1. Nobina /
 2. Media /
 3. Pressmeddelanden /
 4. Nobina bokslutskommuniké 1 mars 2020–28 februari...

Nobina bokslutskommuniké 1 mars 2020–28 februari 2021

Starkt resultat i en utmanande marknad

Under 2020/21 uppnådde vi vår högsta omsättning och vårt starkaste resultat någonsin, trots en mycket utmanande situation. Den valutajusterade omsättningen för det fjärde kvartalet steg med 11,4 procent och justerad EBT mer än tredubblades till 129 MSEK. Samtrans stod för en ansenlig del av resultatförbättringen samtidigt som nya kontrakt inom extratrafik, ersättningstrafik, retroaktiv ersättning och fortsatta effektiviseringar höll uppe lönsamheten inom vår bussverksamhet. Det är med tillförsikt vi tar oss an 2021 och en förväntad stegvis återgång till tidigare resvanor.

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 860 MSEK (2 605), en ökning med 9,8 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år varav +10,1 procent avser organisk tillväxt, –1,6 procent avser valutaeffekter och +1,3 procent avser förvärv.
 • EBITA uppgick till 171 MSEK (89).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 156 MSEK (64).
 • Resultatet före skatt uppgick till 114 MSEK (10).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 111 MSEK (0), och resultatet per aktie uppgick till 1,25 SEK (0,02) före utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 611 MSEK (422).

Helåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 787 MSEK (10 645), en ökning med 1,3 procent varav +2,5 procent avser organisk tillväxt, –1,5 procent avser valutaeffekter och +0,3 procent avser förvärv.
 • EBITA uppgick till 757 MSEK (662).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 689 MSEK (597).
 • Resultatet före skatt uppgick till 534 MSEK (399).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 445 MSEK (305), och resultatet per aktie uppgick till 5,03 SEK (3,47) före utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 2 147 MSEK (1 543).

Viktiga händelser under och efter fjärde kvartalet

 • Nytt 8-årskontrakt vunnet med Skånetrafiken i Lund värt 1,6 miljarder SEK.
 • Strategiska förvärv av KE Buss samt Göteborgs Buss genomförda i december 2020.
 • Förnyat förtroende för Infosolutions som, i samarbete med Samtrans, vann Folkhälsomyndighetens upphandling av nationell storskalig testning av covid-19 för 2021 med möjlighet till förlängning om 4x3 månader.
 • Ny grön obligation om 200 MSEK till konkurrenskraftig ränta om STIBOR 3 månader plus 65 baspunkter.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,77 kronor per aktie, motsvarande 75 procent av nettoresultatet eller 63 procent uttryckt i enlighet med befintlig utdelningspolicy.

VD har ordet

Under 2020/21 uppnådde vi vår högsta omsättning och vårt starkaste resultat någonsin, trots en mycket utmanande situation. Omsättningen för räkenskapsåret, justerat för valutaeffekter, steg med 2,8 procent till 10,8 miljarder kronor och det justerade resultatet före skatt, EBT, uppgick till 602 MSEK (464). Under det fjärde kvartalet accelererade utvecklingen ytterligare, vilket ledde till att den valutajusterade omsättningen steg med 11,4 procent och justerat EBT mer än tredubblades till 129 MSEK (35).

Samtrans stod för en ansenlig del av resultatförbättringen efter att man under våren 2020 ställde om verksamheten till att inriktas på tester av covid-19. Idag är Samtrans den ledande aktören inom mobil självprovtagning av covid-19 i Sverige och i slutet av 2020 förlängdes avtalet med Folkhälsomyndigheten till december 2021 med möjlighet till förlängning även för hela 2022. Samtrans kommer också bistå med logistik för vaccinationer av covid-19.

Även inom den kontrakterade linjetrafiken lyckades vi kompensera för tidvis nedstängda marknader och ett halverat resande i Sverige under 2020. Genom att vinna nya kontrakt inom extratrafik och ersättningstrafik och tack vare förhandlingar av temporära pandemianpassade incitamentsavtal och fortsatta effektiviseringar kunde vi delvis kompensera för nedgången och hålla uppe lönsamheten. Det finns stor anledning att förvänta sig en återgång till tidigare resvanor under det kommande året även om ingen vet hur snabbt det går. En betydande andel av våra resenärer utför arbeten som förutsätter att man är på plats på sina arbetsplatser och vi befinner oss i regioner där alternativen till kollektivtrafik för medianinkomsttagaren är begränsade.

Det är dessutom bortom allt tvivel att den politiska miljöagendan stödjer kollektivt resande. Att resa med buss är hållbart. 84 procent av våra bussar drivs med grön el eller förnybara drivmedel och i Sverige är andelen 99 procent. Vår omställning i de övriga nordiska länderna tog ny fart under året och i både Danmark och Finland vann vi nya kontrakt där el-buss dominerar. Dessa kontrakt tillsammans med kommande trafikstarter med elbuss i Piteå och Malmö leder till att Nobina är Nordens största aktör inom elbuss. Det innebär också att vi tar oss ett steg närmare vårt nya klimatmål om att minska koldioxidutsläppen per körd kilometer med 80 procent fram till 2030. Vår gröna profil ökar dessutom tillgången till finansiering på konkurrenskraftiga villkor. I början av mars 2021 emitterade vi ytterligare 200 MSEK inom ramen för vårt gröna obligationslån till en rörlig ränta om STIBOR 3 månader plus 65 baspunkter.

Den digitala utvecklingen ritar om spelplanen även för hur vi reser. Redan idag finns digitala reseplanerare och appar för biljettköp, men utvecklingen är bara i sin linda sett i ljuset av framtida möjligheter. Vi vill ge våra resenärer möjlighet att ta sig från dörr till dörr, i samarbete med leverantörer av alla tillgängliga resealternativ. Vi fortsätter därför utvecklingen av appen Travis ekosystem av olika mobilitetslösningar, senast genom avtal med den gröna bildelningstjänsten Kinto Share. Sedan tidigare ingår såväl cyklar, el-scootrar som el-taxi i erbjudandet i tillägg till buss och tåg. Jag ser stora möjligheter att fortsätta utveckla tjänsten i många städer i Norden och därmed underlätta resandet för miljoner människor och minska behovet av egen bil.

Nobina är Nordens största aktör inom offentligt upphandlad kollektivtrafik med buss och med en, relativt sett våra konkurrenter, hög lönsamhet. Vi är noga med att endast vinna kontrakt med potential till attraktiva marginaler, vilket delvis håller tillbaka den organiska tillväxten men samtidigt säkerställer hög lönsamhet. Parallellt växer vi genom systematiska förvärv. Sedan 2018/19 har vi genomfört 5 förvärv som bidragit starkt till såväl vår tillväxt de senaste åren som vårt resultat under det senaste räkenskapsåret. Pandemins effekter på övriga aktörer inom vår industri ökar möjligheterna att dra ytterligare fördel av vår storlek och finansiella styrka om vi ser potential för värdeskapande förvärv. KE Buss som vi förvärvade för att öka vår konkurrenskraft i mindre kontrakt och Göteborgs Buss inom omsorgsresor utgör exempel på den typ av förvärv vi löpande utvärderar.

Styrelsen föreslår i ljuset av ovanstående möjligheter och den fortsatta osäkerhet pandemin skapar en utdelning om 3,77 kronor per aktie, motsvarande 75 procent av nettoresultatet och 63 procent av befintlig utdelningspolicy. Jag upplever att det är en ansvarsfull nivå mot bakgrund av att vi under året infriat två av våra tre finansiella mål och förbättrat flertalet hållbarhetsrelaterade nyckeltal. Vi står väl rustade för fortsatt lönsam tillväxt i en turbulent miljö.

Avslutningsvis vill jag tacka våra 12 000 medarbetare för ett fantastiskt arbete under en för oss alla utmanande period. Jag vet nu vad denna otroliga organisation är kapabel till när förutsättningarna på marknaden snabbt förändras. Jag ser fram emot att tillsammans med er alla fortsätta utveckla Nobina och bidra till ett hållbart resande för oss alla.

Magnus Rosén,

VD och koncernchef

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2021, kl. 08:00.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024