1. Nobina /
 2. Media /
 3. Pressmeddelanden /
 4. Nobina delårsrapport 1 mars–31 maj 2019

Nobina delårsrapport 1 mars–31 maj 2019

STARK START PÅ ÅRET

Första kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 2 749 MSEK (2 351), en ökning med 16,9 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 152 MSEK (114).
· Resultatet före skatt uppgick till 97 MSEK (70).
· Resultatet efter skatt uppgick till 76 MSEK (52), och resultatet per aktie uppgick till 0,87 SEK (0,63) före utspädning.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital var 434 MSEK (377).

Viktiga händelser första kvartalet

 • Den 12 mars noterades Nobinas första gröna obligation på marknaden för hållbara obligationer vid Nasdaq Stockholm och blev därmed tillgänglig för handel samma dag.
 • Nobina vann i mars två nya kontrakt i Sverige (Västtrafik i Sjuhärad) med ett totalt värde om 1,4 miljarder SEK över avtalstiden som spänner över 10,5 år. Trafiken är planerad att starta i juni 2020 och omfattar totalt 70 tursatta bussar.
 • Nobina fick utökat förtroende i Finland av HSL genom två nya kontrakt för stadstrafik i Helsingfors, som tillsammans innefattar 34 tursatta bussar och har ett samlat kontraktsvärde på cirka 50 miljoner Euro. Kontraktsvinsten innebär att Nobina kommer att köra fem elbussar i Helsingfors.
 • Nobina vann två avtal i Sverige för stads- och regiontrafiken i hela Halland. Det innebär ett utökat förtroende att utveckla kollektivtrafiken tillsammans med Hallandstrafiken. Avtalen innebär 127 tursatta bussar och ett kontraktsvärde på cirka 3 miljarder kronor. Trafiken startar 15 juni 2020 och kontraktslängden är 10 år utan optionsår.
 • I Sverige fick Nobina förtroendet av Piteå kommun att driva och utveckla stadstrafiken i Piteå. Kontraktet, som startar i juli 2020, innefattar 12 tursatta bussar och sträcker sig över 10 år, har ett samlat värde av 250 miljoner kronor.
 • Årsstämman för 2018/2019 fastställde styrelsens förslag om en utdelning på 3,80 kronor per aktie och beslut togs om att införa ett prestationsbaserat aktiesparprogram för 60 nyckelpersoner. Johan Bygge valdes till ny styrelseledamot och vice ordförande.
 • Nobina har utsett Pernilla Walfridsson till ny ekonomidirektör (CFO) i Nobina AB och till medlem av Nobinas koncernledning. Pernilla efterträder Per Skärgård som går i pension den 31 oktober 2019, efter 15 år som ekonomidirektör på Nobina.

Viktiga händelser efter kvartalet

 • Inga viktiga händelser noterade efter kvartalet.

Den finansiella informationen som presenteras i rapporten avser kvarvarande verksamhet, om ingen annat anges. Avyttring av Swebus Express AB redovisas i enlighet med IFRS 5 och justeras därför i innevarande och jämförelseperiod till att redovisas aggregerat på en rad ”resultat från avvecklad verksamhet” i koncernens resultaträkning.

VD-kommentar

Vi börjar det nya räkenskapsåret starkt. Högre omsättning som supporterades av organisk tillväxt, underliggande resultatförbättringar i kontraktsportföljen och bidrag från tidigare förvärv gav under det första kvartalet ett justerat resultat före skatt om 113 MSEK (71). I Sverige var utvecklingen särskilt stark i Skåne och Stockholmsregionen. I Danmark bidrog förvärvade De Blaa Omnibusser och Örslev Holding till omsättningstillväxt och bättre resultat, och i Finland stärkte vi den underliggande lönsamheten ytterligare genom fortsatta effektiviseringar. I Norge dämpades däremot resultatet av bland annat uppstart av nya kontrakt.

Efter det senaste årets starka resultatutveckling, som fortsätter in i detta år, kommer vi att se något mer utmanande jämförelsetal under andra halvåret på grund av omfattande kontraktsmigrering. Effekterna av kontraktsmigreringen blir dock mindre genom underliggande förstärkning av kvalitén i kontraktsportföljen då vissa sämre presterande kontrakt som Tromsö avslutas. Lönsamheten i nya kontrakt är alltid lägst i början av kontraktsperioden, för att sedan successivt öka till att vara som högst på slutet.

Då vi har höga krav på vilka kontrakt vi vill vinna är det samtidigt positivt för den långsiktiga lönsamheten om vi fortsätter att växa. Första kvartalet har varit affärsmässigt framgångsrikt. Vi har försvarat och utökat ansvaret för att driva och utveckla kollektivtrafiken i hela Halland samt i Bollebygd och Kinna i Västra Götaland, genom kontrakt till ett värde om totalt 4,6 miljarder kronor. Vi har även utökat samarbetet med HSL i Helsingforsregionen och fått förtroendet att utveckla stadstrafiken i Piteå. Sammantaget innebär kontraktsvinsterna i kvartalet att vi ökar våra marknadsandelar och den långsiktiga tillväxten. Anbudsvolymerna är omfattande även under resten av året, framför allt i Sverige och Norge. Då vi har få egna kontrakt som löper ut har vi goda förutsättningar att addera ytterligare andelar på en långsiktigt attraktiv marknad.

Vi växer även inom befintliga kontrakt, där ett större ansvar för trafiklösningarna ger nya affärsmöjligheter. Detta omfattar till exempel lösningar för Mobility as a Service (MaaS), det vill säga digitala tjänster som förenklar resandet från dörr till dörr. MaaS är en viktig del i utvecklingen av helhetslösningar för kollektivtrafik, där vi i samarbete med uppdragsgivare och andra intressenter är med och utvecklar hela städer och stadsdelar på ett hållbart sätt. Vårt engagemang i Barkarbystaden är ett utmärkt exempel på detta och har blivit ett föredöme internationellt. Våra självkörande bussar i reguljärtrafik prisades i april på Tech.AD Award i Berlin, det ledande europeiska evenemanget för autonom teknik. På världens största kollektivtrafikevent Global Public Transport Summit, som arrangerades i Stockholm i juni, var förstås busslösningarna i Barkarbystaden en del av diskussionen.

Helhetslösningar för ökad komfort i städerna, fossilfria drivmedel, ny teknik som eliminerar skadliga utsläpp och ett stort engagemang för integration och jämställdhet, är delar i vårt ansvar att leverera hållbarhetslösningar åt samhället och möta stora utmaningar. Läs mer om hur vi arbetar med detta, hur det driver vår lönsamhet och tillväxt, i vår årsredovisning och företagspresentation som finns på vår hemsida. I samarbete med Telia har vi utvecklat en IoT-lösning för smartare uppvärmning av våra bussar. Den lanserades nu i juni och bidrar till omfattande energibesparingar och behagligare klimat i bussarna. Likviden från den gröna obligation om 500 MSEK vi emitterade i februari är nu helt uppbokad för inköp av nya eldrivna bussar och bussar som drivs på fossilfria drivmedel. Vi har idag, som Nordens största elbussoperatör, över 100 elbussar i beställning vilket innebär att vår elbussflotta kommer tredubblas inom ett år.

Sammanfattningsvis kan jag summera en stark start på det nya räkenskapsåret. Vi ökar omsättning och resultat, vinner nya kontrakt och växer vår affär inom befintliga kontrakt, och integrationen av tidigare förvärv sker enligt plan. Resultatpåverkan från förestående stora trafikstarter och avslut ska ses utifrån Nobinas långsiktigt starka underliggande intjäningsförmåga och en växande affärsvolym.

Magnus Rosén,
VD och koncernchef

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni, 2019, kl. 08:00. 

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024