1. Nobina /
 2. Media /
 3. Pressmeddelanden /
 4. Nobina bokslutskommuniké mars 2018–februari 2019

Nobina bokslutskommuniké mars 2018–februari 2019

ÄNNU ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR FÖR NOBINA

Fjärde kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 2 560 MSEK (2 251), en ökning med 13,7 procent.
· EBITA uppgick till 91 MSEK (97).
· EBIT uppgick till 69 MSEK (97).
· EBT uppgick till 23 MSEK (66).
· Resultatet efter skatt uppgick till 18 MSEK (55), och resultatet per aktie uppgick till 0,21 SEK (0,38) före utspädning.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital var 279 MSEK (241).

Verksamhetsåret 1 mars 2018–28 februari 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 734 MSEK (8 760), en ökning med 11,1 procent.

 • EBITA uppgick till 578 MSEK (530).

 • EBIT uppgick till 533 MSEK (526).

 • EBT uppgick till 395 MSEK (391).

 • Resultatet efter skatt uppgick till 303 MSEK (306), och resultatet per aktie uppgick till 3,44 SEK (3,46) före utspädning.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital var 1 285 MSEK (1 155). 

Viktiga händelser fjärde kvartalet

 • Nobina AB har den 18 december tilldelats ett ”Investment grade” kreditbetyg, BBB-, med stabil utsikt av det internationella kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings.

 • Petri Auno har i januari utsetts till ny vd för Nobina Finland och till medlem i Nobinas koncernledning. Han kommer från VR Group och en position som Senior Vice President. Petri tillträder senast den 18 juni 2019.

 • Nobina har vunnit nytt kontrakt med Östgötatrafiken att driva och tillsammans utveckla busstrafiken i Linköping, både stads- och regiontrafiken, i tio år. Kontraktet har ett värde på cirka 2,6 miljarder och omfattar 87 tursatta bussar. Kontraktet innebär bland annat en satsning på eldrivna ledbussar, nya linjer och en ökad turtäthet.

 • I februari emitterade Nobina AB sin första gröna obligation om 500 MSEK till en kupongränta om 1,55%. Obligationslikviden kommer att användas för att finansiera gröna investeringar som elbussar, bussar som drivs på biobränslen samt laddningsinfrastruktur.

Viktiga händelser efter kvartalet

 • Nobina vann i mars två nya kontrakt med Västtrafik i Sjuhärad med ett totalt värde om 1,4 miljarder SEK över avtalstiden som spänner över 10,5 år. Trafiken är planerad att starta i juni 2020 och omfattar totalt 70 tursatta bussar.

 • Den 12 mars noterades Nobinas första gröna obligation på marknaden för hållbara obligationer vid Nasdaq Stockholm och blev därmed tillgänglig för handel samma dag.

 • Styrelsen har föreslagit en utdelning om 3,80 SEK (3,35) per aktie med utbetalning i juni 2019, vilket innebär en ökning med 13 procent jämfört med föregående år.

Den finansiella informationen som presenteras i rapporten avser kvarvarande verksamhet, om ingen annat anges. Avyttring av Swebus Express AB redovisas i enlighet med IFRS 5 och justeras därför i innevarande och jämförelseperiod till att redovisas aggregerat på en rad ”resultat från avvecklad verksamhet” i koncernens resultaträkning.

VD-kommentar

Vi kan summera ännu ett framgångsrikt år för Nobina. Omsättningen, justerat för valutaeffekter, ökade med över 9 procent, organiskt1) med 4 procent, och vi har stärkt lönsamheten ytterligare. Som tidigare kommunicerats har vi uppnått de finansiella mål vi lanserade inför börsintroduktionen i juni 2015, och vi arbetar nu för att nå våra nya, ambitiösa mål för fortsatt långsiktig lönsam tillväxt. Under räkenskapsåret 2018/2019 har vi försvarat våra positioner på en marknad med stora anbudsvolymer. Under det fjärde kvartalet vann vi Östgötatrafikens stora upphandling för stads- och regiontrafik i Linköping och efter kvartalet vann vi nya kontrakt med Västtrafik att trafikera Bollebygd och Kinna. Anbudsvolymen kommer vara fortsatt hög även under 2019, men genom att färre ”egna” kontrakt ska upphandlas skulle vi kunna öka marknadsandelarna.

Verksamhetsåret 2018/2019 innebar en renodling och fokusering av verksamheten. Vi sålde vår interregionaltrafik Swebus och genomförde förvärv som stärkt kontraktsaffären vilket inkluderar De Blaa Omnibusser (DBO). Med Samtrans i koncernen har vi etablerat viktig kunskap inom omsorgsresor och kan dra fördel av denna i andra regioner. Förvärvet i februari av danska Örslev är ett första steg i Danmark inom detta område. Integrationen av alla tre förvärven har påbörjats och fortskrider enligt plan.

Under verksamhetsåret har elbuss blivit en given del i anbudsunderlagen för stadstrafik. Utvecklingen går snabbt och inom en snar framtid ser vi troligen även elbussar för trafik på landsbygden. Vid utgången av året hade vi 50 elbussar i drift, och vi räknar med att denna siffra tredubblats om ett år, för att sedan fortsätta öka i snabb takt. Kollektivtrafiken, till skillnad mot personbils- och lastbilstrafik, har kommit långt i omställningen mot en fossilfri transportlösning. Vår bussflotta drivs idag på 81 procent förnybara drivmedel och inom ett par år har vi fler elbussar än dieselbussar. Att bussen, och annan kollektivtrafik, har en viktig roll att spela för en hållbar utveckling av våra städer och samhällen blir allt fler aktörer medvetna om. Detta kunde vi konstatera genom det stora intresset för den gröna obligation vi gav ut i februari, för finansiering av bland annat nya elbussar och laddinfrastruktur. Under fjärde kvartalet tog vi nästa steg i utvecklingen av världens modernaste kollektivtrafik, i Barkarbystaden utanför Stockholm, genom beslut om samarbete med Scania för testtrafik av självkörande fullängdsbussar. Våra självkörande minibussar transporterar redan i genomsnitt cirka 100 personer per dag i befintlig linjetrafik i stadsdelen. Under kvartalet informerade vi även om vårt utökade samarbete med svenska arbetsförmedlingen för rekrytering av bussförare och mekaniker. Att öka attraktiviteten för yrket är en viktig fråga för oss. Vi vill få fler att förstå att kollektivtrafik är en framtidsbransch, där vi som Nordens största aktör leder utvecklingen.

Vi står nu inför flera större trafikstarter och avslut, vilket kortsiktigt kommer dämpa lönsamheten. Vid utgången av verksamhetsåret 2018/2019 var den genomsnittliga kontraktsåldern 56 procent av den genomsnittliga kontraktslängden. Snittåldern kommer att sjunka successivt då nya kontrakt tillkommer. Då vi har höga krav på vilka kontrakt vi vill vinna är det, förutsatt att kontrakten möter kraven, positivt för den långsiktiga lönsamheten att vi fortsätter att växa. Nobinas underliggande intjäningsförmåga är stark.

Magnus Rosén,
VD och koncernchef

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2019, kl. 08:00. 

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024