Samtidigt påverkades resultatet negativt av att ersättningstrafiken i Helsingfors upphört.

Som jag tidigare berättat har vi gått in i en fas med höga anbudsvolymer. Hittills har vi haft ett bra utfall och i kvartalet har vi bland annat fått förnyat förtroende i Osloregionen och i Sörmland. Det sammanlagda kontraktsvärdet uppgår till drygt 6,4 miljarder SEK. Vår höga kvalitet tillsammans med våra busslösningar, bland annat effektiva trafiklösningar för eldrift genom Nobina Electrical Solutions, utgör viktiga framgångsfaktorer. Från juni är det beslutat att Nobina inte kommer att köra det utmanande Tromsö-kontraktet efter juli 2019.

Elektrifieringen av busstrafiken fortsätter med oförminskad styrka. I exempelvis Nyköping, Katrineholm och Flen kommer vi från och med hösten 2019 driva stadstrafik med enbart elbussar, och i Oslo adderar vi 20 elbussar i samband med optionsförlängning av befintligt avtal. Vi förbereder även för ytterligare projekt med självkörande bussar, bland annat baserat på erfarenheter av vår uppskattade autonoma trafik på allmän väg i Kista. Vår kunskap och våra koncept kring eldrift och självkörande fordon utgör viktiga delar av den strategiska kunskap vi byggt upp på Nobina. Nu tar vi denna kunskap ett steg vidare för att i samarbete med SL och Järfälla kommun utveckla världens modernaste kollektivtrafiksystem i Barkarbystaden utanför Stockholm.

Vi har genomfört två transaktioner som ligger i linje med våra strategiska fokusområden om att utveckla kontraktsaffären och de bästa lösningarna för kollektivtrafiken. I maj avyttrade vi den hårt konkurrensutsatta interregionala expressbusstrafiken, Swebus Express, med en reavinst om 56 MSEK. Vårt nyligen annonserade förvärv av Samtrans, den ledande aktören inom särskild kollektivtrafik i Stockholms län, skapar tillväxt genom synergier med befintlig verksamhet, breddar kontraktsmarknaden ytterligare och förväntas redan från övertagandet bidra positivt till koncernens resultat och marginal. Här finns även potential för att växa med Samtrans avtalsmodeller i andra storstadsregioner. Förvärvet är Nobinas första på många år, men som Nordens största bussbolag och med en trend som pekar på en fortsatt konsolidering av marknaden är vi förstås öppna för fler förvärv. Sammanfattningsvis ser jag goda möjligheter att skapa fortsatt lönsam tillväxt genom att fokusera resurserna inom våra fyra strategiska fokusområden – Busslösningar, Contract management, Resurseffektivitet och Medarbetarutveckling. 

Magnus Rosén,
VD och koncernchef 

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni, 2018, kl. 08:00. 

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024