1. Nobina /
 2. Media /
 3. Pressmeddelanden /
 4. Nobina delårsrapport 1 september 2021–30 november...

Nobina delårsrapport 1 september 2021–30 november 2021

Starkt resultat och stabil kärnverksamhet

Nobina fortsätter att utvecklas starkt. Under räkenskapsårets tredje kvartal ökade nettoomsättningen med 20 procent till 3 427 MSEK och EBITA steg till 410 MSEK, återigen det högsta resultatet någonsin för ett enskilt kvartal. I resultatet ingår en positiv engångsutbetalning om 97 MSEK från Afa Försäkring samt en nedskrivning om 124 MSEK relaterad till förkortad avskrivningstid för den del av bussflottan som består av biogasbussar. Rensat för dessa engångsposter var resultatet drygt 40 procent högre än motsvarande kvartal föregående år.

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 427 MSEK (2 854), en ökning med 20,0 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, varav +13,6 procent avser organisk tillväxt, +6,3 procent avser förvärv och +0,1 procent avser valutaeffekter.
 • EBITA uppgick till 410 MSEK (307).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 387 MSEK (288).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 272 MSEK (199), och resultatet per aktie uppgick till 3,15 SEK (2,25) före utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 841 MSEK (485).

Niomånadersperioden

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 741 MSEK (7 927), en ökning med 22,9 procent varav +18,9 procent avser organisk tillväxt, +4,3% avser förvärv och –0,3 procent avser valutaeffekter.
 • EBITA uppgick till 998 MSEK (586).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 930 MSEK (533).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 637 MSEK (334), och resultatet per aktie uppgick till 7,38 SEK (3,78) före utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1 968 MSEK (1 536).

Viktiga händelser under och efter kvartalet

 • Förnyade och utökade 10-årsavtal med Movia i Köpenhamn värda cirka 570 MDKK.
 • Två nya 10-årskontrakt vunna med SL i Huddinge–Botkyrka–Söderort samt Nacka–Värmdö värda sammanlagt cirka 12,7 miljarder SEK och omfattande 530 tursatta bussar.
 • Engångsutbetalning från Afa Försäkring medförde en positiv effekt på rörelseresultatet i tredje kvartalet 2021/2022 på cirka 97 MSEK i koncernen.
 • På bolagets kapitalmarknadsdag offentliggjordes ett uppdaterat strategiskt ramverk, nya affärsområden samt reviderade finansiella mål om en genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt på 7 procent, en EBITA-marginal på 6,5 procent, en nettoskuldsättningsgrad om 3–4 gånger EBITDA och en utdelningspolicy på minst 60 procent av nettovinsten.
 • Styrelsen för Nobina AB (publ) har, efter noggranna överväganden, enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet från Basalt, via Ride BidCo, om 108 kronor kontant som presenterats för styrelsen på fredagen den 10 december.

VD har ordet

Nobina fortsätter att utvecklas starkt. Under räkenskapsårets tredje kvartal ökade den valutajusterade nettoomsättningen med 20 procent till 3 427 MSEK (2 854) och EBITA steg till 410 MSEK (307), återigen det högsta resultatet någonsin för ett enskilt kvartal. I resultatet ingår en positiv engångsutbetalning om 97 MSEK från Afa Försäkring samt en nedskrivning om 124 MSEK relaterad till förkortad avskrivningstid för den del av bussflottan som består av biogasbussar (läs mer på sid 4). Rensat för dessa engångsposter var resultatet drygt 40 procent högre än motsvarande kvartal föregående år.

Det som är extra glädjande är att vår kärnverksamhet, kontraktsaffären med våra 4 000 bussar, fortsatte utvecklas stabilt och bidrog till den positiva utvecklingen under kvartalet. Trots att resandevolymerna låg cirka 20 procent under nivåerna för motsvarande kvartal 2019, det vill säga före covid-19-pandemin, har vi genom bättre kontraktsmix, extratrafik och effektiviseringar kunnat stärka såväl trafiken som lönsamheten. Som Nordens största operatör kan vi utnyttja skalfördelar och samtidigt erbjuda våra uppdragsgivare tilläggstjänster som skapar ökat värde för resenärerna. Under kvartalet var resultatet av detta arbete särskilt tydligt i våra verksamheter i Sverige och Norge.

Att vi har ett bra erbjudande fick vi ytterligare ett kvitto på under kvartalet, genom flera viktiga kontraktsvinster. Vi försvarade och utökade vår trafik med Movia på danska Nordsjälland, vi fick utökat förtroende av Länstrafiken i Norrbotten, tog hem ett kontrakt för tågersättning för Västtrafik och slutligen, vilket var ett efterlängtat besked, vann vi två stora kontrakt i Stockholm som innebär ett utökat förtroende för busstrafiken i snabbt växande områden. Samtliga bussar vi sätter in i kontrakten uppnår höga miljökrav och kommer förstås köras med 100 procent fossilfria drivmedel eller gå på grön el. Kontrakten i Stockholm omfattar en stor andel elbussar, vilket blir första gången som elbussar introduceras i större skala i Stockholmsområdet. Vi är störst på elbuss i Norden och kommer fortsätta driva denna utveckling för att kunna möta framtidens utmaningar i städerna.

Hur vi ser på och ska möta dessa utmaningar berättade vi om på vår kapitalmarknadsdag den 24 november. Underliggande marknadsfaktorer som klimatförändringar, demografisk utveckling och urbanisering har samhället högsta prioritet att hantera. Kollektivtrafiken har en central roll i detta. Som Nordens största och mest erfarna leverantör av kollektivtrafiktjänster ser vi förstås goda möjligheter att skapa fortsatt lönsam tillväxt i denna miljö. På kapitalmarknadsdagen offentliggjorde vi reviderade finansiella mål, lanserade ett förfinat strategiskt ramverk och presenterade nya affärsområden – Nobina Bus, Nobina Care och Nobina Mobility. Vi har en stabil och hållbar affär, och en finansiell position som möjliggör en fortsatt förvärvsagenda inom både geografier och segment.

Genom förvärv har vi byggt upp det nya affärsområdet Nobina Care. Samtrans, som vi förvärvade 2018, utgör kärnan i verksamheten och är idag en ledande aktör inom omsorgsresor. Verksamheten har därefter breddats geografiskt genom förvärven av Telepass, Göteborgs Buss och Örslev. Omsorgsresor är en spännande marknad som får allt större betydelse för samhället, inte minst mot bakgrund av behoven under pandemin. Vår testverksamhet för covid-19 har bidragit till koncernens resultat, och fortsatte att göra så under tredje kvartalet. Högre smittspridning och utökad testning under december innebär att vi ser fortsatt hög aktivitet inom området även under räkenskapsårets fjärde kvartal.

En viktig pusselbit för att förbättra resandet är smarta digitala lösningar som underlättar för resenärerna att både planera och köpa sin resa - från dörr till dörr - med olika färdsätt. Vårt affärsområde Nobina Mobility erbjuder en helhetslösning för denna typ av mobilitet i appen Travis. Travis erbjuds resenärer i Stockholm sedan drygt två år tillbaka och har mött stor uppskattning. Antalet aktiva användare har fördubblats på kort tid, bland annat en effekt av att SL:s nya 10/30-biljett, att välja tio valfria resdagar under en 30-dagarsperiod, endast går att köpa i vår app. Under tredje kvartalet adderade vi dessutom en ny partner till Travis, TIER Mobility, vilket breddar erbjudandet inom elscootrar. Covid-19-pandemin har haft stor påverkan på vår affär, men inte på det enbart negativa sätt som många förväntat sig. Tvärtom har vi genom breddning av verksamheten och nya affärsmodeller kunnat dra fördel av bland annat det stora behovet av mobil testverksamhet. Detta samtidigt som vi steg för steg stärkt förutsättningarna för vår kärnverksamhet i en kortsiktigt utmanande miljö med lägre resande. Med tre starka och framtidsinriktade affärsområden känns det därför enkelt att vara optimist. På såväl kort som lång sikt. Därtill känns det extra bra att tidigare i december fått kommunicera en förstärkning av ledningen för detta arbete. Henrik Dagnäs, Petra Axelsson och Martin Pagrotsky välkomnas till sina nya roller och nästa steg på vår resa. Med ett nytt starkt kvartal med hög tillväxt och lönsamhet bakom oss fortsätter vi nu arbetet med att skapa lönsam och hållbar tillväxt över tid och samtidigt maximera den positiva effekten på miljö, resenärer och samhället.

Den 13:e december offentliggjorde Basalt, genom Ride BidCo, ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande om 108 kronor kontant per aktie till aktieägarna i Nobina. Nobinas styrelse har enhälligt rekommenderat aktieägarna att acceptera erbjudandet och processen väntas pågå till omkring den 14 januari. Basalt är en oberoende investerare som investerar långsiktigt och hållbart i infrastruktur och bolag, såsom solceller, bredband, fartyg och spårvägen i Madrid. Totalt förvaltar man idag ca 5 miljarder dollar åt bland annat pensionsfonder, statliga investeringsfonder, banker och försäkringsbolag.

Budet är i sig ett kvitto på att Nobina står för kvalitet och utvecklar verksamheten i rätt riktning. Men för alla oss på Nobina, våra uppdragsgivare, samarbetspartners, medarbetare eller ledning så innebär det, om budet accepteras av aktieägarna, i praktiken ingen större skillnad – utan vi har fortsatt samma starka värderingar och fokus på våra resenärer, leverans, utvecklingen och våra uppdragsgivare, oavsett ägare.

Jag vill avslutningsvis tacka våra över 12 000 medarbetare, uppdragsgivare och resenärer för alla insatser under ett omvälvande år och önska alla en God Jul!

Magnus Rosén,

VD och koncernchef


Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2021, kl. 08:00.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024