Styrelsens arbete

Styrelsens ansvar

Nobinas styrelse ansvarar för organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen har som en av sina viktigaste uppgifter att säkerställa långsiktig strategi, styrning, uppföljning och kontroll av  Nobinas dagliga verksamhet i syfte att skapa värden för aktieägare, kunder, medarbetare och andra intressenter. Styrelsen utser VD, som också är koncernchef.

Styrelsens sammansättning

Bolagsordningen anger att styrelsen ska bestå av minst tre och högst tio ledamöter. Styrelsen ska ha en ordförande som enligt svensk lag inte samtidigt får vara bolagets verkställande direktör. Enligt koden ska ordföranden utses av stämman. Under räkenskapsåret 2017/2018 bestod styrelsen av sex ledamöter. John Allkins, Graham Oldroyd, Ragnar Norbäck, Monica Lingegård, Liselott Kilaas och Jan Sjöqvist, varav den sistnämnde omvaldes som ordförande vid årsstämman.

Alla ledamöter är oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Alla ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.


Styrelsens arbete under året

Styrelsen sammanträdde nio gånger under räkenskapsåret. Styrelsemöte sammankallas vanligtvis genom att kallelse skickas ut till mötet senast en vecka före detsamma. Kortare kallelsetid kan dock förekomma om det finns särskilda skäl. Om det material som ska diskuteras på mötet finns tillgängligt bifogas detta även till kallelsen. Nobinas chefsjurist tillika styrelsens sekreterare och ekonomidirektör deltar vid samtliga styrelsemöten. Det förekommer att andra personer inom Nobina föredrar presentationer vid styrelsens möten. Vid räkenskapsårets möten behandlade styrelsen frågor såsom bolagets drift, riskanalys, strategi, ekonomisk rapportering och affärsplan. En gång per år utvärderar styrelsen sitt arbete genom att besvara en anonym enkät. Styrelsens ordförande redogör för utfallet av enkäten till styrelsen. Därtill utvärderar styrelsen bolagets verkställande direktör och dennes arbete vid minst ett sammanträdestillfälle per år. Vid detta möte deltar ingen från bolagsledningen.


Styrelsens arbetsrutiner

Styrelsen har antagit en arbetsordning för sin verksamhet som anger hur arbetet ska fördelas mellan styrelsen, dess utskott och den verkställande direktören. Arbetsordningen fastställs årligen av styrelsen och omfattar styrelsens ledamöter. Instruktion för verkställande direktören samt för finansiell rapportering beskrivs i bilagor till arbetsordningen. Gällande arbetsordning är fastställd den 31 maj 2017.
Ersättningsutskott Arbetsordningen anger att det inom styrelsen ska finnas ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift är att: (a) förbereda frågor avseende ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare åt styrelsen, (b) övervaka och utvärdera gällande ersättningsstrukturer, ersättningsnivåer och program för rörliga ersättningar till sådana ledande befattningshavare, samt (c) övervaka och utvärdera utfallet av rörliga ersättningar och hur bolaget följer riktlinjerna för ersättningar som antagits av bolagsstämman.

Enligt koden ska medlemmar av ersättningsutskottet vara oberoende i förhållande till bolaget. Ersättningsutskottet har för närvarande två medlemmar: Jan Sjöqvist (ordförande) och Graham Oldroyd, vilka båda anses oberoende i förhållande till bolaget och ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet sammanträdde tre gånger under räkenskapsåret.


Revisionsutskott

Arbetsordningen anger att det inom styrelsen ska finnas ett revisionsutskott. Revisionsutskottet ska, utan någon inverkan i övrigt på styrelsens uppgifter och ansvarsområden: (a) övervaka bolagets finansiella rapportering; (b) utifrån bolagets finansiella rapportering, övervaka bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering; (c) hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernens kort­ och långsiktiga kassaflödesutveckling; (d) granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet med särskilt fokus på om revisorn tillhandahåller andra tjänster än revision till bolaget; och (e) bistå vid utarbetande av förslag till bolagsstämmans beslut avseende val av revisor.

 

OM KONCERNEN

Läs mer

HÅLLBARA AFFÄRER

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer