Styrelsens arbete

Styrelsens ansvar
Nobinas styrelse ansvarar för organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen har som en av sina viktigaste uppgifter att säkerställa långsiktig strategi, styrning, uppföljning och kontroll av  Nobinas dagliga verksamhet i syfte att skapa värden för aktieägare, kunder, medarbetare och andra intressenter. Styrelsen utser VD, som också är koncernchef.

Styrelsens sammansättning
Under räkenskapsåret 2015/2016 bestod styrelsen av sex ledamöter; John Allkins, Birgitta Kantola, Graham Oldroyd, Gunnar Reitan, Ragnar Norbäck och styrelseordförande Jan Sjöqvist.

Vid årsstämman den 31 maj 2016 omvaldes Jan Sjöqvist, John Allkins, Birgitta Kantola, Graham Oldroyd och Ragnar Norbäck som styrelseledamöter, och Axel Hjärne valdes till ny styrelseledamot. Vidare omvaldes Jan Sjöqvist som styrelsens ordförande.

Alla ledamöter är oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Alla ledamöter, utom Ragnar Norbäck, är  oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Styrelsens arbete under räkenskapsåret 2015/16
Styrelsen sammanträdde tretton gånger under räkenskapsåret. Vid räkenskapsårets möten behandlade styrelsen frågor såsom bolagets drift, affärsplan, ekonomisk rapportering, riskanalys och börsnotering. En gång per år utvärderar styrelsen sitt arbete genom att besvara en anonym enkät. Styrelsens  ordförande redogör för utfallet av enkäten  till styrelsen.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet har för närvarande två medlemmar: Jan Sjöqvist (ordförande) och Graham Oldroyd. Ersättningsutskottet sammanträdde två gånger under räkenskapsåret 2015/16.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift är att: (a) förbereda frågor avseende ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare åt styrelsen, (b) övervaka och utvärdera gällande ersättningsstrukturer, ersättningsnivåer och program för rörliga ersättningar till sådana ledande befattningshavare samt (c) övervaka och utvärdera utfallet av rörliga ersättningar och hur bolaget följer riktlinjerna för ersättningar som antagits av bolagsstämman.

Revisionsutskott
Revisionsutskottet bestod under räkenskapsåret 2015/16 av John Allkins (ordförande), Birgitta Kantola och Gunnar Reitan. Revisionsutskottet sammanträder inför styrelsemötena i samband med delårsrapporterna. Utskottet sammanträdde tre gånger under räkenskapsåret 2015/16.

Revisionsutskottet består för närvarande av John Allkins (ordförande), Birgitta Kantola och Axel Hjärne.

Revisionsutskottets uppgifter omfattar att:
(a) övervaka bolagets finansiella rapportering;
b) utifrån bolagets finansiella rapportering, övervaka bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering;
(c) hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernens kort­ och långsiktiga kassaflödesutveckling;
(d) granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet med särskilt fokus på om revisorn tillhandahåller andra tjänster än revision till bolaget; och
(e) bistå vid utarbetande av förslag till bolagsstämmans beslut avseende val av revisor.

OM KONCERNEN

Läs mer

HÅLLBARA AFFÄRER

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer