1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Kallelse till årsstämma i Nobina AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Nobina AB (publ)

Nobina AB (publ), 556576-4569, håller årsstämma den 31 maj 2022.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman i enlighet med 20 och 22 §§ lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

  • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 maj 2022 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd den 24 maj 2022, och
  • avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” nedan i sådan tid att poströsten är bolaget tillhanda senast den 30 maj 2022.

Anvisningar för poströstning

För att rösta vid stämman ska aktieägarna använda det digitala poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.nobina.com. Formuläret ska skickas antingen:

  • per post till Computershare AB, Box 5267,102 46 Stockholm (märk kuvertet “Nobinas årsstämma”),
  • per e-post till proxy@computershare.se, eller
  • elektroniskt med BankID i enlighet med anvisningarna på bolagets webbplats www.nobina.com.

Om en aktieägare utövar sin rösträtt genom ombud ska fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas poströstningsformuläret. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.nobina.com.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av styrelsearvode
13. (a)–(e) Val av styrelseledamöter
14. Bestämmande av antalet revisorer
15. Fastställande av revisorsarvode
16. Val av revisor
17. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokaten Carl Westerberg, eller vid hans frånvaro, den som styrelsen anvisar, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 3: Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Erik Persson, som representerar OffertoRide Bidco AB, eller vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar, väljs till justeringsperson att justera protokollet vid stämman.

Punkt 4: Upprättande och godkännande av röstlängd

Styrelsen föreslår att den röstlängd som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster godkänds som röstlängd vid stämman.

Punkt 9: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att vinstutdelning inte ska utgå och att utdelningsbara medel ska överföras i ny räkning.

Punkt 11: Bestämmande av antalet styrelseledamöter

OffertoRide Bidco AB, som äger 95,9 procent av samtliga aktier och röster i bolaget (exklusive aktier som innehas av bolaget), föreslår att det antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman ska vara fyra utan suppleanter.

Punkt 12: Fastställande av styrelsearvode

OffertoRide Bidco AB, som äger 95,9 procent av samtliga aktier och röster i bolaget (exklusive aktier som innehas av bolaget), föreslår att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöterna.

Punkt 13 (a)–(e): Val av styrelseledamöter

OffertoRide Bidco AB, som äger 95,9 procent av samtliga aktier och röster i bolaget (exklusive aktier som innehas av bolaget), föreslår att Robert Gregor, Markus Geisselmann, Wil Jones och Magnus Rosén omväljs som styrelseledamöter och att Robert Gregor omväljs som styrelseordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Punkt 14: Bestämmande av antalet revisorer

Styrelsen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 15: Fastställande av revisorsarvode

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 16: Val av revisor

Styrelsen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 88 355 682, varav bolaget innehar 2 030 092 egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som önskar begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska göra det genom att skicka en skriftlig begäran per post till Nobina AB (publ), märk kuvertet “Årsstämma”, Armégatan 38, Box 6071, 171 71 Solna, eller per e-post till nobinaagm@nobina.com senast den 21 maj 2022. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga hos Nobina AB (publ), Armégatan 38, 171 71 Solna och på www.nobina.com, senast den 26 maj 2022. Inom samma tid kommer informationen att sändas kostnadsfritt till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress för bolaget.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor, Armégatan 38, 171 71 Solna, och på bolagets webbplats, www.nobina.com. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress för bolaget.

En bolagsstämmoaktiebok som anger aktieägandet i bolaget per den 20 maj 2022 och rösträttsregistreringar som har verkställts senast den 24 maj 2022 kommer att hållas tillgänglig på bolaget huvudkontor, Armégatan 38, 171 71 Solna, före stämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB och Computershare AB:s respektive webbplatser, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf och https://www.computershare.com/se/gm-gdpr.

* * *

Solna i april 2022
Nobina AB (publ)
Styrelsen

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024