1. Nobina /
  2. Bolagsstyrning /
  3. Vår styrelse

Vår styrelse

Styrelsens arbete regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen, koden och en årlig fastställd arbetsordning. Nobinas styrelse ansvarar för organisation och förvaltning av koncernens arbete. En av de viktigaste uppgifterna är att säkerställa långsiktig strategi, styrning, uppföljning och kontroll av den dagliga verksamheten för att skapa värden för aktieägare, kunder, medarbetare och andra intressenter. Styrelsen utser också Nobinas vd, som även är koncernchef.

Den nuvarande bolagsordningen anger att styrelsen ska bestå av minst tre och högst tio ledamöter. Styrelsen ska ha en ordförande som enligt svensk lag inte samtidigt får vara bolagets vd. Enligt koden ska ordföranden utses av årsstämman. För närvarande är styrelsens ledamöter oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Alla ledamöter är också oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. 

Styrelsens årliga arbete

Styrelsens arbete följer en årlig cykel, vilket gör det möjligt att behålla fokus på värdeskapande, strategiska frågor och löpande riskutvärderingar. Mötena sammankallas vanligtvis genom en kallelse senast en vecka före mötetFrågor och material som styrelsen ska diskutera och i förekommande fall besluta om bifogas till kallelsen. Nobinas ekonomidirektör, och chefsjuristen som även är styrelsens sekreteraredeltar vid alla styrelsemöten. Andra personer inom Nobina kan ibland delta för att föredra olika ärenden vid styrelsens möten. Generellt under året behandlar styrelsen frågor som bolagets drift, riskanalys, strategi, ekonomisk rapportering och affärsplan. En gång per år utvärderar styrelsen sitt arbete genom att ledamöterna besvarar en anonym enkät, där styrelsens ordförande sedan redovisar resultatet. Styrelsen utvärderar också bolagets vd och dennes arbete minst en gång per år. Vid sådana möten deltar ingen från bolagsledningen. 

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024