1. Nobina /
 2. Media /
 3. Pressmeddelanden /
 4. Nobina delårsrapport 1 september–30 november 2018

Nobina delårsrapport 1 september–30 november 2018

STARKT KVARTAL MED TVÅ GENOMFÖRDA FÖRVÄRV

Tredje kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 2 609 MSEK (2 260), en ökning med 15,4 procent.
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 243 MSEK (220).
· Resultatet före skatt uppgick till 214 MSEK (185).
· Resultatet efter skatt uppgick till 166 MSEK (145), och resultatet per aktie uppgick till 1,90 SEK (1,64) före utspädning.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital var 431 MSEK (382).

Niomånadersperioden

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 205 MSEK (6 541), en ökning med 10,1 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 464 MSEK (429).
 • Resultatet före skatt uppgick till 372 MSEK (325).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 285 MSEK (251), och resultatet per aktie uppgick till 3,29 SEK (2,84) före utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital var 1 006 MSEK (914).

Viktiga händelser tredje kvartalet

 • Efter Konkurrensverkets godkännande slutförde Nobina den 1 oktober förvärvet av den ledande aktören inom särskild kollektivtrafik på Stockholmsmarknaden, Samtrans AB.
 • I samband med delårsrapporten för det andra kvartalet konstaterade att samtliga finansiella mål från börsintroduktionen 2015 infriats och i anslutning till bolagets kapitalmarknadsdag den 9 oktober presenterades nya finansiella mål då man (se sidan 9).
 • Under oktober och november återköpte Nobina 1 246 654 egna aktier till ett totalt belopp om cirka 74 MSEK inom ramen för de två aktiesparprogram, för sammanlagt cirka 60 ledande befattningshavare och nyckelpersoner, som beslutats om på bolagsstämmorna 2017 och 2018.
 • Nobina har fått nytt förtroende av HSL och försvarar kontrakt i Helsingforsregionen där det totala värdet av de sex kontrakten beräknas till 1,2 miljarder SEK över avtalstiden. Två kontrakt är på sju år, fyra kontrakt är på ett år och samtliga har möjlighet till tre års förlängning. Trafiken är planerad att starta i augusti 2019 och omfattar totalt 115 tursatta bussar.
 • Den 30 november slutförde Nobina förvärvet av kollektivtrafikföretaget DBO Busser Holding A/S ”De Blaa Omnibusser” i Danmark och genom förvärvet tillförs tre nya kontrakt med en årsomsättning på ca 160 MDKK. Under 2017 omsatte bolaget 158 MDKK med en EBT-marginal om cirka 16 procent. Total köpeskilling uppgår till 210 MDKK på kassa- och skuldfri basis.

Viktiga händelser efter kvartalet

 • Nobina AB har den 18 december tilldelats ett ”Investment grade” kreditbetyg, BBB-, med stabil utsikt av det internationella kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings.

Den finansiella informationen som presenteras i rapporten avser kvarvarande verksamhet, om ingen annat anges. Avyttring av Swebus Express AB redovisas i enlighet med IFRS 5 och justeras därför i innevarande och jämförelseperiod till att redovisas aggregerat på en rad ”resultat från avvecklad verksamhet” i koncernens resultaträkning.

VD-kommentar

Nobina fortsätter att prestera väl. Under räkenskapsårets tredje kvartal noterar vi en ökning av nettoomsättningen med 15 procent och ett resultat före skatt (EBT) på 214 MSEK, vilket är 16 procent högre än föregående år. Som tidigare meddelat har vi infriat de finansiella mål vi satte upp inför börsnoteringen i juni 2015 och presenterade därför nya mål i samband med vår kapitalmarknadsdag i oktober. Dessa inkluderar en genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt om 5 procent, inräknat både organisk tillväxt och förvärv, och en fortsatt förstärkning av resultatmarginalen före skatt mot 5 procent.

Förvärvsaktiviteter är något som särskilt präglat verksamheten det senaste kvartalet. I början av oktober slutförde vi och konsoliderade förvärvet av Samtrans, den ledande aktören inom särskild kollektivtrafik i Stockholm. Integrationen av verksamheten går enligt plan och har bidragit positivt till resultat och marginal i det tredje kvartalet. Under kvartalet har vi dessutom både annonserat och slutfört vårt första förvärv i Danmark, av De Blaa Omnibusser, vilket utgör ett viktigt steg för att stärka positionen och lönsamheten på den danska marknaden.

I Norge fortsätter vi driva långsiktigt förbättringsarbete för ökad lönsamhet, men under kvartalet påverkades resultatet negativt av eftersläpande indexering av bränsleprisökningar samt ökade kostnader för bland annat underhåll och sjukfrånvaro. I Finland har vi försvarat vår marknadsandel i Helsingforsregionen genom sex förnyade kontrakt med HSL för 115 bussar och med en omsättning av 1,2 miljarder SEK över kontraktstiden. Det underliggande resultatet på den finska marknaden utvecklas enligt plan men inkluderar sedan årsskiftet inte längre någon metroersättningstrafik i Helsingfors. På vår största marknad Sverige fortsätter vi att leverera på en hög nivå och förbättrade resultatet betydligt i kvartalet, drivet av en mognad i kontraktsportföljen samt extraaffärer. I Sverige har vi nu även inlett vår reguljära linjetrafik med självkörande bussar i Barkarbystaden, det första spännande steget mot det som kan bli världens modernaste stadstrafik.

De senaste månaderna har konjunkturoro präglat media och marknader. Vi följer utvecklingen men vet samtidigt att vår verksamhet är relativt oberoende av konjunkturen. Vårt fokus ligger främst på offentligt upphandlad kontraktsbunden trafik med avtal på fem till tio år. Så länge vi är framgångsrika med att vinna de kontrakt vi vill vinna och förvaltar dem väl har vi en stabil och långsiktig intjäning. Variationer kan uppstå mellan kvartal beroende på trafikstarter och avslut. En bra bekräftelse på att vi driver en verksamhet med begränsad marknadsrisk och stabila, förutsägbara kassaflöden är det ”investment grade” kreditbetyg vi precis tilldelats efter kvartalet av kreditratinginstitutet Fitch Ratings.. 

Magnus Rosén,
VD och koncernchef 

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2018, kl. 08:00.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024