1. Nobina /
 2. Media /
 3. Pressmeddelanden /
 4. Nobina delårsrapport 1 september - 30 november...

Nobina delårsrapport 1 september - 30 november 2019

STARKT RESULTAT TROTS KONTRAKTSMIGRERING

Trejde kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 2 763 MSEK (2 599), en ökning med 6,3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år varav 5,5 procent relaterar till förvärv, 0,6 procent avser organisk tillväxt och 0,2 procent avser valutaeffekter.
· EBITA uppgick till 243 MSEK (267).
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 225 MSEK (254).
· Resultatet före skatt uppgick till 191 MSEK (213).
· Resultatet efter skatt uppgick till 148 MSEK (166), och resultatet per aktie uppgick till 1,66 SEK (1,86) före utspädning.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital var 538 MSEK (491).

Niomånadersperioden

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 040 MSEK (7 174), en ökning med 12,1 procent varav 8,8 procent relaterar till förvärv, 2,9 procent avser organisk tillväxt och 0,4 procent avser valutaeffekter.
 • EBITA uppgick till 573 MSEK (518).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 533 MSEK (495).
 • Resultatet före skatt uppgick till 389 MSEK (366).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 305 MSEK (280), och resultatet per aktie uppgick till 3,45 SEK (3,16) före utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital var 1 393 MSEK (1 215).

Viktiga händelser tredje kvartalet 

 • I oktober lanserades, genom innovationbolaget Nobina Technology, en ny mobilitetstjänst genom rese-appen Travis som är en smart reseplanerare där olika transportsätt kopplas samman och där möjlighet finns att köpa SL-biljetter direkt i appen.
 • Under november återköpte Nobina 609 868 egna aktier till ett totalt belopp om cirka 37 MSEK inom ramen för ett aktiesparprogram.
 • Samtrans Omsorgsresor har fått fortsatt förtroende att köra rullstolstaxi inom Stockholms län. Avtalstiden sträcker sig över tre år och startar i april 2020 med möjlighet till ytterligare ett optionsår.
 • Nobina har fått förtroendet av Länstrafiken i Norrbotten och Piteå kommun att driva och utveckla kollektivtrafiken under kommande tio år med trafikstart i december 2020 omfattande totalt 25 nya tursatta bussar, varav 13 stycken är elbussar.
 • I november vidareutvecklade Nobina sin satsning på kort kommersiell trafik genom lansering av LandvetterExpressen, en flygbusslinje från Borås med 50 dagliga avgångar, sju dagar i veckan.
 • Nobina har fått förtroendet av Skånetrafiken att fortsätta driva stadstrafiken i Malmö. Kontraktet innebär 101 tursatta bussar, varav 80 elbussar, och har ett värde av 931 miljoner kronor under avtalstiden på tre år. Trafikstarten är i juni 2021 och efter avtalstiden på tre år finns ytterligare tre optionsår.

Viktiga händelser efter kvartalet 

 • Efter periodens utgång har 323 839 ytterligare egna aktier återköpts till ett totalt belopp om cirka 22 MSEK inom ramen för ett aktiesparprogram.

Den finansiella informationen som presenteras i rapporten avser kvarvarande verksamhet, om ingen annat anges. Avyttring av Swebus Express AB redovisas i enlighet med IFRS 5 och justeras därför i jämförelseperiod till att redovisas aggregerat på en rad ”resultat från avvecklad verksamhet” i koncernens resultaträkning.

VD-kommentar

Nobina fortsätter att växa med god lönsamhet. Under räkenskapsårets tredje kvartal uppgick tillväxten till 6,3 procent och det justerade resultatet före skatt noterades till 209 MSEK (226). Att resultatet inte nådde upp till fjolårets höga nivå beror främst på att vi sedan slutet av andra kvartalet befinner oss i en period med omfattande så kallad kontraktsmigrering. Detta förhållande ger ofta temporärt lägre lönsamhet som en effekt av kostnader för intrimning av nya kontrakt och tillkommande kostnader för att avsluta äldre kontrakt, samtidigt som de kontrakt som avslutas ofta är, utifrån sin ålder, de med den högsta lönsamheten i portföljen. Vi bedömer att de pågående migreringarna kommer att påverka lönsamheten negativt även under kommande kvartal.

NYA OCH UTVECKLADE SAMARBETEN

Under kvartalet har vi stärkt vår kontraktsportfölj ytterligare. Vi är tillbaka i Norrbotten med avtal om att driva kollektivtrafiken i Piteå kommun under tio år, och vi har fått fortsatt förtroende av Skånetrafiken att driva stadstrafiken i Malmö under ytterligare tre år från 2021. I såväl Piteå som i Malmö är det eldriven stadstrafik som gäller, varav satsningen på 80 rena elbussar i Malmö är en av de största i Sverige. Jag kan också glädja mig åt att Samtrans, med en stark position inom segmentet omsorgsresor i Stockholmsregionen, fått förnyade förtroenden från uppdragsgivare. Ett större fokus på kvalitet som utvärderingskriterium i upphandlingarna gynnar såväl Samtrans som resenärerna, vilka ofta har ett extra stort behov av bland annat punktlighet.

POSITIVT I DANMARK OCH NORGE

I Danmark fortsätter tidigare förvärvade De Blaa Omnibusser och Örslev att ge betydande tillskott till nettoomsättning och lönsamhet. Dessutom ser vi allt positivare effekter från vår trafik i Roskilde, ett kontrakt som startades under första kvartalet. I Norge har vi inga förvärv som påverkar men däremot gav den utökade trafiken i Osloregionen positiva bidrag till både omsättning och resultat i kvartalet. För närvarande har vi 351 bussar i trafik i huvudstadsregionen, varav 44 elbussar.

AFFÄRS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Behovet av flexibla och hållbara resor är stort i samhället och något vi kontinuerligt tillgodoser i såväl vår kontraktsbundna linjetrafik som i andra busslösningar. Den 2 december startade vi exempelvis den fossilfria LandvetterExpressen som 50 gånger per dag sju dagar i veckan trafikerar sträckan mellan Borås och Landvetter – ett incitament för minskat bilresande. Denna lösning är ett bra exempel på så kallad kort kommersiell trafik, ett område där vi ser många tillämpningar och stor potential och som dessutom kan bidra till betydande samhällsvinster. 

Ett annat bra exempel på samhällsutveckling är förstås det numera välbekanta och framstående stadstrafikprojektet i Barkarbystaden, som vi utvecklar i samarbete med Stockholms läns landsting och Järfälla kommun. Till detta har vi nu lanserat den smarta reseplaneraren Travis, som kopplar samman kollektivtrafik, bildelning, elsparkcyklar och taxi med reseinformation och on demandtjänster i realtid. Digitala biljettombud och tjänster för att med en enkel knapptryckning kunna skräddarsy sin resa dörr-till-dörr är visserligen bara i sin linda men vi spår en snabb utveckling, och där vi som marknadsledare kommer vara drivande i att få fler att resa kollektivt och klimatsmart.

STÄNDIGT FÖRBÄTTRINGSARBETE

Innovationer och nya, hållbara trafiklösningar har stor betydelse för Nobinas utveckling framöver. Samtidigt är det tydligt att det som gjort Nobina till dagens framgångsrika koncern är förmågan att aldrig lämna något åt slumpen. Det är arbetet med detaljerna, processerna och de löpande förbättringarna i den befintliga kontraktsportföljen som ger förutsättningar för en lönsam tillväxt. Detta fokuserade arbete, kombinerat med bidragen från de förvärvade bolagen, gör att jag kan se tillbaka på en period där vi startat och avslutat sammanlagt över 1 000 bussar utan någon väsentlig påverkan på det övergripande resultatet. Ett styrkebesked som visar att Nobina är fortsatt på rätt väg.

Magnus Rosén, 
VD och koncernchef

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019, kl. 08:00.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024