Nobina Aktie 75,65 SEK
-1,05%

Finansiella mål

Tillväxt

Nobina ska uppnå en ackumulerad genomsnittlig nettoomsättningstillväxt om 5 procent med räkenskapsåret 2019/2020 som bas. Utfall 2020/2021: 5,3 procent.

Vinstmarginal

Nobina ska uppnå en marginal på resultatet före skatt (EBT) om 5 procent vid en genomsnittlig kontraktsålder på 50 procent av den genomsnittliga kontraktslängden. Utfall 2020/2021: 5,6 procent.

 

Utdelningspolicy

Nobina ska under normala omständigheter dela ut minst 75 procent av resultat (EBT) efter betald skatt. Utfall 2020/2021: 63 procent.

Nettoskuldsättningsgrad

Nobinas nettoskuldsättningsgrad ska, under normala omständigheter, ligga inom 3 till 4 gånger EBITDA, inklusive strategisk skuldsättning. Utfall 2020/2021: 2,6x EBITDA.

 

Kommentarer*

Den ackumulerade genomsnittliga årliga nettoomsättningstillväxten med räkenskapsåret 2018/2019 som basår uppgick till 5,3% och överstiger därmed vårt mål.

Vinstmarginalen uppgick till 4,4% vid en genomsnittlig kontraktsålder om 59% av den genomsnittliga kontraktslängden vilket var något lägre än föregående år och främst hänförligt till negativa effekter från den omfattande kontraktsmigreringen som genomfördes under året.

Nettoskuldsättningsgraden ökade från 3,0x till 3,1x, där en relativt stor ökning av nettoskulden motverkades av en klart förbättrad EBITDA, främst driven av de förvärvade bolagen samt positiv utveckling i befintliga kontrakt.

Mot bakgrund av situationen med covid-19 beslutade årsstämman att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2019–2020 för att ha en god beredskap för framtiden.

Tillväxten ökade med 1,3 procent, varav organisk tillväxt om 2,5 procent, förvärv 0,3 procent och valutaeffekt –1,5 procent.

Vinstmarginalen uppgick till 5,6% vilket var högre än föregående år och främst hänförligt till god lönsamhet i Samtrans utökade verksamhet.

Nettoskuldsättningsgraden gick från 3,1x till 2,6x där förbättringen främst beror på det förbättrade resultatet och utebliven utdelning 2019/2020.

Mot bakgrund av osäkerheten på marknaden avseende covid-19 och potentiella tillväxtmöjligheter har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman
3,77 (0) kronor per aktie i utdelning.

*med hänvisning till koncernens årsbokslut räkenskapsåret 2020/2021.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2021