1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina offentliggör prospekt och ansöker om...

Nobina offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av ytterligare gröna obligationer

Nobina AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 8 mars 2021 att Bolaget framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om SEK 200 miljoner (”Obligationerna”) inom ramen för sitt befintliga gröna obligationslån med slutligt förfallodatum 13 februari 2024. De ytterligare obligationerna emitterades till ett pris om 102,187% av det nominella beloppet vilket motsvarar en rörlig ränta om STIBOR 3 månader plus 65 baspunkter.

Enligt villkoren för Obligationerna har Bolaget åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på hållbara företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och Bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.nobina.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Bolaget kommer ansöka om upptagande till handel och första dag för handel beräknas bli den 20 april 2021.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024